จัดหาช่างรังวัดเอกชน รังวัด สอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน

– รับสอบเขตที่ดินรวมโฉนด แบ่งแยกที่ดิน โดยช่างรังวัดเอกชน
– รับจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ (Toppgraphic survey)
– รับสำรวจแบบทีมรายวัน-รายเดือน(Survey team)
– ช่างรับสำรวจที่ดิน วางหมุดเข็ม ตำแหน่งตอกเสาเข็ม, เช็คเข็มเยื้องศูนย์ (Pile Deviate)
– รับสำรวจพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง และรับสำรวจเพื่อการออกแบบ, ใช้กล้อง Total Station
– รับสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้าง อาคารที่พักอาศัย สำรวจระยะ สำรวจระดับอาคาร
– รับสำรวจพื้นที่ของโครงการ สำรวจระยะโครงการ, งานวางผังโครงการ
– สำรวจพื้นที่, ทำ x-section รับคำนวณปริมาณงานดินตัด, ดินถม
– รับงานเขียนแบบก่อสร้าง เช่น บ้าน, อาคาร, โรงงาน

ติอต่อช่างรังวัดเอกชน

 

ช่างรังวัดเอกชน , รับรังวัด , รังวัดที่ดิน
“ที่สาธารณประโยชน์” หมายถึงที่ดินที่ทางราชการได้จัดให้หรือสงวนไว้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสภาพแห่งพื้นที่นั้น
หรือที่ดินที่ประชาชนได้ใช้หรือเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อนไม่ว่าปัจจุบันจะยังใช้อยู่หรือเลิกใช้แล้วก็ตาม เช่น ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ ป่าช้าฝังและเผาศพ
ห้วย หนอง ที่ชายตลิ่ง ทางหลวง ทะเลสาบเป็นต้น ตามกฎหมายถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ผู้ใดจะเข้ายึดถือครอบครองเพื่อประโยชน์แต่เฉพาะตนนั้นไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้
หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและได้รับโทษตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ

พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้บุคคลได้ใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะเพื่อประโยชน์แห่งตนได้
ก็เฉพาะกรณีที่มีระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะเท่านั้นเช่น การอนุญาตขุดดินลูกรังหรือการอนุญาตดูดทราย เป็นต้น
การรังวัดเพื่อออกหนังสือสำหรับที่หลวง
การรังวัดเพื่อออกหนังสือสำหรับที่หลวง มีวัตถุประสงค์พอสรุปได้ 5 ประการ คือ

เพื่อกำหนดขอบเขตหรือแนวเขต ปักหลักเขตที่ดิน ปักหลักเขตที่สาธารณประโยชน์ และปักแผ่นป้ายชื่อที่สาธารณประโยชน์
เพื่อให้ทราบตำแหน่งที่ตั้ง ขนาดรูปร่าง และเนื้อที่ดินที่ถูกต้องของที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
เพื่อป้องกันการบุกรุก เข้าทำประโยชน์โดยไม่ถูกกฎหมายและลดข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการคุ้มครอง และดูแลรักษาให้คงอยู่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมตลอด โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความสำนึกใน การช่วยดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงไว้เป็นหลักฐาน

ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงให้ถูกต้อง ตามสภาพและขอบเขตที่แท้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม
จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องที่ ช่วยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกต่อการรังวัด ได้แก่

ระวังชี้แนวเขตที่ดินข้างเคียงที่มีแนวเขตติดต่อกับที่สาธารณประโยชน์อย่างถูกต้อง ไม่นำรังวัดรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการใช้ประโยชน์ ขอบเขต และแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ที่ถูกต้องและข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกเข้าทำประโยชน์ หรือการลุกล้ำแนวเขตที่สาธารณประโยชน์
สอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต เพื่อหาประโยชน์จากที่สาธารณประโยชน์ของเจ้าหน้าที่หรือผู้ไม่หวังดี
ให้ข้อคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการป้องกันดูแลรักษา และยุติข้อพิพาทต่าง ๆ ตามโอกาสและความเหมาะสม​

ช่างรังวัดที่ดิน
รังวัดที่ดินเอกชน โทร 061-0353878 รับสอบเขตที่ดิน รวมโฉนด แบ่งแยกที่ดิน โดยช่างรังวัดเอกชน
ช่างรังวัดเอกชน , รับรังวัด , รังวัดที่ดิน
จัดหาช่างรังวัดเอกชน รังวัด สอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน จัดหาช่างรังวัดเอกชน งานรังวัดกรมที่ดินและทำงานสำรวจเพื่อก่อสร้าง


รังวัดที่ดินนครพนม
รังวัดที่ดินบึงกาฬ
รังวัดที่ดินสกลนคร
รังวัดที่ดินมุกดาหาร
รังวัดที่ดินอุบลราชธานี
รังวัดที่ดินหนองคาย
รังวัดที่ดินอำนาจเจริญ
รังวัดที่ดินหนองบัวลำภู
รังวัดที่ดินศรีสะเกษ
รังวัดที่ดินอุดรธานี
รังวัดที่ดินยโสธร
รังวัดที่ดินเลย
รังวัดที่ดินกาฬสินธุ์
รังวัดที่ดินร้อยเอ็ด
รังวัดที่ดินมหาสารคาม
รังวัดที่ดินสุรินทร์
รังวัดที่ดินขอนแก่น
รังวัดที่ดินอำนาจเจริญ
รังวัดที่ดินบุรีรัมย์
รังวัดที่ดินชัยภูมิ
รังวัดที่ดินโคราชนครราชสีมา
รังวัดที่ดินเชียงใหม่
รังวัดที่ดินเพชรบูรณ์
รังวัดที่ดิน-เชียงราย
รังวัดที่ดินแม่ฮ่องสอน
รังวัดที่ดินพะเยา
รังวัดที่ดินลำพูน
รังวัดที่ดินน่าน
รังวัดที่ดินลำปาง
รังวัดที่ดินพิษณุโลก
รังวัดที่ดินแพร่
รังวัดที่ดินอุตรดิตถ์
รังวัดที่ดินตาก
รังวัดที่ดินกำแพงเพชร
รังวัดที่ดินพิจิตร
รังวัดที่ดินนครสวรรค์
รังวัดที่ดินอุทัยธานี
รังวัดที่ดินชัยนาท
รังวัดที่ดินลพบุรี
รังวัดที่ดินสิงห์บุรี
รังวัดที่ดินสุโขทัย
รังวัดที่ดินปราจีนบุรี
รังวัดที่ดินสระบุรี
รังวัดที่ดินนครนายก
รังวัดที่ดินนครปฐม
รังวัดที่ดินอ่างทอง
รังวัดที่ดินราชบุรี
รังวัดที่ดินสุพรรณบุรี
รังวัดที่ดินอยุธยา
รังวัดที่ดินสมุทรสงคราม
รังวัดที่ดินสมุทรปราการ
รังวัดที่ดินสมุทรสาคร
รังวัดที่ดินสระแก้ว
รังวัดที่ดินตราด
รังวัดที่ดินจันทบุรี
รังวัดที่ดินระยอง
รังวัดที่ดินชลบุรี
รังวัดที่ดินฉะเชิงเทรา
รังวัดที่ดินเพชรบุรี
รังวัดที่ดินชุมพร
รังวัดที่ดินระนอง
รังวัดที่ดินสุราษฎร์ธานี
รังวัดที่ดินนครศรีธรรมราช
รังวัดที่ดินพังงา
รังวัดที่ดินกระบี่
รังวัดที่ดินตรัง
รังวัดที่ดินพัทลุง
รังวัดที่ดินภูเก็ต
รังวัดที่ดินสงขลา
รังวัดที่ดินคลองตัน
รังวัดที่ดินจรัญสนิทวงศ์
รังวัดที่ดินดาวคะนอง
รังวัดที่ดินดินแดง
รังวัดที่ดินธนบุรี
รังวัดที่ดินนวนคร
รังวัดที่ดินนวลจันทร์
รังวัดที่ดินบางนา
รังวัดที่ดินปทุมวัน
รังวัดที่ดินประชาชื่น
รังวัดที่ดินประตูน้ำ
รังวัดที่ดินปิ่นเกล้า
รังวัดที่ดินพระราม 2
รังวัดที่ดินพระราม 9
รังวัดที่ดินเพชรเกษม
รังวัดที่ดินรัชดาภิเษก
รังวัดที่ดินรัชโยธิน
รังวัดที่ดินรามคำแหง
รังวัดที่ดินวังหิน
รังวัดที่ดินวัชพล
รังวัดที่ดินสะพานควาย
รังวัดที่ดินสาธุประดิษฐ์
รังวัดที่ดินสามเสน
รังวัดที่ดินสีลม
รังวัดที่ดินสุขาภิบาล
รังวัดที่ดินสุขุมวิท
รังวัดที่ดินสุทธิสาร
รังวัดที่ดินอนุเสาวรีย์ชัย
รังวัดที่ดินอ่อนนุช
รังวัดที่ดินปากเกร็ด
รังวัดที่ดินบางใหญ่
รังวัดที่ดินคลองหลวง
รังวัดที่ดินธัญบุรี
รังวัดที่ดินลาดหลุมแก้ว
รังวัดที่ดินลำลูกกา
รังวัดที่ดินสามโคก
รังวัดที่ดินหนองเสือ
รังวัดที่ดินกระทุ่มแบน
รังวัดที่ดินบางพลี
รังวัดที่ดินบางบ่อ
รังวัดที่ดินพระประแดง
รังวัดที่ดินพุทธมณฑล
รังวัดที่ดินสามพราน
รังวัดที่ดินเมืองหัวหิน
รังวัดที่ดินบางรัก
รังวัดที่ดินสาธร
รังวัดที่ดินเซนส์หลุยส์
รังวัดที่ดินสาธุประดิษฐ์
รังวัดที่ดินบางแค
รังวัดที่ดินภาษีเจริญ
รังวัดที่ดินปิ่นเกล้า
รังวัดที่ดินจรัญ
รังวัดที่ดินบรมราชชนนี
รังวัดที่ดินบางพลัด
รังวัดที่ดินบางอ้อ
รังวัดที่ดินบางกอกน้อย
รังวัดที่ดินบางกอกใหญ่
รังวัดที่ดินคลองสาน
รังวัดที่ดินอิสรภาพ
รังวัดที่ดินสาธร
รังวัดที่ดินสวนผัก
รังวัดที่ดินทุ่งมังกร
รังวัดที่ดินราชพฤกษ์
รังวัดที่ดินชัยพฤกษ์
รังวัดที่ดินกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
รังวัดที่ดินพุทธมลฑล
รังวัดที่ดินพระราม 2
รังวัดที่ดินท่าพระ
รังวัดที่ดินรัชดาภิเษก
รังวัดที่ดินพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
รังวัดที่ดินแม้นศรี
รังวัดที่ดินราษฎร์บูรณะ
รังวัดที่ดินดาวคะนอง
รังวัดที่ดินตลาดพลู
รังวัดที่ดินพญาไท
รังวัดที่ดินเจริญ
รังวัดที่ดินปทุมวัน
รังวัดที่ดินมาบุญครอง
รังวัดที่ดินสยาม
รังวัดที่ดินศรีย่าน
รังวัดที่ดินเทเวศน์
ทวีวัฒนา
รังวัดที่ดินบางนา
รังวัดที่ดินสี่แยกทศกันต์
รังวัดที่ดินตลิ่งชัน
รังวัดที่ดินสุขุมวิท
รังวัดที่ดินประตูน้ำ
รังวัดที่ดินวุฒากาศ
รังวัดที่ดินจอมทอง
รังวัดที่ดินท่าเกษตร
รังวัดที่ดินบางแวก
รังวัดที่ดินบางหว้า
รังวัดที่ดินวงเวียนใหญ่
รังวัดที่ดินลาดหญ้า
รังวัดที่ดินสำราญราษฎร์
รังวัดที่ดินเสาชิงช้า
รังวัดที่ดินสาธุประดิษฐ์
รังวัดที่ดินซ.วัดลาดปลาดุก
รังวัดที่ดินซ.วัดศรีประวัติ
รังวัดที่ดินสมเด็จเจ้าพระยา
รังวัดที่ดินเจริญนคร
รังวัดที่ดินเพชรเกษม
รังวัดที่ดินบางรัก
รังวัดที่ดินยานนาวา
รังวัดที่ดินเอกชัย
รังวัดที่ดินกำนันแม้น
รังวัดที่ดินเทเวศน์
รังวัดที่ดินเทอดไท
รังวัดที่ดินบางขุนเทียน
รังวัดที่ดินท่าข้าม
รังวัดที่ดินบางบอน
รังวัดที่ดินสุขสวัสดิ์
รังวัดที่ดินทุ่งครุ
รังวัดที่ดินประชาอุทิศ
รังวัดที่ดินลาพร้าว
รังวัดที่ดินอนุสาวรีย์ชัย
รังวัดที่ดินซ.อารีย์สัมพันธุ์
รังวัดที่ดินอ้อมน้อย
รังวัดที่ดินอ้อมใหญ่
รังวัดที่ดินมหาชัย
รังวัดที่ดินคลองขวาง
รังวัดที่ดินบางมด
รังวัดที่ดินหนองเเขม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s