รับจัดพิธีสงฆ์ราคาถูก ทำบุญเลี้ยงพระเช้า เพล แบบชุดใหญ่ จัดบุฟเฟ่ต์

รับจัดพิธีสงฆ์
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่

                   ติดต่อปรึกษาเรา


บุญพิธี คือ พิธีทำบุญ หมายถึง พิธีทำบุญเนื่องด้วยประเพณีในครอบครัว มี ๒ ประเภท คือ
๑.ทำบุญงานมงคล
๒.ทำบุญงานอวมงคล
บุญพิธีทั้ง ๒ ประเภทนี้ นิยมมีการนิมนต์พระให้สวดพระพุทธมนต์, เจริญพระพุทธมนต์ เลี้ยงพระและถวายไทยธรรม เพราะฉะนั้นจึงมีผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเป็น ๒ ฝ่าย คือ
๑.ผู้ทำบุญ เรียกว่า เจ้าภาพ ซึ่งหมายถึง ผู้ที่จะทำบุญ, หรือผู้ทำบุญ, เป็นฝ่ายให้
๒.ผู้ประกอบพิธีกรรม หรือเรียกว่า ฝ่ายภิกษุสงฆ์ เป็นฝ่ายรับ จึงต้องมีระเบียบพิธีตามสมควรแก่ประเภทนั้น ๆ ดังต่อไปนี้
๑.ทำบุญงานมงคล
ทำบุญงานมงคล หมายถึง การทำบุญเพื่อความเจริญโดยปรารภเหตุที่ดี ไม่เป็นมูลเหตุมาจากสิ่งชั่วร้าย งานทำบุญงานมงคล เช่น งานทำบุญวันเกิด งานทำบุญเลี้ยงพระ งานมงคลสมรส งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น ระเบียบพิธี ฝ่ายทากทายิกา หรือฝ่ายเจ้าภาพ กิจที่ควรทำก่อน เบื้องต้นต้องตระเตรียมกิจการต่าง ๆ ที่ควรทำก่อน ดังนี้
๑.อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์
๒.ตระเตียมที่ตั้งพระพุทธรูปพร้อมทั้งเครื่องบูชา
๓.ตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี
๔.วงด้ายสายสิญจน์
๕.อัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชา
๖.ปูลาดอาสนะสำหรับพระสงฆ์
๗.เตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ์ตามสมควรแก่ฐานะ
๘.ตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำมนต์ ( ตั้งแต่อันดับที่ ๑ – ๘ นี้ สนามหลวง พ.ศ.๒๕๑๖เรียกว่า กิจที่ควรทำก่อน ซึ่งจะต้องตระเตรียม)
๙.ตระเตรียมวัตถุไทยธรรมและอาคารคาวหวานที่สมควรเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ที่เจ้าภาพได้อาราธนานิมนต์ไว้มาถึงสถานที่จัดงานไว้ตามเวลาที่กำหนดแล้ว
ฝ่ายเจ้าภาพจะต้องปฏิบัติกรณียกิจ คือ
๑.คอยล้างเท้าพระสงฆ์และเช็ดด้วย
๒.ประเคนเครื่องรับรองที่จดเตรียมไว้
๓.เมื่อได้เวลาแล้ว จุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชา บูชาพระแล้วกราบนมัสการ ๓ ครั้ง
๔.อาราธนาศีล และรับศีล
๕.ต่อจากรับศีลก็อาราธนาพระปริตร เสร็จแล้วไหว้หรือกราบแล้วแต่กรณี
๖.นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อจบแล้วถวายน้ำร้อยหรือเครื่องดื่มอันสมควรแก่สมณะแล้วแต่จะจัด อนึ่ง ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ โดยมีการเจริญพระพุทธมนต์กับฉัน (งานวันเดียว) เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

 

ในเบื้องต้นจะต้องตระเตรียมกิจการต่าง ๆ ที่ควรทำก่อนดังนี้
๑.อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์
๒.ตระเตียมที่ตั้งพระพุทธรูปพร้อมทั้งเครื่องบูชา
๓.ตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี
๔.วงด้ายสายสิญจน์
๕.ต่อจากรับศีลก็อาราธนาพระปริตร เสร็จแล้วไหว้หรือกราบแล้วแต่กรณี
๖.นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อจบแล้ว เตรียมยกภัตตาหารมาตั้งไว้ พร้อมแล้วประเคนให้พระฉันได้ทันที สุดท้ายพิธี เมื่อพระภิกษุสงฆ์ฉันอิ่มแล้ว ก็ถวายไทยธรรม ต่อจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา พอพระว่าบท ยถา ให้เริ่มกรวดน้ำให้เสร็จก่อนจบบทว่า ยถา และเมื่อพระสงฆ์รับว่า สัพพีติโย. พร้อมกัน พึงประนมมือรับพรตลอดจนจบ แล้วส่งพระกลับ เป็นเสร็จพิธี

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
อธิบายระเบียบพิธี

๑.อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ นิยมจำนวนคี่ คือ ๕ – ๗ – ๙ รูป, ส่วนงานแต่งงานนิยมจำนวนคู่ คือ ๘ รูป, พิธีหลวงนิยมนิมนต์จำนวนคู่ คือ ๑๐ รูป เป็นต้น
๒.ตระเตียมที่ตั้งพระพุทธรูปพร้อมทั้งเครื่องบูชา ควรใช้โต๊ะหมู่ ๕ – ๗ – ๙ ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้โต๊ะอื่นที่สมควรก็ได้ ควรปูผ้าขาว หรือผ้าสีที่สะอาดยังไม่เคยใช้เลยเป็นดีที่สุด อย่าเอาผ้าที่นุ่งห่มหรือมช้แล้วปูโต๊ะเป็นอันขาด, ของบนโต๊ะบูชามี

พระพุทธรูป ๑, กระถางธูป ๑, เชิงเทียน ๒, แจกันดอกไม้สด ๒, จเพิ่มอะไรที่สมควรให้มากกว่านี้ก็ได้,
การตั้งพระพุทธรูปควรตั้งให้อยู่ทางขวามือของพระสงฆ์ หันพระพักตร์ไปทางทิศเดียวกันกับพระสงฆ์ แต่ถ้าสถานที่ไม่อำนวย ก็จัดตามความเหมาะสม
๓.ตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี สถานที่ต้องให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม เป็นสิริมงคล
๔.วงด้ายสายสิญจน์ สิญจน์ แปลว่า รดน้ำ สายสิญจน์คือ สายด้ายดิบ จับให้เป็น ๓ เส้นแล้วจับอีกครั้งให้เป็น ๙ เส้น ,การวงด้ายสายสิญจน์ ควรโยงมาจากฐานพระพุทธรูป วนขวารอบฐานพระพุทธรูป โยงมาที่บาตรหรือภาชนะน้ำมนต์ วนขวาที่ภาชนะน้ำมนต์ วางไว้บนพาน ตั้งใกล้อาสนะพระเถระผู้เป็นประธานในพิธี และไม่ควรข้ามด้ายสายสิญจน์
๕.อัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชา ควรสรงน้ำพระพุทธรูปให้หมดฝุ่นมลทินที่อาจติดอยู่ เสร็จแล้วก็อัญเชิญขึ้นตั้งประดิษฐานบนที่บูชาที่เตรียมไว้ แล้วกราบ ๓ ครั้ง
๖.ปูลาดอาสนะสำหรับพระสงฆ์ จะยกพื้นให้สูงขึ้นขนาดเก้าอี้หรือไม่ยกพื้นเพียงแต่ปูเสื่อ ปูผ้าขาว แล้วปูผ้านิสีทนะ (ผ้ารองนั่งสำหรับพระ) แล้วแต่ความเหมาะสม, ต้องให้ที่พระนั่งสูงกว่าที่นั่งของคฤหัสถ์ ถ้าเสมอกันต้องแยก อย่าให้ติดกัน
๗.เตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ์ตามสมควรแก่ฐานะ คือ หมาก พลู บุหรี่ น้ำเย็น น้ำร้อน และกระโถน วางไว้ด้านขวามือของพระทุกรูป (พานหมาก พลู บุหรี่ กระโถน วางระหว่างกลางพระ ๒ รู) ต่อ ๑ ชุดก็ได้) การวาง ให้วางกระโถนไว้ข้างในสุด ถัดออกมาภาชนะน้ำเย็น, ถัดออกมา พานหมาก พลู บุหรี่, สว่น น้ำร้อน นั้นควรจัดประเคนในภายหลัง
๘.ตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำมนต์ ใช้หม้อน้ำมนต์ที่มีฝาครอบ (เรียกว่า ครอบน้ำมนต์) บาตร หรือขันทองเหลือง (เว้นขันเงิน ขันทองคำ) มีพานรอง, น้ำที่ใช้ทำน้ำมนต์นั้น นิยมใช้น้ำที่ได้มาจากดิน (ไม่นิยมใช้น้ำฝน) ใส่ประมาณค่อนภาชนะ เทียนน้ำมนต์นิยมใช้เทียนขี้ผึ้งแท้ ขนาดหนัก ๑ บาทเป็นอย่างต่ำ ตั้งเตรียมไว้หน้าโต๊ะบูชา เยื้องมาให้ใกล้พระสงฆ์รูปที่ ๑
๙.การจุดธูปเทียนเมื่อเริ่มพิธี เจ้าภาพควรจุดธูปเทียนเอง โดยใช้เทียนชะนานในการจุด (ไม่ควรใช้ไฟจากตะเกียงหรือจากที่อื่น) ตั้งใจบูชาพระ, อาราธนาศีล รับศีล อาราธนาพระปริตร , พอพระสวดถึงบทมงคลสูตร โดยเริ่มสวดว่า อะเสวะนา จะ พาลานัง. เป็นต้น เจ้าภาพควรจุดเทียนที่ภาชนะน้ำมนต์ น้ำยกประเคนพระรูปที่ ๑ (ประธานสงฆ์ในที่นั้น)

๑๐.ข้อปฏิบัติวันเลี้ยงพระ ถ้าสวดและฉันเช้าหรือเพลด้วย หากมีการตักบาตร พอพระสวดถึงบทว่า พาหุง ก็เริ่มตักบาตร เสร็จแล้วยกบาตรและภัตตาหารมาวางไว้ใกล้พระ พอพระสวดจบก็ประเคนให้พระฉันได้ทันที, ถ้าเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดตอนเย็น แล้วเลี้ยงพระในวันรุ่งขึ้น ก็ต้องเตรียมเครื่องรับรองพระเหมือนตอนสวดมนต์เย็น, อาราธนาศีล-รับศีล ไม่ต้องอาราธนาพระปริตร (บางแห่งก่อนที่พระจะสวดต้องการมีอาราธนาบาตรก่อน) พอพระสวดถวายพรพระ โดยพระท่านจะสวดถวายพรพระตามลำดับ คือ  นะโม., อิติปิโส ภะคะวา…, พาหุง พอพระสวดถึงบทว่า พาหุง. ก็เริ่มตักบาตร
๑๑.สุดท้ายพอพระฉันเสร็จ เจ้าภาพถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนาเริ่มบทว่า ยถา วาริวหา. เจ้าภาพพึงกรวดน้ำ เมื่อพระสงฆ์รับพร้อม ๆ กันว่า สัพพีติโย พึงประนมมือรับพรไปจนจบ แล้วกราบพระ ๓ ครั้ง และส่งพระกลับ เป็นเสร็จพิธี การถวายข้าวพระพุทธ ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ นิยมถวายข้าวพระพุทธ คือ จัดอาหารทุกอย่างเหมือนกับที่ถวายพระสงฆ์ (ไม่ควรจัดเป็นชุดเล็ก ๆ เหมือนกับที่จัดอาหารเซ่นผี) เสร็จแล้วพึงวางไว้บนโต๊ะหรือบนผ้าขาวที่สะอาดหน้าโต๊ะหมู่บูชา จุดธูป ๓ ดอกในกระถางธูปหน้าพระพุทธรูป นั่งคุกเข่าประนมมือกล่าวคำนมัสการว่า นะโม ตัสสะ.ว่า ๓ จบ เสร็จแล้วกล่าว

รับจัดพิธีสงฆ์
จัดงานพิธีสงฆ์ โทร 0950192290 งานทำบุญ เช่าอาสนะ เช่าโต๊ะหมู่ รับจัดเลี้ยง จัดบุฟเฟ่ต์ ทำบุญบริษัท ทำบายศรี
จัดพิธีสงฆ์ , เช่าอาสนะ , รับจัดงานบุญ , จัดบุฟเฟ่ต์ , ทำบายศรี
รับจัดพิธีสงฆ์ราคาถูก ทำบุญเลี้ยงพระเช้า เพล แบบชุดใหญ่ จัดบุฟเฟ่ต์ จัดโต๊ะจีน รับจัดเลี้ยง ทำบายศรี งานพิธีสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระ

เช่าอาสนะนครพนม
เช่าอาสนะบึงกาฬ
เช่าอาสนะสกลนคร
เช่าอาสนะมุกดาหาร
เช่าอาสนะอุบลราชธานี
เช่าอาสนะหนองคาย
เช่าอาสนะอำนาจเจริญ
เช่าอาสนะหนองบัวลำภู
เช่าอาสนะศรีสะเกษ
เช่าอาสนะอุดรธานี
เช่าอาสนะยโสธร
เช่าอาสนะเลย
เช่าอาสนะกาฬสินธุ์
เช่าอาสนะร้อยเอ็ด
เช่าอาสนะมหาสารคาม
เช่าอาสนะสุรินทร์
เช่าอาสนะขอนแก่น
เช่าอาสนะอำนาจเจริญ
เช่าอาสนะบุรีรัมย์
เช่าอาสนะชัยภูมิ
เช่าอาสนะโคราชนครราชสีมา
เช่าอาสนะเชียงใหม่
เช่าอาสนะเพชรบูรณ์
เช่าอาสนะ-เชียงราย
เช่าอาสนะแม่ฮ่องสอน
เช่าอาสนะพะเยา
เช่าอาสนะลำพูน
เช่าอาสนะน่าน
เช่าอาสนะลำปาง
เช่าอาสนะพิษณุโลก
เช่าอาสนะแพร่
เช่าอาสนะอุตรดิตถ์
เช่าอาสนะตาก
เช่าอาสนะกำแพงเพชร
เช่าอาสนะพิจิตร
เช่าอาสนะนครสวรรค์
เช่าอาสนะอุทัยธานี
เช่าอาสนะชัยนาท
เช่าอาสนะลพบุรี
เช่าอาสนะสิงห์บุรี
เช่าอาสนะสุโขทัย
เช่าอาสนะปราจีนบุรี
เช่าอาสนะสระบุรี
เช่าอาสนะนครนายก
เช่าอาสนะนครปฐม
เช่าอาสนะอ่างทอง
เช่าอาสนะราชบุรี
เช่าอาสนะสุพรรณบุรี
เช่าอาสนะอยุธยา
เช่าอาสนะสมุทรสงคราม
เช่าอาสนะสมุทรปราการ
เช่าอาสนะสมุทรสาคร
เช่าอาสนะสระแก้ว
เช่าอาสนะตราด
เช่าอาสนะจันทบุรี
เช่าอาสนะระยอง
เช่าอาสนะชลบุรี
เช่าอาสนะฉะเชิงเทรา
เช่าอาสนะเพชรบุรี
เช่าอาสนะชุมพร
เช่าอาสนะระนอง
เช่าอาสนะสุราษฎร์ธานี
เช่าอาสนะนครศรีธรรมราช
เช่าอาสนะพังงา
เช่าอาสนะกระบี่
เช่าอาสนะตรัง
เช่าอาสนะพัทลุง
เช่าอาสนะภูเก็ต
เช่าอาสนะสงขลา
เช่าอาสนะคลองตัน
เช่าอาสนะจรัญสนิทวงศ์
เช่าอาสนะดาวคะนอง
เช่าอาสนะดินแดง
เช่าอาสนะธนบุรี
เช่าอาสนะนวนคร
เช่าอาสนะนวลจันทร์
เช่าอาสนะบางนา
เช่าอาสนะปทุมวัน
เช่าอาสนะประชาชื่น
เช่าอาสนะประตูน้ำ
เช่าอาสนะปิ่นเกล้า
เช่าอาสนะพระราม 2
เช่าอาสนะพระราม 9
เช่าอาสนะเพชรเกษม
เช่าอาสนะรัชดาภิเษก
เช่าอาสนะรัชโยธิน
เช่าอาสนะรามคำแหง
เช่าอาสนะวังหิน
เช่าอาสนะวัชพล
เช่าอาสนะสะพานควาย
เช่าอาสนะสาธุประดิษฐ์
เช่าอาสนะสามเสน
เช่าอาสนะสีลม
เช่าอาสนะสุขาภิบาล
เช่าอาสนะสุขุมวิท
เช่าอาสนะสุทธิสาร
เช่าอาสนะอนุเสาวรีย์ชัย
เช่าอาสนะอ่อนนุช
เช่าอาสนะปากเกร็ด
เช่าอาสนะบางใหญ่
เช่าอาสนะคลองหลวง
เช่าอาสนะธัญบุรี
เช่าอาสนะลาดหลุมแก้ว
เช่าอาสนะลำลูกกา
เช่าอาสนะสามโคก
เช่าอาสนะหนองเสือ
เช่าอาสนะกระทุ่มแบน
เช่าอาสนะบางพลี
เช่าอาสนะบางบ่อ
เช่าอาสนะพระประแดง
เช่าอาสนะพุทธมณฑล
เช่าอาสนะสามพราน
เช่าอาสนะเมืองหัวหิน
เช่าอาสนะบางรัก
เช่าอาสนะสาธร
เช่าอาสนะเซนส์หลุยส์
เช่าอาสนะสาธุประดิษฐ์
เช่าอาสนะบางแค
เช่าอาสนะภาษีเจริญ
เช่าอาสนะปิ่นเกล้า
เช่าอาสนะจรัญ
เช่าอาสนะบรมราชชนนี
เช่าอาสนะบางพลัด
เช่าอาสนะบางอ้อ
เช่าอาสนะบางกอกน้อย
เช่าอาสนะบางกอกใหญ่
เช่าอาสนะคลองสาน
เช่าอาสนะอิสรภาพ
เช่าอาสนะสาธร
เช่าอาสนะสวนผัก
เช่าอาสนะทุ่งมังกร
เช่าอาสนะราชพฤกษ์
เช่าอาสนะชัยพฤกษ์
เช่าอาสนะกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
เช่าอาสนะพุทธมลฑล
เช่าอาสนะพระราม 2
เช่าอาสนะท่าพระ
เช่าอาสนะรัชดาภิเษก
เช่าอาสนะพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
เช่าอาสนะแม้นศรี
เช่าอาสนะราษฎร์บูรณะ
เช่าอาสนะดาวคะนอง
เช่าอาสนะตลาดพลู
เช่าอาสนะพญาไท
เช่าอาสนะเจริญ
เช่าอาสนะปทุมวัน
เช่าอาสนะมาบุญครอง
เช่าอาสนะสยาม
เช่าอาสนะศรีย่าน
เช่าอาสนะเทเวศน์
ทวีวัฒนา
เช่าอาสนะบางนา
เช่าอาสนะสี่แยกทศกันต์
เช่าอาสนะตลิ่งชัน
เช่าอาสนะสุขุมวิท
เช่าอาสนะประตูน้ำ
เช่าอาสนะวุฒากาศ
เช่าอาสนะจอมทอง
เช่าอาสนะท่าเกษตร
เช่าอาสนะบางแวก
เช่าอาสนะบางหว้า
เช่าอาสนะวงเวียนใหญ่
เช่าอาสนะลาดหญ้า
เช่าอาสนะสำราญราษฎร์
เช่าอาสนะเสาชิงช้า
เช่าอาสนะสาธุประดิษฐ์
เช่าอาสนะซ.วัดลาดปลาดุก
เช่าอาสนะซ.วัดศรีประวัติ
เช่าอาสนะสมเด็จเจ้าพระยา
เช่าอาสนะเจริญนคร
เช่าอาสนะเพชรเกษม
เช่าอาสนะบางรัก
เช่าอาสนะยานนาวา
เช่าอาสนะเอกชัย
เช่าอาสนะกำนันแม้น
เช่าอาสนะเทเวศน์
เช่าอาสนะเทอดไท
เช่าอาสนะบางขุนเทียน
เช่าอาสนะท่าข้าม
เช่าอาสนะบางบอน
เช่าอาสนะสุขสวัสดิ์
เช่าอาสนะทุ่งครุ
เช่าอาสนะประชาอุทิศ
เช่าอาสนะลาพร้าว
เช่าอาสนะอนุสาวรีย์ชัย
เช่าอาสนะซ.อารีย์สัมพันธุ์
เช่าอาสนะอ้อมน้อย
เช่าอาสนะอ้อมใหญ่
เช่าอาสนะมหาชัย
เช่าอาสนะคลองขวาง
เช่าอาสนะบางมด
เช่าอาสนะหนองเเขม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s