((NEW)) แนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน   (อัพเดจใหม่ล่าสุด)

แนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน 

หนังสือเตรียมสอบตำรวจตระเวนชายแดน

((NEW)) แนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน   (อัพเดจใหม่ล่าสุด)
((Up date)) เนื้อหาเกี่ยวกับตำรวจตระเวนชายแดน ปีที่ผ่านมา
((For)) สรุปเเนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน 

รวมเนื้อหาใหม่ล่าสุด  สรุปแนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดนที่ใช้เปิดสอบของปีที่ผ่านมามาไว้ที่เล่มนี้ รวบรวมเนื้อหาตำรวจตระเวนชายแดน จากผู้เชี่ยวชาญ กระชับได้ใจความ ตรงประเด็นกับเนื้อหาที่เปิดสอบ ที่ทำให้คุณไม่เสียเวลาในการหาข้อมูลที่กำลังเปิดสอบตำเเหน่งตำรวจตระเวนชายแดน เเก้ปัญหาให้คนที่มีเวลาเตรียมตัวไม่มาก 

ตัวอย่างเเนวข้อสอบเก่าตำรวจตระเวนชายแดน

แนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน

1.   ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
    1.    สมชัยไปแจ้งเกิดที่อำเภอหลังคลอดโดยรีบด่วน
    2.    สมหมายไปแจ้งความที่โรงพักเพราะถูกทำร้ายร่างกาย
    3.    สมบูรณ์ไปแจ้งอำเภอหลังจากนายจ้อยตายแล้ว  2  วัน
    4.    สมชายพาลั่นทมไปจดทะเบียนสมรสหลังแต่งงาน  1  ปี

2.    กฎหมายเอกชน  คือข้อใด
    1.    กฎหมายแพ่ง – พาณิชย์
    2.    กฎหมายปกครอง
    3.    กฎหมายรัฐธรรมนูญ
    4.    กฎหมายอาญา

3.    กลุ่มบุคคลคณะใดเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์
    1.    คณะรัฐมนตรี
    2.    องคมนตรี
    3.    รัฐสภา
    4.     ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

4.    มักมีการกล่าวอยู่เสมอว่า “กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์”ข้อใดสนับสนุนคำกล่าวนี้
    1.    ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
    2.    ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
    3.    ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความเที่ยงธรรม
    4.    ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่บางมาตรา

5.    บุคคลใดไม่ใช่ผู้เกี่ยงข้องในกระบวนการยุติธรรมโดยตรง
    1.    ตำรวจ
    2.    พนักงานอัยการ
    3.    ศาลและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
    4.    เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

6.    ข้อใดสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “กฎหมายต้องมาจากรัฏฐาธิปัตย์”
    1.    รัฐต้องบัญญัติกฎหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
    2.    ประชาชนเป็นผู้ตรากฎหมายโดยตรง
    3.    พระมหากษัตริย์ทรงตรากฎหมายขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
    4.    รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ

7.    ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประธานรัฐสภา  คือ
    1.    วุฒิสมาชิกผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
    2.    ประธานสภาผู้แทนราษฎร
    3.    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งซึ่งมาจากพรรคการเมืองที่ได้รับการ
เลือกตั้งขึ้นมามีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
    4.    ประธานวุฒิสภา

8.    ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางถือเป็นศาลประเภทใด
    1.    ศาลชั้นต้น
    2.    ศาลอุทธรณ์
    3.    ศาลฎีกา
    4.    ศาลทหาร

9.    กรณีซึ่งกฎหมายยกเว้นโทษให้เป็นกรณีซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นการ
กระทำความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ  คือ
    1.    เด็กอายุกว่า  7  ปี  แต่ยังไม่เกิน  14  ปี  กระทำการอันกฎหมาย
บัญญัติเป็นความผิด
    2.    ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
    3.    การกระทำผิดโดยประมาท
    4.    การกระทำผิดด้วยความจำเป็น  เพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้
        อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้

10.    หนี้อาจระงับไปด้วยเหตุดังนี้
    1.    เจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้
    2.    ลูกหนี้ตาย
    3.    ลูกหนี้ทำสัญญายอมตาย
    4.    ลูกหนี้ล้มละลาย

11.    กฎหมายเมื่อบัญญัติออกมาแล้วไม่ได้ใช้นานๆ มีผลดังนี้
    1.    เสียไปไม่ได้ผล
    2.    ต้องแก้ไขเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้
    3.    ยังใช้บังคับได้อยู่เสมอ
    4.    อาจจะใช้ได้ถ้าประชาชนยอมรับ

12.    องค์ประกอบของการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์มีดังนี้
    1.    เอาไป  ทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  โดยทุจริต
    2.    เอาไป  ทรัพย์ของผู้อื่นโดยเจ้าของขาดความระมัดระวัง
    3.    เอาไป  โดยฉกฉวยขณะที่เจ้าของทรัพย์ขาดความระมัดระวัง
    4.    เอาไป  ทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  โดยเจตนา

13.    ในระหว่างที่บ้านเมืองเกิดการจลาจล  และรัฐบาลต้องประกาศกฎอัยการศึก  
ผู้ใดกระทำความผิดในคดีอาญา  อุกฉกรรจ์  จะต้องขึ้นศาลทหาร  ซึ่งมีผล
อย่างไร
    1.    การตัดสินรวดเร็วแบบทหาร
    2.    ผู้พิพากษาเป็นเจ้ากรมพระธรรมนูญทหาร
    3.    โทษรุนแรงกว่าในเวลาปกติสองเท่า
    4.    ไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ฎีกาเหมือนเวลาปกติ

14.    สิทธิหรือการกระทำข้อใด  ที่บุคคลธรรมดามีได้  แต่นิติบุคคลไม่อาจมีได้
หรือไม่อาจกระทำได้
    1.    การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
    2.    การเป็นทายาทโดยธรรม
    3.    การทำนิติกรรมสัญญา
    4.    การกระทำความผิดอาญา

15.    นายทองดีไปทำงานต่างจังหวัดแล้วหายสาบสูญเป็นเวลานานเกินกว่ากี่ปี  ทาง
ฝ่ายภรรยาจึงจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้อง
    1.    3    ปี            3.    10    ปี
    2.    5     ปี            4.    15    ปี

16.    กฎหมายอาญาและกำหมายแพ่งมีข้อแตกต่างที่สำคัญในเรื่องความเคร่งครัดใน
    1.    การเสนอร่างกฎหมาย
    2.    การตีความกฎหมาย
    3.    การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
    4.    การประกาศใช้

17.    “บุคคลย่อมเสมอภาคภายใต้กฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร
    1.    กฎหมายใช้บังคับได้กับทุกคน
    2.    บุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันย่อมได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับโทษ เช่นเดียวกัน
    3.    บุคคลมีสิทธิ์ที่จะกระทำการใดๆ ได้ตามใจสมัครเสมอเท่าเทียมกัน
    4.    ไม่มีบุคคลใดมีอำนาจเหนือกฎหมาย

18.    นาย  ก. ยืมเงินนาย  ข.  เป็นเงิน  60  บาท  โดยมิได้ทำสัญญากู้กันไว้  นาย  ก.  ไม่คืนเงินยืมเมื่อถึงกำหนด
    1.    นาย  ข.  ต้องติดตามทวงเงินคืนจาก  นาย  ก.  เอง
    2.    นาย  ข.  ต้องร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่ง  นาย  ก.  คืนเงินให้  นาย  
ข.
    3.    นาย  ข.  ต้องจ้างทนายความให้ช่วยทวงเงินคืนจาก  นาย  ก.
    4.    นาย  ข.  จะฟ้องร้องต่อศาลให้บังคับคดีไม่ได้

19.    การออกกฎกระทรวง  กรณีใดถูกต้อง
    1.    ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
    2.    ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
    3.    ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร
    4.    ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา

20.    ผู้ใดมียาเสพย์ติดให้โทษประเภทเฮโรอีน  ไว้เพื่อจำหน่าย  ผู้นั้นต้องระวางโทษ
สถานใด
    1.    ประหารชีวิต
    2.    จำคุกตลอดชีวิต
    3.    จำคุก  20  ปี
    4.    ทั้งจำทั้งปรับ

21.    เมื่อบัตรประจำตัวของผู้ถือบัตรคนใดหมดอายุ  ผู้ถือบัตรคนนั้นจะต้องขอมีบัตร
ใหม่ภายในกี่วัน
    1.    60    วัน                2.    90    วัน
    3.    120    วัน                4.    กี่วันก็ได้

22.    ในกรณีจำเลยถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษปรับเงินเป็นจำนวนหนึ่ง  แต่จำเลยไม่มีเงินเสียค่า ปรับ  จะต้องร้องขอศาลเปลี่ยนโทษปรับเป็นโทษสถานใด
    1.    จำคุก                    2.    กักขัง
    3.    กักกัน                    4.    ริบทรัพย์

23.    ข้อใดเป็นโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
    1.    กักขัง                    2.    กักกัน
    3.    ห้ามเข้าเขตกำหนด            4.    คุมตัวไว้ในสถานพยาบาความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดน 

ตำรวจตระเวนชายแดนหรือ ตชด. กล่าวคือตำรวจผู้ปฎิบัติหน้าที่เพื่อเป็นกองกำลังเสริมแทนการใช้กำลังทหารในการรักษาความสงบตามช่องแนวตะเข็บชายแดน เนื่องมาจากสนธิสัญญากรุงเจนีวาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ห้ามไม่ให้มีกำลังทหารในช่วงระยะ 25 กิโลเมตรนับจากแนวชายแดน ซึ่งวัตถุประสงค์ในช่วงแรกที่ก่อตั้งตำรวจตระเวนชายแดนก็เพื่อป้องกันกองกำลังคอมมิวนิสต์ที่จะเข้ามารุกรานในผืนแผ่นดินไทย เพราะในช่วงขณะนั้นคอมมิวนิสต์กำลังขยายตัวไปยังประเทศต่างๆจึงต้องมีการจัดกองกำลังป้องกันไว้

โดยตำรวจตระเวนชายแดนจะเป็นเพียงหน่วยเดียวที่ไม่เหมือนใคร เพราะเป็นได้ทั้งพลเรือน ตำรวจ และทหาร จึงมีคุณลักษณะหลักที่สำคัญอยู่ 3 ประการคือ

 1. สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรับใช้ประชาชนได้อย่างเช่นตำรวจ
 2. สามารถทำหน้าที่ปกป้องชาติ ศาสนา และราชบังลังก์ได้อย่างทหาร
 3. สามารถบริการประชาชนแทนกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆได้อย่างข้าราชการพลเรือน

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าเป็นตำรวจตระเวนชายแดนมี ดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยม ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ถ้ามีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไม่สามารถร้องสิทธิใดๆได้
 2. เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่โอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว
 3. สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ และทหารกองประจำการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไม่รับสมัครและไม่อนุญาติให้เข้ารับการคัดเลือก

อุดมการณ์อันแน่วแน่ของตำรวจตระเวนชายแดน

 

 1. เทิดทูนและคงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกราชของความเป็นไทยรักษาไว้ซึ่งระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
 2. คงไว้ซึ่งความอยู่รอดของชาติและความผาสุขของประชาชนอยู่เหนือชีวิตและความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน
 3. ตำรวจตระเวนชายแดน มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัด มัธยัส ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม รับใช้ประชาชนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง พร้อมทั้งปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้

ภารกิจและหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดน

 1. หน้าที่หลักสำคัญคือการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ และพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 2. การเข้าไปแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวตะเข็บชายแดน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เช่น การลักลอบขนยาเสพติด คนหลบหนีเข้าเมือง การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การค้าอาวุธสงคราม ปัญหาการปลูกฝิ่นตามพื้นที่ชายแดน และสนองงานตามพระราชดำริ นอกจากนั้นยังมีงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดนให้สามารถดูแลพัฒนาตนเองได้ ที่สำคัญคือเรื่องการผูกมิตรไมตรีสัมพันธ์อันดีงามต่อประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรียงเคียงอยู่เสมอ

เราจะเห็นได้ว่าตำรวจตระเวนชายแดนมีความสำคัญไม่แพ้ทหารหรือตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เลย ซึ่งถือได้ว่าตำรวจตระเวนชายแดนเป็นด่านหน้าที่จะช่วยปกป้องและคุ้มครองประเทศจากสิ่งที่ไม่ดี เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุข

ที่มา http://www.wikibuster.org


สำนักพิมพ์ ได้อัฟเดจเนื้อหาเเละเเนวข้อสอบที่คาดว่าจะนำมาใช้สอบครั้งนี้ให้ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบได้นำไปเป็นเเนวทางในการใช้สอบตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งนี้ได้เลย


หนังสือสรุปเนื้อหา+เเนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน

     ##แก้ปัญหาให้คนที่มีเวลาในการเตรียมตัวไม่มาก มีเฉลย และคำอธิบายชัดเจน##
     ##สรุปเนื้อหา ให้อ่านเข้าใจง่าย ตรงกับเรื่องที่ออกสอบ  เจาะลึกตรงประเด็น##
     ##รวบรวมเนื้อหาเเนวข้อสอบจากทีมงานวิชาการ ประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี##
     ##เนื้อหาอัพเดทใหม่ล่าสุด หนังสือจะพิมพ์ใหม่ทุกวัน ไม่มีค้างสต๊อก##
 

คู่มือเตรียมสอบตำรวจตระเวนชายแดน
หนังสือเเนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน
 
 
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 ความสามารถด้านภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
7 แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
8 แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
MP3 คณิตศาสตร์เบื้องต้น

 แนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน มีทั้งหมด​ 2​ แบบ

      ▶️▶️ สั่งซื้อแบบไฟล์ PDF 399 ฿ (ส่งทางอีเมลล์ ) ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ

 
      ▶️▶️ สั่งซื้อแบบหนังสือ+VCD MP3 699 ฿ (ส่งฟรี​ EMS ) ได้รับภายใน 1-3 วัน

 

วิธีสั่งซื้อ หนังสือ , ไฟล์ pdf  สั่งง่าย 

1. เเจ้งหน่วยงานเเละตำแหน่งที่ต้องการ
2. ชำระเงิน​ ผ่านชื่อ บัญชี “สายันห์ สิงห์ทอง” เท่านั้น
3. แจ้งหลักฐานการโอน มาที่ไลน์​ @cja3747k
4. สั่งหนังสือแจ้งชื่อที่อยู่​ , สั่งไฟล์ pdf เเจ้ง E- mail
5. หนังสือส่ง EMS  (จัดส่งวันจันทร์-เสาร์ 
เว้นวันหยุดราชการ)  
   ไฟล์ด่วน pdf ส่งทาง E- mail  1-3 ชั่วโมง

***หมายเหตุ*** กรุณาเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานจนกว่าท่านจะได้รับหนังสือ , ไฟล์ pdf

 

  
สนใจสั่งซื้อหนังสือเเนวข้อสอบ
ตำรวจตระเวนชายแดน
หรือตำเเหน่งอื่นๆ สอบถามได้ที่ Sheet chula
(คุณกชกร ศรีเครือดง)
เบอร์โทร
  : 089-9048075           
ไลน์  @
cja3747k

    

 


ติดตามข่าวการเปิดสอบได้ที่   คลิ๊ก   ข่าวสอบเปิดสอบราชการ

สนใจเเนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊ก  http://line.me/ti/p/%40cja3747k

กดติดตามข่าวเปิดสอบราชการ   Facebook

!!! คนจะสอบฟังทางนี้ !!!

           “ทุกคนคิดว่าการอ่านหนังสือทุกวันมันยากเปรียบเหมือน ถ้ามีคนให้คุณโยนหินถมมหาสมุทรเเล้วละก็ คุณคิดว่าคุณจะทำได้ไหม ?? 
 เเต่คุณเชื่อไหมว่าตราบใดที่คุณโยนหินทุกก้อนที่คุณหยิบขึ้นมาได้ลงไปในมหาสมุทรโดยที่ไม่คิดอะไรเเล้วนั้น ถ้าหากคุณไม่หยุดทำมันโยนทุกวันสักวันมหาสมุทรมันก็จะกลายเป็นพื้นดินในที่สุด  เปรียบเหมือบกับการเตรียมตัวสอบ ถ้าคุณอ่านทุกอย่างที่คว้ามาได้ อยู่กับหนังสือ เตรียมความพร้อมทุกๆ วัน พอถึงวันสอบจริงๆเเล้ว  

เรา Sheet chula เชื่อว่าคุณจะต้องทำตามความฝันที่คุณเเละคนที่อยู่ข้างหลังคิดไว้ได้อย่างเเน่นอน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้ Sheet Chula เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

ข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรทราบ

ปัญหาข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ
วิชากฎหมายที่ประชาชนควรทราบ
1. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 1. สมชัยไปแจ้งเกิดที่อำเภอหลังคลอดโดยรีบด่วน
 2. สมหมายไปแจ้งความที่โรงพักเพราะถูกทำร้ายร่างกาย
 3. สมบูรณ์ไปแจ้งอำเภอหลังจากนายจ้อยตายแล้ว  2  วัน
 4. สมชายพาลั่นทมไปจดทะเบียนสมรสหลังแต่งงาน  1  ปี

2. กฎหมายเอกชน  คือข้อใด
 1. กฎหมายแพ่ง – พาณิชย์
 2. กฎหมายปกครอง
 3. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 4. กฎหมายอาญา

3. กลุ่มบุคคลคณะใดเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์
 1. คณะรัฐมนตรี
 2. องคมนตรี
 3. รัฐสภา
 4.  ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

4. มักมีการกล่าวอยู่เสมอว่า “กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์”ข้อใดสนับสนุนคำกล่าวนี้
 1. ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
 2. ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
 3. ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความเที่ยงธรรม
 4. ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่บางมาตรา

5. บุคคลใดไม่ใช่ผู้เกี่ยงข้องในกระบวนการยุติธรรมโดยตรง
 1. ตำรวจ
 2. พนักงานอัยการ
 3. ศาลและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
 4. เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

6. ข้อใดสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “กฎหมายต้องมาจากรัฏฐาธิปัตย์”
 1. รัฐต้องบัญญัติกฎหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ประชาชนเป็นผู้ตรากฎหมายโดยตรง
 3. พระมหากษัตริย์ทรงตรากฎหมายขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
 4. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ

7. ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประธานรัฐสภา  คือ
 1. วุฒิสมาชิกผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
 2. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งซึ่งมาจากพรรคการเมืองที่ได้รับการ
เลือกตั้งขึ้นมามีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
 4. ประธานวุฒิสภา

8. ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางถือเป็นศาลประเภทใด
 1. ศาลชั้นต้น
 2. ศาลอุทธรณ์
 3. ศาลฎีกา
 4. ศาลทหาร

9. กรณีซึ่งกฎหมายยกเว้นโทษให้เป็นกรณีซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นการ
กระทำความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ  คือ
 1. เด็กอายุกว่า  7  ปี  แต่ยังไม่เกิน  14  ปี  กระทำการอันกฎหมาย
บัญญัติเป็นความผิด
 2. ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
 3. การกระทำผิดโดยประมาท
 4. การกระทำผิดด้วยความจำเป็น  เพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้
  อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้
 
10. หนี้อาจระงับไปด้วยเหตุดังนี้
 1. เจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้
 2. ลูกหนี้ตาย
 3. ลูกหนี้ทำสัญญายอมตาย
 4. ลูกหนี้ล้มละลาย

11. กฎหมายเมื่อบัญญัติออกมาแล้วไม่ได้ใช้นานๆ มีผลดังนี้
 1. เสียไปไม่ได้ผล
 2. ต้องแก้ไขเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้
 3. ยังใช้บังคับได้อยู่เสมอ
 4. อาจจะใช้ได้ถ้าประชาชนยอมรับ

12. องค์ประกอบของการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์มีดังนี้
 1. เอาไป  ทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  โดยทุจริต
 2. เอาไป  ทรัพย์ของผู้อื่นโดยเจ้าของขาดความระมัดระวัง
 3. เอาไป  โดยฉกฉวยขณะที่เจ้าของทรัพย์ขาดความระมัดระวัง
 4. เอาไป  ทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  โดยเจตนา

13. ในระหว่างที่บ้านเมืองเกิดการจลาจล  และรัฐบาลต้องประกาศกฎอัยการศึก  
ผู้ใดกระทำความผิดในคดีอาญา  อุกฉกรรจ์  จะต้องขึ้นศาลทหาร  ซึ่งมีผล
อย่างไร
 1. การตัดสินรวดเร็วแบบทหาร
 2. ผู้พิพากษาเป็นเจ้ากรมพระธรรมนูญทหาร
 3. โทษรุนแรงกว่าในเวลาปกติสองเท่า
 4. ไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ฎีกาเหมือนเวลาปกติ

14. สิทธิหรือการกระทำข้อใด  ที่บุคคลธรรมดามีได้  แต่นิติบุคคลไม่อาจมีได้
หรือไม่อาจกระทำได้
 1. การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
 2. การเป็นทายาทโดยธรรม
 3. การทำนิติกรรมสัญญา
 4. การกระทำความผิดอาญา

15. นายทองดีไปทำงานต่างจังหวัดแล้วหายสาบสูญเป็นเวลานานเกินกว่ากี่ปี  ทาง
ฝ่ายภรรยาจึงจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้อง
 1. 3 ปี   3. 10 ปี
 2. 5  ปี   4. 15 ปี

16. กฎหมายอาญาและกำหมายแพ่งมีข้อแตกต่างที่สำคัญในเรื่องความเคร่งครัดใน
 1. การเสนอร่างกฎหมาย
 2. การตีความกฎหมาย
 3. การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
 4. การประกาศใช้

17. “บุคคลย่อมเสมอภาคภายใต้กฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร
 1. กฎหมายใช้บังคับได้กับทุกคน
 2. บุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันย่อมได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับโทษ เช่นเดียวกัน
 3. บุคคลมีสิทธิ์ที่จะกระทำการใดๆ ได้ตามใจสมัครเสมอเท่าเทียมกัน
 4. ไม่มีบุคคลใดมีอำนาจเหนือกฎหมาย

18. นาย  ก. ยืมเงินนาย  ข.  เป็นเงิน  60  บาท  โดยมิได้ทำสัญญากู้กันไว้  นาย  ก.  ไม่คืนเงินยืมเมื่อถึงกำหนด
 1. นาย  ข.  ต้องติดตามทวงเงินคืนจาก  นาย  ก.  เอง
 2. นาย  ข.  ต้องร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่ง  นาย  ก.  คืนเงินให้  นาย  
ข.
 3. นาย  ข.  ต้องจ้างทนายความให้ช่วยทวงเงินคืนจาก  นาย  ก.
 4. นาย  ข.  จะฟ้องร้องต่อศาลให้บังคับคดีไม่ได้

19. การออกกฎกระทรวง  กรณีใดถูกต้อง
 1. ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
 2. ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
 3. ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร
 4. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา

20. ผู้ใดมียาเสพย์ติดให้โทษประเภทเฮโรอีน  ไว้เพื่อจำหน่าย  ผู้นั้นต้องระวางโทษ
สถานใด
 1. ประหารชีวิต
 2. จำคุกตลอดชีวิต
 3. จำคุก  20  ปี
 4. ทั้งจำทั้งปรับ

21. เมื่อบัตรประจำตัวของผู้ถือบัตรคนใดหมดอายุ  ผู้ถือบัตรคนนั้นจะต้องขอมีบัตร
ใหม่ภายในกี่วัน
 1. 60 วัน    2. 90 วัน
 3. 120 วัน    4. กี่วันก็ได้

22. ในกรณีจำเลยถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษปรับเงินเป็นจำนวนหนึ่ง  แต่จำเลยไม่มีเงินเสียค่า ปรับ  จะต้องร้องขอศาลเปลี่ยนโทษปรับเป็นโทษสถานใด
 1. จำคุก     2. กักขัง
 3. กักกัน     4. ริบทรัพย์

23. ข้อใดเป็นโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
 1. กักขัง     2. กักกัน
 3. ห้ามเข้าเขตกำหนด   4. คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล

24. นาย  ก.  ได้แต่งงานกับนาง  ข.  และมีเด็กชาย  ค.  เป็นบุตร  ต่อมานาย  ก.  เกิดเบื่อหน่ายชีวิตทางโลก  จึงได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์  หลังจากนั้นพระภิกษุ  ก.  ก็ถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง  เมื่อรับเงินมาแล้วไม่นาน  พระภิกษุ  ก.  ก็ถึงมรณภาพ  ดังนั้นทรัพย์สินของพระภิกษุ  ก.  จะตกอยู่แก่ผู้ใด  เพราะสาเหตุใด
 1. นาง  ข.  ซึ่งเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 2. นาง  ข.  และเด็กชาย  ค.  ซึ่งเป็นผู้รับมรดกตามกฎหมาย
 3. บิดามารดาพระภิกษุ  ก.  เพราะไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้
 4. วัด  เพราะไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้
 
25. เหตุการณ์กรณีใดที่ใช่กฎหมายอาญาบังคับ
 1. แดง  ผู้กู้ไม่ชำระเงินให้ดำ  ตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้
 2. หนึ่ง  ไม่ประสงค์โดยตรงจะฆ่าสอง  แต่ได้ยิงปืนเล็งไปในหมู่คนซึ่ง
โดยสารอยู่ในรถและกระสุนปืนถูกสองตาย
 3. เขียวเป็นนายจ้างต้องร่วมชดใช้ค่าสินค่าสินไหมทดแทนร่วมกับนาย
เหลืองลูกจ้างซึ่งขับรถไปในทางที่จ้างชนนายแดงตาย
 4. หนึ่ง  ซื้อปูนซีเมนต์จากสอง  50  กระสอบ  แต่สองส่งมอบให้เพียง  30  
กระสอบ  หนึ่งจะฟ้องสองให้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายได้

26. ข้อใดคือหลักกฎหมายอาญา
 1. การตระเตรียมการกระทำความผิดทุกเรื่องไม่ถือเป็นความผิด
 2. การกระทำความผิดต้องมีเจตนา
 3. การตกลงใจที่จะกระทำความผิดยังไม่ถือว่าเป็นความผิด
 4. การกระทำโดยประมาทถือเป็นการกระทำผิดอย่างหนึ่ง

27. ปัญหาใดสำคัญที่สุดซึ่งทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
 1. ความได้หน้าหรือเสียหน้าของผู้เสียหาย
 2. การยอมความกันได้ง่ายๆ
 3. ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้กระทำกับเจ้าหน้าที่
 4. การไม่มีเจ้าทุกข์หรือไม่มีโจทย์

28. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย
 1. เป็นคำสั่งของรัฐ
 2. เป็นข้อบังคับความประพฤติของบุคคล
 3. มีผลย้อนหลังได้  ถ้าไม่ขัดแย้งกับคนส่วนมาก
 4. ใช้บังคับกับประชาชนทั่วไป
 
29. คำกล่าวต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้องตามลักษณะทั่วไปของกฎหมาย
 1. กฎหมายต้องใช้กับบุคคลทั่วไปอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
 2. ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)ฉบับต่าง ๆ  ที่
ออกมาใช้บังคับนั้น  ต่างถือเป็นกฎหมายจนกว่าจะได้มีการยกเลิกไป
 3. กฎหมายเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของบุคคลเท่านั้น
 4. คำสั่งผู้จัดการบริษัท  คำสั่งของผู้บังคับบัญชาในหน่วยราชการต่างถือ
เป็นกฎหมายทั้งสิ้น
30. นายเอกจ้างนายโทไปฆ่านายตรี  นายโทฆ่านายตรีตาย  นายเอกต้องรับโทษอย่างไร
 1. รับโทษมากกว่านายโท  เพราะเป็นผู้ใช้
 2. รับโทษ  1  ใน  3  ของนายโท  เพราะไม่ได้เป็นตัวการ
 3. รับโทษเท่ากับนายโท  เพราะเป็นผู้ใช้รับโทษเสมือนเป็นตัวการ
 4. รับโทษน้อยกว่า  นายโท  เพราะเป็นผู้สนับสนุน

เฉลยข้อสอบวิชากฎหมายที่ประชาชนควรทราบ
(1)     3 (2)     1 (3)     2  (4)     3 (5) 4
(6)     1 (7)     2 (8)     1 (9)     4 10) 1
(11) 3 12) 1 (13) 4 (14) 2 (15) 2
(16) 2 (17) 1 (18) 3 (19) 2 (20) 1
(21) 2 (22) 2 (23) 1 (24) 4 (25) 2
(26) 1 (27) 3 (28) 3 (29) 4 (30) 3

ข้อสอบตำรวจ เกี่ยวกับกฎหมาย ที่ประชาชนควรรู้

1. การสร้างบ้านใหม่นั้น เจ้าบ้านต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันสร้างเสร็จ
ตอบ ภายใน 15 วัน

2. ในการณีที่มีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้านหรือบิดามารดา จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่คนเกิดภายในกี่วัน นับแต่วันเกิด
ตอบ ภายใน 15 วัน

3. ในกรณีที่มีคนตายในบ้าน เจ้าบ้านจะต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนภายในเวลาใดนับแต่เวลาตาย
ตอบ ภายใน24 ชั่วโมง

4. ในกรณีที่มีการเข้าออก เจ้าบ้านจะต้องแจ้งการย้ายออกภายในกี่วันนับแต่วันย้ายออก
ตอบ ภายใน 15วัน นับแต่วัน่ย้ายออก 

5. บุคคลที่มีอายุเท่าใดที่กฏหมายกำหนดให้ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
ตอบ มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ จนถึง70ปีบริบูรณ์

6.บัตรประจำตัวประชาชนมีอายุเท่าใดนับแต่วันออกบัตร
ตอบ 6 ปี นับแต่วันออกบัตร

7. กฏหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน กับรัฐ โดยที่รัฐมีฐานะสูงกว่าเอกชนคือกฏหมายใด
ตอบ กฏหมายปกครอง

8.กฏหมายใด ที่ออกโดยฝ่ายบริหารแต่มีฐานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ
ตอบ พระราชกำหนด

9. รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 มีผลใช้บังคับวันใด
ตอบ 11ตุลาคม 2540

10. ศาลใดบ้าง ที่มีอำนาจพิจารณา คดีอาญา
ตอบ ศาลยุติธรรม ศาลทหาร

11. ในกรณีที่ลูกจ้างและนายจ้าง มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ้างงาน ศาลใดมีอำนาจพิจารณา
ตอบ ศาลแรงงาน

12. ปัจจุบันศาลแขวง มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์เท่าใด
ตอบ ไม่เกิน 300,000 บาท

13. อายุการคุ้งครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดเมื่อใด
ตอบ 50 ปี หลังจากผู้สร้างสรรค์งานถึงแก่ความตาย

14. ปัจจุบัน สถาบันใดมีอำนาจหน้าที่ในการออกหมายจับ
ตอบ ศาล

15. ญัตติแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ คณะบุคคลใด มีอำนาจเสนอได้
ตอบ คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา

16. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่พรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก มีมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้นั้น มีสิทธิอุธรณ์ ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในกี่วัน นับแต่วันที่พรรมีมติ
ตอบ ภายใน30 วัน

17. ทหารกองเกิน จะต้องไปแสดงตนรับหมายเรียกเมื่อมีอายุเท่าใด
ตอบ เมื่อมีอายุย่างเข้า 21 ปี

18. การฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่มีหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)เกี่ยวข้องกับศาลใด
ตอบ ศาลล้มละลาย

19. ในกรณี ที่มีการกู้ยืมเงินกัน แต่กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้สูงกว่าที่กฏหมายกำหนด ดอกเบี้ยนั้นมีผลอย่างไร
ตอบ เป็นโมฆะ

20. ตามกฏหมายแพ่งนั้น กำหนดให้คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกันไว้ในอัตราใดต่อปี
ตอบ ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี

21. ในคดีล้มละลาย เจ้าหน้าที่ใด มีอำนาจหน้าที่ควบคุมทรัพย์ของลูกหนี้ ที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
ตอบ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

22. ถ้าเจ้าของบ้านได้รับความเสียหายจากการกระทำของคนงานของบริษัทรับเหมาในการก่อสร้างอาคาร เจ้าของบ้านจะต้องนำคดีไปฟ้องต่อศาลใด
ตอบ ศาลแพ่ง หรือศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่ง

23. ด.ญ. สุพรรณษา อายุ 14 ปี ไปซื้อโทรศัพท์มือถือมาราคา 17,500บาท การซื้อขายมีผลอย่างไรทางกฏหมาย
ตอบ เงินโมฆะ

24. เด็กชายแก้วอายุ 5 ปี ทำปืนลั่นถูกนายแดงตาย ตามหลักกฎหมาย อาญา ถือว่าเด็กชายแก้ว มีความผิดหรือไม่อย่างไร
ตอบ มีความผิด แต่ไม่ต้องรับโทษ

25. นายคำจ้างมือปืนไปยิงนายขาวถึงแก่ความตาย ด้งนั้น นายคำจะต้องรับโทษอย่างไร
ตอบ รับโทษเสมือนตัวการ

26. ตามกฏหมาย มรดกทายาทโดยธรรมมีกี่ลำด้บอะไร่บ้าง
ตอบ มี6ลำดับ คือ 1 ผู้สืบสันดาน 2 บิดามารดา 3 พี่น้องร่วมบิดามารดา 4 พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมมารดา 5 ปู่ ย่า ตา ยาย 6 ลุง ป้า น้า อา 

27 นายแดงได้ไปเช่า ที่ดินปลูกสร้างบ้าน โดยเช่าที่ดินของนายขาวดังนี้ บ้านดังกล่าว เป็นของใคร
ตอบ นายแดง 

28. คดีอุกลม คือคดีที่มีลักษณะอย่างไร
ตอบ คดีที่ผู้สืบสันดานฟ้อง บุพการีของตนต่าศาล

29. นายขาวเข้าไปปลูกบ้านอยู่ในที่ดินของนายเขียวเป็นเวลา10ปี โดยแสดงให้บุคคลภายนอกรู้กันทั่วไปว่าตนเป็่นเจ้าของที่ดินดังกล่าว
และนายเขียวก็มิได้ฟ้องขับไล่นายขาวแต่อย่างไร ดังนี้นายขาว จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของนายเขียวหรือไม่อย่างไร
ตอบ ได้กรรมสิทธิ์ โดยการครอบครองปรปักษ์

30. บุคคล จะต้องรับโทษตามกฎหมายไทยเมื่อใด
ตอบ  เมื่อได้กระทำผิดในราชอาณาจักรไทย หรือได้กระทำความผิดที่กฏหมายถือว่า ได้กระทำความผิดในราชอณาจักรไทย 

31. หน่วยงานใด ที่ทำหน้าที่ในการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด
ตอบ ปปส. หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

32. ชายไทยมีหน้าที่ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน เมื่อมีอายุเท่าใด
ตอบ เมื่อมีอายุย่างเข้า 18 

33. ศาลยุติธรรม แบ่งเป็นกี่ชั้นศาล อะไรบ้าง
ตอบ แบ่งเป็น 3ชั้นศาลได้แก่ 1 ศาลชั้น่ต้น 2 ศาลอุทธรณ์ 3 ศาลฎีกา

34 . พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ตอบ 10 ตุลาคม 2546

35. ในกรณีที่องค์การมหาชน หรือ รัฐวิสาหกิจใด ไม่จัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี บุคคลใด
เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา สั่งการให้ดำเนินการให้ถูกต้อง
ตอบ รัฐมนตรีที่กำกับการดูแล

36. หน่วยงานใด มีหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี
ตอบ กระทรวงมหาดไทย

37. ผู้มีหน้าที่แจ้งให้ประชาชนทราบว่าเอกสารหลักฐานที่จำเป็นนั้น ประชาชนได้ยื่นครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่ประชาชนมาติดต่อ
ตอบ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ

38. เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่การบริหารราชการเพื่ออะไร
ตอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง ภารกิจของรัฐ

39. หน่วยงานใด มีอำนาจหน้าที่ จัดทำแผนนิติบัญญัติในกรณีที่มีการประกาศใช้บังค้บแผนการ บริหารราชการแผ่นดิน
ตอบ 1. คณะกรรมการกฤษฎีกา 2. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

40. บุคคลหรือหน่วยงานใด มีอำนาจให้ความเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ตอบ คณะรัฐมนตรี 

41. การอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อกับส่วนราชการทุกแห่งนั้น ส่วนราชการใด มีหน้าที่ต้องจัดให้ระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางขึ้น
ตอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

42. ส่วนราชการมีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในแต่ละปีงบประมาณเสนอต่อใคร เพื่อให้ความเห็นชอบ
ตอบ รัฐมนตรีกำกับดูแล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s