ข้อ ๕ วัดที่จะสร้างขึ้นต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์

(๑) ที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่สร้างวัดต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่าหกไร่
(๒) เป็นสถานที่ที่สมควรเป็นที่พํานักของพระภิกษุสงฆ์และการประกอบศาสนกิจ
(๓) เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งพันคน
(๔) มีเหตุผลที่สนับสนุนได้ว่า เมื่อตั้งวัดขึ้นแล้วจะได้รับการทํานุบํารุงส่งเสริมจากประชาชน
(๕) ตั้งอยู่ห่างจากวัดอื่นไม่น้อยกว่าสองกิโลเมตร
(๖) จํานวนเงินและสัมภาระที่จะใช้ในการสร้างวัดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าสองแสนบาท
ในกรณีที่มีความจําเป็นตามสภาพแห่ งท้องที่ ผู้ขออนุ ญาตสร้ างวัดจะขอยกเว้ นหลั
กเกณฑ์ตาม (๑) (๓) หรือ (๕) ก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผล ความจําเป็น และประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับจากการสร้างวัดนั้นประกอบไว้กับคําขอสร้างวัดด้วย

รับออกแบบ 3D 2Dแบบก่อสร้าง รับทำภาพสามมิติ รับเขียนแบบออกแบบ ตรงตามความต้องการ ภาพสวยเสมือนจริง
รับเขียนแบบโบสถ์ ผลงานการออกแบบวัด
รับออกแบบก่อสร้างวิหาร
ออกแบบก่อสร้างเจดีย์
ออกแบบก่อสร้างศาลาวัด
ออกแบบก่อสร้างหอระฆัง
ออกแบบก่อสร้างเมรุ
ออกแบบก่อสร้างศาลาการเปรียญ
ออกแบบก่อสร้างซุ้มประตู
ออกแบบก่อสร้างหอระฆัง

ติดต่อสอบถาม     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s