รับประกันตัวผู้ต้องหา ประกันอิสรภาพ ทุกคดี คดีเช็ค คดีพรากผู้เยาว์ คดียาเสพติด

รับประกันตัวให้กับผู้ต้องหาคดีเช็ค
ประกันคดีพรากผู้เยาว์ จ้างทนายปรึกษากฎหมาย
ประกันตัวคดียาเสพติด
ประกันตัวจำเลยในคดีอาญาระดับศาลอาญา,ศาลจังหวัด
ประกันตัวคดีฆ่าคนตาย จ้างทนายปรึกษากฎหมาย

ติดต่อเข้ามาได้ที่นายประกัน

บริการเช่าหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหา ประกันอิสรภาพ มีทั้ง โฉนดที่ดิน เงินสด กรมธรรพ์ และอื่นๆ ปรึกษาปัญหาคดีความ ต้องการให้ช่วยเหลือโทรมาได้
โทรมาได้เลย ตลอดเวลา นายหน้าประกันตัว รับจ้างประกันตัว เช่าหลักทรัพย์ รับประกันตัว มีทีมกฎหมายที่มีความรู้ ความสามารถ ทุกคำแนะนำจึงมั่นใจได้
เช่าหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ประกันอิสรภาพ จ้างทนายปรึกษากฎหมาย
การประกันตัว หมายถึง การขออนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย พ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน ตำรวจ หรือศาล ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีประกัน หรือโดยมีประกันและหลักประกันหรือไม่ ก็ได้

การปล่อยชั่วคราว หมายถึง การสั่งอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน ตำรวจ หรือศาล ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย
ถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าจำเลย ในระหว่างการสอบสวน หรือระหว่างการดำเนินคดีของศาล เพราะตามหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดกระทำความผิดจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้
หากไม่จำเป็นต้องควบคุมหรือขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ ก็ควรที่จะปล่อยชั่วคราวไปตามกฎหมาย จ้างทนายปรึกษากฎหมาย
ทำไมต้องประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ในคดีอาญา กล่าวคือ
ผู้ต้องหา หมายความถึง บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล (ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (2)
จำเลย หมายความถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทำความผิด ศาล (ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (3)

หลักประกันที่ใช้ในการขอปล่อยชั่วคราว
หลักทรัพย์ที่ศาลรับพิจารณาในการขอประกัน ได้แก่
1. เงินสด
2. พันธบัตรรัฐบาล
3. สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พร้อมหนังสือรับรอง
4. สมุดเงินฝากประจำธนาคาร หรือใบรับฝากประจำของ ธนาคาร พร้อมหนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือ และรับรองว่าธนาคาร จะไม่ยอมให้ถอนเงินจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากศาล
5. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
6. หนังสือรับรองจากส่วนราชการค้ำประกันตามระเบียบ กระทรวงการคลัง
7. หนังสือรับรองกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ พร้อมแสดง ตารางกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ
8. เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน ได้แก่ โฉนดที่ดิน น.ส.๓ น.ส.๓ ก. พร้อมหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ระวางที่ดิน ภาพถ่ายที่ดิน
9. ใช้บุคคลเป็นประกัน (ใช้ตำแหน่งข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งทนายความ) โดยต้องแสดงหนังสือรับรอง ตำแหน่งและเงินเดือน หรือรายได้ต่อเดือน ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ใช้ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน แต่ในกรณีที่ใช้ประกันตนเองในฐานความผิดซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพให้ประกันได้ไม่เกิน 15 เท่า ของเงินเดือน (คดียาเสพติดใช้เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน เท่านั้น)
10. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและรับรองตลอดไปแล้ว เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรองและสามารถเรียกเก็บเงินได้ ภายในวันทำสัญญาประกัน
11. หลักประกันเดิมที่วางไว้เป็นประกันต่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการโดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการรับรองว่าได้วางหลักประกันไว้จริงและจะส่งมายัง ศาลพร้อมกับสำเนาสัญญาประกันและเอกสารเกี่ยวกับหลักประเมินนั้น
12. วางเงินประกันผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC mastercard) (ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1)

ศาลมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว

การวินิจฉัยสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ศาลจะพิจารณา ข้อเหล่านี้ประกอบ ดังนี้
1. ความหนักเบาแห่งข้อหา
2. พยานหลักฐานที่นำสืบมาแล้ว มีเพียงใด
3. พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
4. ความน่าเชื่อถือของผู้ร้องขอประกันและหลักประกัน มีเพียงใด
การรับจ้างประกันตัวคืออะไรครับ?

กรณีที่จำเลยไม่มีเงินหรือหลักทรัพย์ที่จะมาประกันตัวได้
ก็จะไปติดต่อนายประกันให้มาประกันตัวให้ครับ

โดยนายประกันจะเรียกเงินประมาณร้อยละ ๑๐-๓๐ ของราคาประกัน (ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง)
เช่น ศาลตีราคาประกัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่จำเลยไม่มีเงินเพียงพอ
จำเลย(หรือญาติ)ก็จะไปติดต่อหานายประกันให้มาประกันตัวให้
นายประกันก็จะเอาหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น โฉนดที่ดิน เงินสด สมุดบัญชีเงินฝาก
กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ (เฉพาะบริษัทประกันภัย) มาประกันตัวจำเลยต่อศาล
และเรียกเก็บเงิน ๑๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากผู้มาติดต่อ

นายประกันบางรายอาจให้ทำสัญญาค้ำประกันไว้อีกชั้นหนึ่ง
เผื่อว่าจำเลยหลบหนี ศาลสั่งปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จะได้ตามทวงเอากับผู้ค้ำฯ ได้

ปล. สมัยโบราณเรียกว่า “ตีนโรงตีนศาล”
สมัยนี้เรียกว่า “นายประกัน” หรือ “การเช่าหลักทรัพย์”

รับจ้างประกันตัวนครพนม
รับจ้างประกันตัวบึงกาฬ
รับจ้างประกันตัวสกลนคร
รับจ้างประกันตัวมุกดาหาร
รับจ้างประกันตัวอุบลราชธานี
รับจ้างประกันตัวหนองคาย
รับจ้างประกันตัวอำนาจเจริญ
รับจ้างประกันตัวหนองบัวลำภู
รับจ้างประกันตัวศรีสะเกษ
รับจ้างประกันตัวอุดรธานี
รับจ้างประกันตัวยโสธร
รับจ้างประกันตัวเลย
รับจ้างประกันตัวกาฬสินธุ์
รับจ้างประกันตัวร้อยเอ็ด
รับจ้างประกันตัวมหาสารคาม
รับจ้างประกันตัวสุรินทร์
รับจ้างประกันตัวขอนแก่น
รับจ้างประกันตัวอำนาจเจริญ
รับจ้างประกันตัวบุรีรัมย์
รับจ้างประกันตัวชัยภูมิ
รับจ้างประกันตัวโคราชนครราชสีมา
รับจ้างประกันตัวเชียงใหม่
รับจ้างประกันตัวเพชรบูรณ์
รับจ้างประกันตัว-เชียงราย
รับจ้างประกันตัวแม่ฮ่องสอน
รับจ้างประกันตัวพะเยา
รับจ้างประกันตัวลำพูน
รับจ้างประกันตัวน่าน
รับจ้างประกันตัวลำปาง
รับจ้างประกันตัวพิษณุโลก
รับจ้างประกันตัวแพร่
รับจ้างประกันตัวอุตรดิตถ์
รับจ้างประกันตัวตาก
รับจ้างประกันตัวกำแพงเพชร
รับจ้างประกันตัวพิจิตร
รับจ้างประกันตัวนครสวรรค์
รับจ้างประกันตัวอุทัยธานี
รับจ้างประกันตัวชัยนาท
รับจ้างประกันตัวลพบุรี
รับจ้างประกันตัวสิงห์บุรี
รับจ้างประกันตัวสุโขทัย
รับจ้างประกันตัวปราจีนบุรี
รับจ้างประกันตัวสระบุรี
รับจ้างประกันตัวนครนายก
รับจ้างประกันตัวนครปฐม
รับจ้างประกันตัวอ่างทอง
รับจ้างประกันตัวราชบุรี
รับจ้างประกันตัวสุพรรณบุรี
รับจ้างประกันตัวอยุธยา
รับจ้างประกันตัวสมุทรสงคราม
รับจ้างประกันตัวสมุทรปราการ
รับจ้างประกันตัวสมุทรสาคร
รับจ้างประกันตัวสระแก้ว
รับจ้างประกันตัวตราด
รับจ้างประกันตัวจันทบุรี
รับจ้างประกันตัวระยอง
รับจ้างประกันตัวชลบุรี
รับจ้างประกันตัวฉะเชิงเทรา
รับจ้างประกันตัวเพชรบุรี
รับจ้างประกันตัวชุมพร
รับจ้างประกันตัวระนอง
รับจ้างประกันตัวสุราษฎร์ธานี
รับจ้างประกันตัวนครศรีธรรมราช
รับจ้างประกันตัวพังงา
รับจ้างประกันตัวกระบี่
รับจ้างประกันตัวตรัง
รับจ้างประกันตัวพัทลุง
รับจ้างประกันตัวภูเก็ต
รับจ้างประกันตัวสงขลา
รับจ้างประกันตัวคลองตัน
รับจ้างประกันตัวจรัญสนิทวงศ์
รับจ้างประกันตัวดาวคะนอง
รับจ้างประกันตัวดินแดง
รับจ้างประกันตัวธนบุรี
รับจ้างประกันตัวนวนคร
รับจ้างประกันตัวนวลจันทร์
รับจ้างประกันตัวบางนา
รับจ้างประกันตัวปทุมวัน
รับจ้างประกันตัวประชาชื่น
รับจ้างประกันตัวประตูน้ำ
รับจ้างประกันตัวปิ่นเกล้า
รับจ้างประกันตัวพระราม 2
รับจ้างประกันตัวพระราม 9
รับจ้างประกันตัวเพชรเกษม
รับจ้างประกันตัวรัชดาภิเษก
รับจ้างประกันตัวรัชโยธิน
รับจ้างประกันตัวรามคำแหง
รับจ้างประกันตัววังหิน
รับจ้างประกันตัววัชพล
รับจ้างประกันตัวสะพานควาย
รับจ้างประกันตัวสาธุประดิษฐ์
รับจ้างประกันตัวสามเสน
รับจ้างประกันตัวสีลม
รับจ้างประกันตัวสุขาภิบาล
รับจ้างประกันตัวสุขุมวิท
รับจ้างประกันตัวสุทธิสาร
รับจ้างประกันตัวอนุเสาวรีย์ชัย
รับจ้างประกันตัวอ่อนนุช
รับจ้างประกันตัวปากเกร็ด
รับจ้างประกันตัวบางใหญ่
รับจ้างประกันตัวคลองหลวง
รับจ้างประกันตัวธัญบุรี
รับจ้างประกันตัวลาดหลุมแก้ว
รับจ้างประกันตัวลำลูกกา
รับจ้างประกันตัวสามโคก
รับจ้างประกันตัวหนองเสือ
รับจ้างประกันตัวกระทุ่มแบน
รับจ้างประกันตัวบางพลี
รับจ้างประกันตัวบางบ่อ
รับจ้างประกันตัวพระประแดง
รับจ้างประกันตัวพุทธมณฑล
รับจ้างประกันตัวสามพราน
รับจ้างประกันตัวเมืองหัวหิน
รับจ้างประกันตัวบางรัก
รับจ้างประกันตัวสาธร
รับจ้างประกันตัวเซนส์หลุยส์
รับจ้างประกันตัวสาธุประดิษฐ์
รับจ้างประกันตัวบางแค
รับจ้างประกันตัวภาษีเจริญ
รับจ้างประกันตัวปิ่นเกล้า
รับจ้างประกันตัวจรัญ
รับจ้างประกันตัวบรมราชชนนี
รับจ้างประกันตัวบางพลัด
รับจ้างประกันตัวบางอ้อ
รับจ้างประกันตัวบางกอกน้อย
รับจ้างประกันตัวบางกอกใหญ่
รับจ้างประกันตัวคลองสาน
รับจ้างประกันตัวอิสรภาพ
รับจ้างประกันตัวสาธร
รับจ้างประกันตัวสวนผัก
รับจ้างประกันตัวทุ่งมังกร
รับจ้างประกันตัวราชพฤกษ์
รับจ้างประกันตัวชัยพฤกษ์
รับจ้างประกันตัวกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
รับจ้างประกันตัวพุทธมลฑล
รับจ้างประกันตัวพระราม 2
รับจ้างประกันตัวท่าพระ
รับจ้างประกันตัวรัชดาภิเษก
รับจ้างประกันตัวพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
รับจ้างประกันตัวแม้นศรี
รับจ้างประกันตัวราษฎร์บูรณะ
รับจ้างประกันตัวดาวคะนอง
รับจ้างประกันตัวตลาดพลู
รับจ้างประกันตัวพญาไท
รับจ้างประกันตัวเจริญ
รับจ้างประกันตัวปทุมวัน
รับจ้างประกันตัวมาบุญครอง
รับจ้างประกันตัวสยาม
รับจ้างประกันตัวศรีย่าน
รับจ้างประกันตัวเทเวศน์
ทวีวัฒนา
รับจ้างประกันตัวบางนา
รับจ้างประกันตัวสี่แยกทศกันต์
รับจ้างประกันตัวตลิ่งชัน
รับจ้างประกันตัวสุขุมวิท
รับจ้างประกันตัวประตูน้ำ
รับจ้างประกันตัววุฒากาศ
รับจ้างประกันตัวจอมทอง
รับจ้างประกันตัวท่าเกษตร
รับจ้างประกันตัวบางแวก
รับจ้างประกันตัวบางหว้า
รับจ้างประกันตัววงเวียนใหญ่
รับจ้างประกันตัวลาดหญ้า
รับจ้างประกันตัวสำราญราษฎร์
รับจ้างประกันตัวเสาชิงช้า
รับจ้างประกันตัวสาธุประดิษฐ์
รับจ้างประกันตัวซ.วัดลาดปลาดุก
รับจ้างประกันตัวซ.วัดศรีประวัติ
รับจ้างประกันตัวสมเด็จเจ้าพระยา
รับจ้างประกันตัวเจริญนคร
รับจ้างประกันตัวเพชรเกษม
รับจ้างประกันตัวบางรัก
รับจ้างประกันตัวยานนาวา
รับจ้างประกันตัวเอกชัย
รับจ้างประกันตัวกำนันแม้น
รับจ้างประกันตัวเทเวศน์
รับจ้างประกันตัวเทอดไท
รับจ้างประกันตัวบางขุนเทียน
รับจ้างประกันตัวท่าข้าม
รับจ้างประกันตัวบางบอน
รับจ้างประกันตัวสุขสวัสดิ์
รับจ้างประกันตัวทุ่งครุ
รับจ้างประกันตัวประชาอุทิศ
รับจ้างประกันตัวลาพร้าว
รับจ้างประกันตัวอนุสาวรีย์ชัย
รับจ้างประกันตัวซ.อารีย์สัมพันธุ์
รับจ้างประกันตัวอ้อมน้อย
รับจ้างประกันตัวอ้อมใหญ่
รับจ้างประกันตัวมหาชัย
รับจ้างประกันตัวคลองขวาง
รับจ้างประกันตัวบางมด
รับจ้างประกันตัวหนองเเขม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s