แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

  


แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 
รวมเนื้อหาใหม่ล่าสุด  สรุปแนว
ข้อสอบท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาลที่ใช้เปิดสอบของปีที่ผ่านมามาไว้ที่เล่มนี้ รวบรวมเนื้อหาท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล จากผู้เชี่ยวชาญ กระชับได้ใจความ ตรงประเด็นกับเนื้อหาที่เปิดสอบ ที่ทำให้คุณไม่เสียเวลาในการหาข้อมูลที่กำลังเปิดสอบตำเเหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่ประปา นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสุขาภิบาล นักสันทนาการ นายช่างเขียนแบบ วิศวกรโยธา นักวิชาการสาธารณสุข เเก้ปัญหาให้คนที่มีเวลาเตรียมตัวไม่มาก 

ตัวอย่างเเนวข้อสอบเก่า  
          เเนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีกี่มาตรา
ก. 30 มาตรา                                                             ค. 35  มาตรา
ข. 29 มาตรา                                                             ง. 25  มาตรา
ตอบ   ข.29  มาตรา
 
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้ไว้ ณ วันใด
ก. 14 ตุลาคม พ.ศ. 2542                                 ค. 16 ตุลาคม พ.ศ. 2542
ข. 15 ตุลาคม พ.ศ. 2542                                 ง. 17 ตุลาคม พ.ศ. 2542
ตอบ   ข. 15 ตุลาคม พ.ศ. 2542
 
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก. 23 ตุลาคม 2542                                         ค. 25 ตุลาคม 2542
ข. 24 ตุลาคม 2542                                         ง. 26 ตุลาคม 2542
ตอบ   ง. 26 ตุลาคม 2542
 
4. การดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย               ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                      ง. นายอำเภอ
ตอบ   ข.ผู้ว่าราชการจังหวัด
 
5. ถ้าเป็นการดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย              ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                     ง.นายอำเภอ
ตอบ   ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
6. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
ก. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกินหนึ่งแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ข. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ค. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่าห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ง. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งล้านคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ตอบ   ข. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
 
ที่ถูก  คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
 
7. คำร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
ก. ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน
ข.รายละเอียดของข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างใดจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป
ค. รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ
 
8. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคำร้องให้ดำเนินการจัดส่งคำร้องไปให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่ถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนภายในกี่วัน
ก. 7 วัน                                                                     ค. 30  วัน
ข. 14 วัน                                                                   ง. 20  วัน
ตอบ   ก.7  วัน
 
9. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องจัดทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาตามคำร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกี่วัน
ก. 15 วัน                                                                   ค. 45  วัน
ข. 30 วัน                                                                   ง.  60  วัน
ตอบ   ข.30  วัน
 
10. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับคำชี้แจงสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ก. 30 วัน                                                                   ค. 7  วัน
ข. 45 วัน                                                                   ง. 15  วัน
ตอบ  ค. 7  วัน
 
11. คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประกาศกำหนดวันลงคะแนนเสียงไม่เกินกี่วัน
ก. 90 วัน                                                                   ค. 45  วัน
ข. 30 วัน                                                                   ง.  60  วัน
ตอบ   ก. 90  วัน          
 
12. คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงโดยปิดประกาศบัญชีรายชื่อลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากี่วัน ก่อนวันลงคะแนนเสียง
ก. 60 วัน                                                                   ค. 30  วัน
ข. 14 วัน                                                                   ง. 20  วัน
ตอบ   ง. 20  วัน
 
13. คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องกำหนดหน่วยลงคะแนนเสียงจัดให้มีการลงคะแนนเสียง และกำหนดที่ลงคะแนนเสียงของหน่วยลงคะแนนเสียงโดยคำนึงถึงอะไร
ก. ความสวยงามของสถานที่ลงคะแนนเสียง
ข. จำนวนของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในแต่ละหน่วย
ค. ความสะดวกในการเดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
ง. ถูกเฉพาะข้อ ข  และ  ค
ตอบ   ง.ถูกเฉพาะข้อ  ข  และ  ค
 
14. ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียงโดยต้องประกาศการเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียงให้ทราบก่อนวันลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. ไม่น้อยกว่า 5 วัน                           ค. ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ขง ไม่น้อยกว่า 10 วัน                        ง. ไม่น้อยกว่า 15 วัน
ตอบ   ก. ไม่น้อยกว่า 5 วัน       
 
15. คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงแต่ละแห่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากี่คน
ก. ไม่น้อยกว่า 5 คน                        ค. ไม่น้อยกว่า 7 คน
ข. ไม่น้อยกว่า 10 คน                      ง. ไม่น้อยกว่า 15 คน
ตอบ  ก. ไม่น้อยกว่า 5 คน        
 
16. ใครมีหน้าที่ดำเนินการและรักษาความเรียบร้อยในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ลงคะแนนเสียง
ก. คณะกรรมการการเลือกตั้ง              ค. คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียง
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด                         ง. นายอำเภอ
ตอบ   ค.คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียง
 
17. การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธีใดในการลงคะแนน
ก. ลับ                                                 ค. เปิดเผย
ข. โดยตรง                                         ง. โดยตรงและลับ
ตอบ  ง. โดยตรงและลับ
 
18. ข้อใดคือเวลาในการเปิดการลงคะแนนเสียง
ก. 00 ถึงเวลา 17.00                                         ค. 09.00  ถึงเวลา 15.00
ข. 00 ถึงเวลา 15.00                                         ง. 09.00  ถึงเวลา 17.00
ตอบ   ข. 08.00  ถึงเวลา 15.00
 
19. ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง สามารถลงคะแนนเสียงในที่ลงคะแนนเสียงที่ตนมีสิทธิได้กี่แห่ง
ก. 2 แห่ง                                                                   ค.  4  แห่ง
ข. 3 แห่ง                                                                   ง. แห่งเดียว
ตอบ  ง. แห่งเดียว
 
20. ก่อนเริ่มเปิดให้มีการลงคะแนนเสียง คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียง ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นอันดับแรก
ก. ปิดประกาศจำนวนบัตรทั้งหมดในที่ลงคะแนนเสียงไว้ในที่เปิดเผย
ข. เปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียงในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งอยู่ ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้นเห็นว่าเป็นหีบเปล่า
ค. นับจำนวนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดของหน่วยลงคะแนนเสียง
ง. จัดสถานที่ลงคะแนนเสียงให้เรียบร้อย
ตอบ  ค.นับจำนวนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดของหน่วยลงคะแนนเสียง


หนังสือแนวข้อสอบ มีทั้งหมด 2 แบบ 

             
▶️ ▶️สั่งซื้อแบบไฟล์PDF  (ส่งทางอีเมลล์ ) ได้รับภายใน1-3 ชั่วโมง
(แบบไฟล์ PDF ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง ชำระเงินแล้วไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเพิ่ม) 

▶️ ▶️สั่งซื้อแบบหนังสือ+MP3 (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS ) ได้รับภายใน 1-3 วัน
(หนังสือจัดพิมพ์ใหม่ทุกเล่ม  เพราะข้อมูลอัพเดทใหม่ตลอด)สนใจสั่งซื้อหนังสือเเนวข้อสอบ
สอบถามได้ที่ (คุณกชกร  ศรีเครือดง)


เบอร์โทร
  : 089-9048075  
ไลน์  
@
cja3747k

    

ได้อัฟเดจเนื้อหาเเละเเนวข้อสอบที่คาดว่าจะนำมาใช้สอบครั้งนี้ให้ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบได้นำไปเป็นเเนวทางในการใช้สอบท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล ครั้งนี้ได้เลย

หนังสือสรุปเนื้อหา+เเนวข้อสอบท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

     ##แก้ปัญหาให้คนที่มีเวลาในการเตรียมตัวไม่มาก มีเฉลย และคำอธิบายชัดเจน##
     ##สรุปเนื้อหา ให้อ่านเข้าใจง่าย ตรงกับเรื่องที่ออกสอบ  เจาะลึกตรงประเด็น##
     ##รวบรวมเนื้อหาเเนวข้อสอบจากทีมงานวิชาการ ประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี##
     ##เนื้อหาอัพเดทใหม่ล่าสุด หนังสือจะพิมพ์ใหม่ทุกวัน ไม่มีค้างสต๊อก##
 

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า
3 การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design 
4 อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
5 ความรู้เรื่องไฟฟ้าสื่อสาร? Electrical Communication
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
7 ระบบสายไฟฟ้าในอาคาร
8 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ปี 2555 – 2564
9 ข้อบังคับสภาวิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
10 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า ชุด 1 
11 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า ชุด 2 
12 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า ชุด 3
MP3 – แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า


คู่มือเตรียมสอบรวมกฏหมาย สอบท้องถิ่น ภาค ก
หนังสือเเนวข้อสอบรวมกฏหมาย สอบท้องถิ่น ภาค ก
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
2 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พศ.2540
6 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
9 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542
10 แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น พ.ศ.2542
MP3 กฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ


คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ อบต อบจ เทศบาล
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540
2 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
4 แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
5 หลักการสื่อสาร
6 หลักการประชาสัมพันธ์
7 การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์
8 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
10 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
11 แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์
MP3 กฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ
 

คู่มือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 ถาม – ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2 ดิจิตอลคอมพิวเตอร์
3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
4 ความรู้เรื่องระบบไฟฟ้ากำลัง (Electric Power System)
5 ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า ( Electrical motor )
6 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
7 การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design
8 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
9 อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
10 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
11 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า (เฉลยละเอียด)
MP3 – ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น_2


คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
4 สรุป + แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
6 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
7 แนวข้อสอบทฤษฎีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
8 แนวข้อสอบความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน
9 การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
10 แนวข้อสอบหลักพัฒนาชุมชน 
11 สรุป + แนวข้อสอบการพัฒนาชนบทและชุมชน
12 แนวข้อสอบการพัฒนาชุมชน
MP3 – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540


คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย
7 ความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
9 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
10 ข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
MP3 – พรบ.ท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

หนังสือเเนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 สรุป_พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
3 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
4 กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร 
5 งานทะเบียนราษฏร์และบัตรประชาชน
6 การบริหารทรัพยากรบุคคล
7 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
8 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
9 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10 การวางแผนกำลังคน
11 พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
12 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
MP3 – พรบ.ท้องถิ่นคู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.
2 สรุปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 หลักการบัญชีเบื้องต้น
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี
8 แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
9 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 
10 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
11 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 1
12 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 2
MP3 – หลักการบัญชีเบื้องต้น


คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณะสุขชุมชน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
หนังสือเเนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณะสุขชุมชน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
5 สรุป แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
7 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ
8 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ
9 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
10 แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
11 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข
12 ความรู้ในงานสาธารณสุขชุมชน
13 แนวข้อสอบสาธารณสุขชุมชน
MP3 พรบ ท้องถิ่นคู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
7 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
8 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
9 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
10 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
11 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
12 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
MP3 – ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
2 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
4 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
5 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
7 กรอบแนวและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
8 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
9 การบริหารแผนงาน โครงการ
10 ถาม – ตอบ การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
11 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์
12 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
13 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 1
14 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
MP3 – การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 

คู่มือเตรียมสอบ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
2 พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
3 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
4 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
5 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
6 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
9 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ  งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ
10 การจัดทำบัญชีของส่วนราชการ
12 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
13 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
14 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี 
MP3 – การบริหารงบประมาณ

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
ภาค ก. ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1.ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564
6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 สาระสำคัญ + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
9 สาระสำคัญ + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
10 สาระสำคัญ + แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
12 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
13 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
14 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
15 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
16 สาระสำคัญ + แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่ม
MP3 – พรบ ท้องถิ่นคู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548
3 การเตรียมงานก่อสร้าง
4 พื้นฐานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
5 การวิเคราะห์โครงสร้าง 
6 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Design
7 ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์
8 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
9 การจัดหาแหล่งน้ำและคุณภาพและมาตรฐานน้ำ
10 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
11 แนวข้อสอบนายช่างโยธา
MP3 – ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต


คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
2 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
3 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
4 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
6 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
8 ถาม – ตอบ การบริหารงานสาธารณสุข
9 ถาม – ตอบ สาธารณสุขชุมชน
10 ถาม – ตอบ อนามัยสิ่งแวดล้อม
11 ถาม -ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
12 แนวข้อสอบระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค
13 แนวข้อสอบสาธารณสุขชุมชน 
14 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข ชุด  1
15 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข ชุด  2
16 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข ชุด  3
MP3 –  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 แนวข้อสอบ พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
3 สรุปพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
4 สรุปย่อ – แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
5 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา
6 หลักการจัดการศึกษาทั่วไป
7 หลักการของการจัดการศึกษานอกระบบ
8 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
9 การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการศึกษา และการบริการการศึกษา
10 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
11การวัดและประเมินผลการศึกษา
12 แนวข้อสอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
MP3 – พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
2 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550
4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
7 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
8 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
9 แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
10 แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
11 แนวข้อสอบเรื่องข้อมูลสารสนเทศและระบบเลขฐาน
12 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
13 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
14 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 100 ข้อ เฉลยต่อท้าย
MP3 – พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 


คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

หนังสือเเนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
3 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
6 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
8 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
9 แนวข้อสอบทฤษฎีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
10 แนวข้อสอบความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน 
11 การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
12 แนวข้อสอบหลักพัฒนาชุมชน
13 แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน
MP3 – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540


คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
8 กลศาสตร์ของวัสดุ( Strength of Materials )
9 การวิเคราะห์โครงสร้าง 
10 จรรยาบรรณวิศวกร
11 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Design
12 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
13 แนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
MP3 – ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต
 


คู่มือเตรียมสอบนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 ถาม-ตอบ การออกแบบสถาปัตยกรรม
2 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
3 ความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
4 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิทัศน์
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่
6 การจัดทำแผนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
7 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
8 ความรู้เบื้องต้นเรื่องเทคนิคการเขียนแบบ
9 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบ โดยใช้ AutoCAD
11 แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
12 ถาม – ตอบ เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่
13 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
MP3 – พรบ.ท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
2 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
4 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
5 อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม 
6 ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
7 ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
8 หลักการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
9 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) และสิ่งแวดล้อม (Environment)
10 ถาม – ตอบ นโยบาย แผน และแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11 ถาม – ตอบ เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
12 ถาม – ตอบ มลพิษทางน้ำ
13 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
14 แนวข้อสอบระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับมลพิษอากาศ
16 แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
MP3 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550คู่มือเตรียมสอบนักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
2 นโยบายของแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติฉบับที่2 (พ.ศ. 2555 – 2559)
3 แนวข้อสอบแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2
4 ร่างแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
5 ความรู้ในการบริหารแผนงาน โครงการ และจัดทาแผนปฏิบัติงาน
6 กิจกรรมนันทนาการ
7 ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
8 ถาม – ตอบ เรื่องนันทนาการ
9 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
10 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
MP3 – พรบ.ท้องถิ่


คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคลัง ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
หนังสือเเนวข้อสอบนักวิชาการคลัง ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 การบริหารการเงินการคลัง
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
3 ถาม -ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
4 ถาม -ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
5 ถาม-ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
7 แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง  ท้องถิ่น
8 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
10 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
13 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
MP3 กฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ


คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 ความรู้เกี่ยวกับระบบท่อเบื้องต้น
2 ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply
3 ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำประปาและระบบท่อ
4 การบริหารงานก่อสร้างระบบประปา 
5 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น
6 ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน
7 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับงานประปา
8 ถาม-ตอบ หลักความปลอดภัยในการทำงาน
9 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
10 แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานประปา
11 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
หนังสือเเนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
2 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ สูตรและเทคนิคการจำ
5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
6 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
8 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
9 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
MP3 พรบ ท้องถิ่น


คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
2 พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
3 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
4 แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน  เกี่ยวกับเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคม
6 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
7 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
13 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
MP3 – พรบ.ท้องถิ่น


คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
2 สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.
4 สรุปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
7 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
8 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
9 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
10 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-market และ e-bidding
11 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
12 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
13 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 1
15 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 2
16 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 3
MP3 – P030 – ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน. 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
4 ความปลอดภัยของอาหารและบรรจุภัณฑ์
5 นโยบายการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
6 ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
7 หลักการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
9 ถาม – ตอบ กองทุนสิ่งแวดล้อม
10 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานสุขาภิบาล
11 ถาม – ตอบ ความหลากหลายทางชีวภาพ
12 ถาม – ตอบ อนามัยสิ่งแวดล้อม
13 ถาม- ตอบ การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชน
14 ถาม – ตอบ นโยบาย แผน และแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15 แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
MP3 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
หนังสือเเนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
3 แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
4 แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
6 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
8 แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบสาธารณสุขชุมชน
11 สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
12 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ
MP3 พรบ ท้องถิ่นคู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบเจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.2526 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 กฏกระทรวงกำหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2548
5 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2550
6 กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร
7 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
8 งานทะเบียนราษฏร์และบัตรประชาชน
9 พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3)
10 แนวข้อสอบงานทะเบียนราษฎร
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
12 แนวข้อสอบระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร
MP3 – พรบ.ท้องถิ่น
 


คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
4 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
5 แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
6 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเบื้องต้น
8 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา
10 ถาม – ตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
11 ถาม – ตอบ ประมวลกฎหมายอาญา
12 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
13 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน
MP3 – สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์_2คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
2 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
3 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ
4 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร + แนวข้อสอบ
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
6 ถาม – ตอบ การจัดการดินและน้ำ
7 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
8 ถาม-ตอบ ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
9 แนวข้อสอบเรื่องการขยายพันธุ์พืช?
10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
11 แนวข้อสอบ  พืชไร  การปรับปรุงพันธ์พืช  วิจัยงานการเกษตร
12 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1 
13 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2
MP3 – พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร


คู่มือเตรียมสอบสถาปนิก ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบสถาปนิก ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
3 พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543
4 จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2545
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
7 แนวข้อสอบการออกแบบสถาปัตยกรรม
8 แนวข้อสอบงานระบบภายในอาคาร 
9 แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
10 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
11 แนวข้อสอบโครงสร้างอาคาร
MP3 – P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
2 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ  งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ
3 ระเบียบกฏหมายงานการเงิน บัญชีและพัสดุในสำนักงาน
4 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
5 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554
6 สรุประเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
7 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e – market และ e – bidding
8 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการด้วยพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล
9 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538
11แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 1
12 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 2
13 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 3 
MP3 – P070 – สรุประเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุคู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545
3 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547 
4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
7 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
8 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 2544
9 ระเบียบกระทรวงการคลังํว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
10 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
11 มาตรฐานการควบคุมภายใน
12 จริยธรรมในงานวิชาการตรวจสอบภายใน
13 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
14 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1
15 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2
MP3 – การจัดการการตรวจสอบภายใน


คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนิติกร ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
ผู้ช่วยนิติกร ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
2 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
3 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ  การเมืองและสังคม
6 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น
7 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเบื้องต้น
8 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
9 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
MP3 – MP3 พรบ ท้องถิ่น


คู่มือเตรียมสอบบุคลากร ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
หนังสือเเนวข้อสอบ
บุคลากร ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545
3 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท. พ.ศ.2545
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.
5 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
6 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
10 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
11 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
12 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
13 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
14 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
15 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 3
MP3 พรบ.ท้องถิ่นคู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
2 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
4 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 ความหมายของการบริหาร
7 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
8 การบริหารจัดการองค์กร
9 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
10 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่?
11 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป
12  แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
MP3 – พรบ.ท้องถิ่น


คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 แนวข้อสอบความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
4 แนวข้อสอบ พรบ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
5 แนวข้อสอบ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
6 แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  พ.ศ. 2551
7 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการท่องเที่ยว
8 แนวข้อสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยว
MP3 กฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับคู่มือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไข 2550
3 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
4 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
6 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
7 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
8 แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
9 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11
10 แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน ท้องถิ่น
11 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
12 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
MP3 กฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ


คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
3 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
8 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
10 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
11 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
12 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
MP3 – พรบ.ท้องถิ่นคู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
4 หลักการประชาสัมพันธ์
5 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
6 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
7 หลักการสื่อสาร
8 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์
9 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
10 ความรู้เกี่ยวกับการจัดแสดงและนิทรรศการ
11 สื่อในการจัดนิทรรศการ
12 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
13 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์ 
MP3 – แนวข้อสอบ  ประชาสัมพันธ์  ชุดที่ 1

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.
2 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
6 การบริหารการเงินการคลัง
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
8 ถาม -ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
9 ถาม-ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
10 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
11 สาระสำคัญ + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม 
13 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
MP3 – ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ  ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ  ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
2 พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
3 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
4 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
5 พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
7 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547
13 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
MP3 – พรบ.ท้องถิ่น


คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
3 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร 
4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
5 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
6 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
7 ความรู้เกี่ยวกับการจัดแสดงและนิทรรศการ
8 สื่อในการจัดนิทรรศการ
9 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
10 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก 
11 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
12 แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์
MP3 – หลักการประชาสัมพันธ์ 

คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
2 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
4 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
5 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
7 ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
8 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
9 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
10 ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
11 ความรู้เรื่องการจำแนกความรุนแรง
12 แนวข้อสอบความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
13 ความรู้เรื่องความเสมอภาคชายและหญิง
14 แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์
MP3 – พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546


คู่มือเตรียมสอบนักผังเมืองปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
นักผังเมืองปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 ความรู้เกี่ยวกับผังเมืองและการวางผังเมือง
2 การผังเมืองของประเทศไทย
3 ความรู้ด้านผังเมือง การพัฒนาผังเมือง ระบบจัดทำผังเมือง
4 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
5 พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547
6 การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
9 การวางโครงการและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
10 ถาม – ตอบ นโยบาย แผน และแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมือง
12 แนวข้อสอบนักผังเมืองปฎิบัตรการ
MP3 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
 

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
2 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
3 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559
4 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2555-2559
5 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 2558-2560
6 ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
7 ถาม – ตอบ ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
8 ถาม – ตอบ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2555-2559
9 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการท่องเที่ยว
10 แนวข้อสอบ พรบ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
11 แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  พ.ศ.2551
12 แนวข้อสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
MP3 – ถาม – ตอบ ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
3 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
8 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดระเบียบตลาด
11 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
12 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
MP3 – พรบ.ท้องถิ่น
 


คู่มือเตรียมสอบนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดาเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย
8 ความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
10 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
11 ข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
MP3 – พรบ.ท้องถิ่น
 
คู่มือเตรียมสอบพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
2 พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2559
3 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528
4 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
8 การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
9 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องการพยาบาล
10 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
11 ถาม-ตอบ การช่วยฟื้นคืนชีพ
12 ถาม-ตอบ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
13 ถาม-ตอบ ระบบแพทย์ฉุกเฉิน?
14 แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
15 แนวข้อสอบเรื่อง การพยาบาลอนามัยชุมชน
16 แนวข้อสอบวิชาการพยาบาล
MP3 – พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528


คู่มือเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่น สายผู้บริหาร
หนังสือเเนวข้อสอบ
ข้าราชการท้องถิ่น สายผู้บริหาร  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
2 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น
3 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4 แนวข้อสอบวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
5 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์
6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
7 การบริหารความเสี่ยง
8 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการแนวใหม่
11 การบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่
12 แนวข้อสอบบริหารราชการแผ่นดิน
MP3 – กฏหมายบริหารราชการแผ่นดิน


คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
2 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
3 ถาม-ตอบ‏ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือกลเบื้องต้น
4 การออกแบบเครื่องจักรกล ( Machine Design )
5 ความแข็งแรงของวัสดุ ( Strength of Materials )
6 กลศาสตร์ของไหล
7 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
8 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
9 จรรยาบรรณวิศวกร
10 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
11 แนวข้อสอบวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงสาขางานเครื่องมือกล 
12 แนวข้อสอบหลักการชลศาสตร์
13 แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล
MP3 – พรบ.ท้องถิ่น


คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
2 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
7 ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
8 ถาม-ตอบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
9 ถาม -ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
10 ถาม – ตอบ สาธารณสุขชุมชน
11 ถาม – ตอบ การบริหารงานสาธารณสุข
12 ถาม – ตอบ เรื่องโรคระบาดและการควบคุมโรค
13 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานสุขาภิบาล
14 แนวข้อสอบสาธารณสุขชุมชน
15 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
16 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข
MP3 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 


คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 p19
5 ความปลอดภัยของอาหารและบรรจุภัณฑ์
6 นโยบายการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
7 ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
8 หลักการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
10 ถาม – ตอบ กองทุนสิ่งแวดล้อม
11 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานสุขาภิบาล
12 ถาม – ตอบ ความหลากหลายทางชีวภาพ
13 ถาม – ตอบ อนามัยสิ่งแวดล้อม
14 ถาม- ตอบ การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชน
15 ถาม – ตอบ นโยบาย แผน และแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
MP3 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 


คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
2 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
3 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ
4 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร + แนวข้อสอบ
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
6 ถาม – ตอบ การจัดการดินและน้ำ
7 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
8 ถาม-ตอบ ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
9 แนวข้อสอบเรื่องการขยายพันธุ์พืช‏
10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
11 แนวข้อสอบ  พืชไร  การปรับปรุงพันธ์พืช  วิจัยงานการเกษตร
11 แนวข้อสอบความสำคัญของการเกษตร
13 แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร
MP3 – พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร


คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
2 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
3 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ
4 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร + แนวข้อสอบ
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
6 ถาม – ตอบ การจัดการดินและน้ำ
7 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
8 ถาม-ตอบ ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
9 แนวข้อสอบเรื่องการขยายพันธุ์พืช‏
10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
11 แนวข้อสอบ  พืชไร  การปรับปรุงพันธ์พืช  วิจัยงานการเกษตร
11 แนวข้อสอบความสำคัญของการเกษตร
13 แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร
MP3 – พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตรคู่มือเตรียมสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หนังสือเเนวข้อสอบ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล  
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 แนวข้อสอบ พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
3 สรุป + แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
4 สรุปสาระพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(พ.ศ.2551)
5 ความรู้เกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ์และห้องสมุด
6 ความหมายและความสำคัญของสารนิเทศ
7 การจัดหมู่หนังสือ และบัตรรายการหนังสือ
8 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
9 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับห้องสมุด?
11 แนวข้อสอบบรรณารักษ์ (อัตนัย)
12 แนวข้อสอบบรรณารักษ์
MP3 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526


 แนวข้อสอบ.. มีทั้งหมด​ 2​ แบบ

      ▶️▶️ สั่งซื้อแบบไฟล์ PDF 399 ฿ (ส่งทางอีเมลล์ ) ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ

 
      ▶️▶️ สั่งซื้อแบบหนังสือ+VCD MP3 699 ฿ (ส่งฟรี​ EMS ) ได้รับภายใน 1-3 วัน

 

วิธีสั่งซื้อ หนังสือ , ไฟล์ pdf  สั่งง่าย

1. เเจ้งหน่วยงานเเละตำแหน่งที่ต้องการ
2. ชำระเงิน​ ผ่านชื่อ บัญชี “สายันห์ สิงห์ทอง” เท่านั้น
3. แจ้งหลักฐานการโอน มาที่ไลน์​ @cja3747k
4. สั่งหนังสือแจ้งชื่อที่อยู่​ , สั่งไฟล์ pdf เเจ้ง E- mail
5. หนังสือส่ง EMS  (จัดส่งวันจันทร์-เสาร์ เว้นวันหยุดราชการ)
ไฟล์ด่วน pdf ส่งทาง E- mail  1-3 ชั่วโมง

***หมายเหตุ*** กรุณาเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานจนกว่าท่านจะได้รับหนังสือ , ไฟล์ pdf

 


 

  
สนใจสั่งซื้อหนังสือเเนวข้อสอบ
ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
หรือตำเเหน่งอื่นๆ สอบถามได้ที่ Sheet chula
(คุณกชกร ศรีเครือดง)
เบอร์โทร
  : 089-9048075
ไลน์  @
cja3747k

    

 


ติดตามข่าวการเปิดสอบได้ที่   คลิ๊ก   ข่าวสอบเปิดสอบราชการ

สนใจเเนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊ก  http://line.me/ti/p/%40cja3747k

 
มีเนื้อหาความรู้ ดังนี้

กดติดตามข่าวเปิดสอบราชการ   Facebook

!!! คนจะสอบฟังทางนี้ !!!

“ทุกคนคิดว่าการอ่านหนังสือทุกวันมันยากเปรียบเหมือน ถ้ามีคนให้คุณโยนหินถมมหาสมุทรเเล้วละก็ คุณคิดว่าคุณจะทำได้ไหม ??  เเต่คุณเชื่อไหมว่าตราบใดที่คุณโยนหินทุกก้อนที่คุณหยิบขึ้นมาได้ลงไปในมหาสมุทรโดยที่ไม่คิดอะไรเเล้วนั้น ถ้าหากคุณไม่หยุดทำมันโยนทุกวันสักวันมหาสมุทรมันก็จะกลายเป็นพื้นดินในที่สุด  เปรียบเหมือบกับการเตรียมตัวสอบ ถ้าคุณอ่านทุกอย่างที่คว้ามาได้ อยู่กับหนังสือ เตรียมความพร้อมทุกๆ วัน พอถึงวันสอบจริงๆเเล้ว

เรา Sheet chula เชื่อว่าคุณจะต้องทำตามความฝันที่คุณเเละคนที่อยู่ข้างหลังคิดไว้ได้อย่างเเน่นอน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้ Sheet Chula เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

  

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s