แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ  สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
12 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
13 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
14 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
15 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
16 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
17 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 1
18 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 2


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s