แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชน

b3a1 – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานพัฒนาชุมชน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
2 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
3 สรุป+แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4 สรุป+แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
5 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
6 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
7 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์
8 การบริหารแผนงาน โครงการ
9 เทคนิคการเขียนโครงการ
10 แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล
11 แนวข้อสอบการบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
12 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
13 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 1
14 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด2
15 แนวข้อสอบเก่า กรมการพัฒนาชุมชน
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนนครพนม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนยโสธร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนเลย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชน-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนพะเยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนลำพูน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนน่าน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนลำปาง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนแพร่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนตาก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนนครนายก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนตราด
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนระยอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนชุมพร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนระนอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนพังงา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนกระบี่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนตรัง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนสงขลา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s