บ่อบาดาลอุบลราชธานี บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก

รับเจาะน้ำบาดาลอุบลราชธานี โทร 090-9218474 บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก
ช่างเจาะบาดาลอุบลราชธานี ,  น้ำบาดาลอุบลราชธานี ,  บ่อบาดาลอุบลราชธานี ,  เจาะบาดาลอุบลราชธานี
รับเจาะบาดาลอุบลราชธานี รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

 ติดต่อช่างเจาะบาดาล   ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลดำเนินการดังนี้

1. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ( ตามแบบ นบ.1 ) ณ ที่ทำการ อบต./เทศบาล นั้นๆ
2. แนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ ดังนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา    
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอำนาจ และหรือ ผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.
3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นนิติบุคคล
     1. สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม , สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
     4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
     5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
     6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
     7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
     8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ขั้นนตอนที่ 2ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน ทำการ
2. รับคำขอ ลงทะเบียนรับ และรับช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอตามอัตราที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 3 – 4 1. ตรวจสอบแหล่งน้ำจากแผนที่น้ำบาดาล โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ หรือ ตรวจสอบสถานที่โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 2 วันทำการ
ขั้นตอนที่ 5 1. พิจารณาค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล           
     1.1 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )           
     1.2 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) และด้าเนินเรื่องส่ง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตฯ
ขั้นตอนที่ 6 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )    
     1.1 นายก อบต./เทศบาล ในฐานะพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ      
     1.2 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.2 กรณีพิจารณาไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้รับทราบ 
ขั้นตอนที่ 7 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) แต่ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ 8 นิ้ว ( 200 มิลลิเมตร )      
     1.1 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลประจำท้องที่จัดให้มีการประชุม อกก.เขต เพื่อดำเนินพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องมีการจัดประชุมภายใน 20 วันทำการ       
     1.2 ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ตามมติ อกก.เขตโดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ และดำเนินการส่งใบอนุญาตให้ อบต./เทศบาล      
     1.3 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.2 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 8 1. ผู้มายื่นขอรับอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.1 กรณีได้รับใบอนุญาตให้มาช้าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.2 กรณีไม่ได้รับใบอนุญาตให้มารับทราบถึงการไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล


บริการยกบ้านอุบลราชธานี เลื่อนบ้าน หมุนบ้าน ย้ายบ้าน เปลี่ยนเสา แก้ไขปัญหาบ้าน-อาคาร-โรงงานทรุดเอียง ดีดบ้านปูนโดยใช้แม่แรงไฮโดรลิคไฟฟ้าเข้าทำงาน แก้ไขปัญหาบ้านต่ำ หนีน้ำท่วม ผลงานช่างดีดบ้าน
ยกบ้าน2ชั้นอุบลราชธานี
ราคาดีดบ้านอุบลราชธานี
อุปกรณ์ยกบ้านอุบลราชธานี
ดีดบ้านราคาอุบลราชธานี
ยกบ้านอุบลราชธานี
รับดีดบ้านปูนอุบลราชธานี
ดีดบ้านทรุดอุบลราชธานี
 

การพัฒนาน้ำบาดาล

การพัฒนาน้ำบาดาล หมายถึง วิธีการที่จะนำน้ำบาดาลจากชั้นหินกักเก็บน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวดิน ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ขั้นตอนของการพัฒนาน้ำบาดาล ประกอบด้วย

1. การสำรวจน้ำบาดาล

โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่าในบริเวณพื้นที่สำรวจมีน้ำบาดาลอยู่หรือไม่ มีปริมาณมากน้อยเท่าใด จะสามารถพัฒนาน้ำขึ้นมาใช้ได้เท่าไหร่ คุณภาพน้ำบาดาลเป็นอย่างไร

การสำรวจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ

การสำรวจทางด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา
การสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ เช่น การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity Method) คุณสมบัติทางกายภาพที่วัดคือ ความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนกลับของการนำไฟฟ้า โดยปกติแล้วชั้นดิน ชั้นหิน จะไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นมีน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่าง หรือตามรอยแตกรอยแยก

2. การเจาะบ่อ

การเจาะบ่อ (Well Drilling) มีวิธีการหลายๆ แบบที่ใช้เครื่องมือ แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเลือกวิธีการเจาะบ่อ โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของหินที่อยู่ภายใต้ผิวดินและความลึกที่ต้องการเจาะเป็นสำคัญ วิธีการที่นิยมใช้ได้แก่

การเจาะแบบกระแทก
การเจาะแบบหมุน
การเจาะแบบใช้ลม

3. การปรับปรุงและพัฒนาบ่อ

การปรับปรุงบ่อ (Well completion) การปรับปรุงบ่อหรือการทำบ่อ ได้แก่ การทำรูเจาะให้เป็นบ่อน้ำ เพื่อพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ และเพื่อป้องกันการพังทลายของบ่อ การปรับปรุง ประกอบด้วย การออกแบบบ่อ การใส่ท่อกรุ การกรุกรวด

การพัฒนาบ่อ (Well Development) วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ทรายไหลเข้าบ่อ ทำให้บ่อมีอายุ การใช้งานได้นาน หลักการ คือ ทำให้เม็ดกรวดทรายที่อยู่รอบบ่อเรียงตัวอย่างเป็น ระเบียบ ทำให้มีความพรุนและความซึมได้สูง วิธีการที่นิยม คือการเป่าล้างด้วยลม

4. การสูบทดสอบ

การสูบทดสอบ (Pumping Test) เป็นสิ่งที่จำเป็น ต้องกระทำภายหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ทำเพื่อ ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะสามารถสูบขึ้นมา ใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อการเลือกเครื่องสูบน้ำให้ถูกต้อง และเหมาะสม

5. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำ

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Water Quality Test) คุณภาพน้ำบาดาล มีความสำคัญต่อการพัฒนาบ่อบาดาลมาก เนื่องจากคุณภาพของน้ำบาดาลจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปอาจจำแนกการใช้ น้ำบาดาลได้เป็น 3 ประเภท คือ การใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค การใช้เพื่อการเกษตรกรรม หรือการชลประทาน และการใช้ เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งในการใช้งานแต่ละประเภท จะมีมาตรฐานคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันออกไป

การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Treatment) บางครั้งคุณภาพน้ำบาดาลที่พัฒนาขึ้นมาได้ ไม่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ อาทิ น้ำมีปริมาณสารละลายเหล็กสูง ไม่สามารถบริโภคได้ หรือน้ำมีปริมาณความกระด้าง ไม่สามารถใช้เพื่อการซักล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้แก่ การกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ การกำจัดเหล็กและแมงกานิส การกำจัดความกระด้าง การกำจัดน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม การฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

6. การบำรุงรักษา

ในการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ เมื่อได้ปริมาณ และคุณภาพน้ำตามที่ต้องการเแล้ว เมื่อใช้ไปในระยะเวลาที่นานหรือต้องการให้ใช้งานได้นาน ควรมีการบำรุงรักษาทั้งในแง่ของการบำรุงรักษาบ่อบาดาล และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบ
โดยทั่วไปบ่อบาดาลจะมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ระดับน้ำบาดาลหรือระดับแรงดันของน้ำ ลดลง การอุดตันของท่อเซาะร่องหรือท่อกรอง รวมทั้งประสิทธิภาพที่ลดลงของเครื่องสูบ ซึ่งบ่อบาดาลที่มีการออกแบบไว้ดี ตั้งแต่เริ่มต้น และมีการใช้งานอย่างเหมาะสมจะมีอายุการใช้งานได้นาน

 

 
รับซื้อโครงเหล็กอุบลราชธานี รื้อถอนอาคาร ทุบบ้าน
รับซื้อโครงสร้างเหล็ก. รับซื้อโครงสร้างเหล็ก โรงงาน ซื้อโครงเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก โกดังสินค้า บริการรับซื้อถึงที่ ผลงานของเรา
ต้องการขายโครงหลังคาอุบลราชธานี
รับซื้อโครงเหล็กอุบลราชธานี
รับซื้อโครงสร้างเหล็กอุบลราชธานี
รับรื้อโครงเหล็กอุบลราชธานี
รับซื้อโครงป้ายอุบลราชธานี
รับรื้อถอนโครงเหล็กอุบลราชธานี
โครงเหล็กเก่าอุบลราชธานี
รื้อโครงสร้างเหล็กอุบลราชธานี


น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำสำรองที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร เศรษฐกิจ และสังคม อันเนื่องมาจากลักษณะเด่นของน้ำบาดาล คือ คุณภาพและอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ ใช้พื้นที่และการลงทุนต่อหน่วย ต่ำกว่าการใช้น้ำประปาและน้ำผิวดิน ปริมาณไม่ผันแปรตามฤดูกาล เราสามารถจำแนกประเภทของการใช้น้ำบาดาลได้ 3 ประเภทดังนี้

1. การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคอุปโภค ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อเป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ ในครัวเรือน

2. การใช้น้ำบาดาลเพื่อการทำเกษตรกรรม ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกพืช ผัก และการเลี้ยงสัตว์

3. การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุตสาหกรรมและการประกอบธุรกิจอาทิเช่น

– การใช้น้ำบาดาลในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น โรงงานผลิตสุรา ห้องเย็น อาหารกระป๋อง การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด โรงงานผลิตน้ำแข็ง น้ำอัดลม เป็นต้น

– การใช้น้ำประกอบธุรกิจบริการ ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลเพื่อการบริการลูกค้า เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า สวนสนุก สนามกีฬา และสถานบันเทิง เป็นต้น

 

ช่างเจาะบาดาลอำเภอนาตาล
ช่างเจาะบาดาลกองโพน
ช่างเจาะบาดาลนาตาล
ช่างเจาะบาดาลพะลาน
ช่างเจาะบาดาลพังเคน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอนาเยีย
ช่างเจาะบาดาลนาดี
ช่างเจาะบาดาลนาเยีย
ช่างเจาะบาดาลนาเรือง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอน้ำขุ่น
ช่างเจาะบาดาลขี้เหล็ก
ช่างเจาะบาดาลตาเกา
ช่างเจาะบาดาลโคกสะอาด
ช่างเจาะบาดาลไพบูลย์

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสว่างวีระวงศ์
ช่างเจาะบาดาลท่าช้าง
ช่างเจาะบาดาลบุ่งมะแลง
ช่างเจาะบาดาลสว่าง
ช่างเจาะบาดาลแก่งโดม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเหล่าเสือโก้ก
ช่างเจาะบาดาลหนองบก
ช่างเจาะบาดาลเหล่าเสือโก้ก
ช่างเจาะบาดาลแพงใหญ่
ช่างเจาะบาดาลโพนเมือง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอกุดข้าวปุ้น
ช่างเจาะบาดาลกาบิน
ช่างเจาะบาดาลข้าวปุ้น
ช่างเจาะบาดาลหนองทันน้ำ
ช่างเจาะบาดาลแก่งเค็ง
ช่างเจาะบาดาลโนนสวาง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอดอนมดแดง
ช่างเจาะบาดาลคำไฮใหญ่
ช่างเจาะบาดาลดอนมดแดง
ช่างเจาะบาดาลท่าเมือง
ช่างเจาะบาดาลเหล่าแดง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอตระการพืชผล
ช่างเจาะบาดาลกระเดียน
ช่างเจาะบาดาลกุดยาลวน
ช่างเจาะบาดาลกุศกร
ช่างเจาะบาดาลขามเปี้ย
ช่างเจาะบาดาลขุหลุ
ช่างเจาะบาดาลคอนสาย
ช่างเจาะบาดาลคำเจริญ
ช่างเจาะบาดาลตระการ
ช่างเจาะบาดาลตากแดด
ช่างเจาะบาดาลถ้ำแข้
ช่างเจาะบาดาลท่าหลวง
ช่างเจาะบาดาลนาพิน
ช่างเจาะบาดาลนาสะไม
ช่างเจาะบาดาลบ้านแดง
ช่างเจาะบาดาลสะพือ
ช่างเจาะบาดาลหนองเต่า
ช่างเจาะบาดาลห้วยฝ้ายพัฒนา
ช่างเจาะบาดาลเกษม
ช่างเจาะบาดาลเซเป็ด
ช่างเจาะบาดาลเป้า
ช่างเจาะบาดาลโคกจาน
ช่างเจาะบาดาลโนนกุง
ช่างเจาะบาดาลไหล่ทุ่ง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอตาลสุม
ช่างเจาะบาดาลคำหว้า
ช่างเจาะบาดาลจิกเทิง
ช่างเจาะบาดาลตาลสุม
ช่างเจาะบาดาลนาคาย
ช่างเจาะบาดาลสำโรง
ช่างเจาะบาดาลหนองกุง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอทุ่งศรีอุดม
ช่างเจาะบาดาลกุดเรือ
ช่างเจาะบาดาลนาห่อม
ช่างเจาะบาดาลนาเกษม
ช่างเจาะบาดาลหนองอ้ม
ช่างเจาะบาดาลโคกชำแระ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอนาจะหลวย
ช่างเจาะบาดาลนาจะหลวย
ช่างเจาะบาดาลบ้านตูม
ช่างเจาะบาดาลพรสวรรค์
ช่างเจาะบาดาลโนนสมบูรณ์
ช่างเจาะบาดาลโนนสวรรค์
ช่างเจาะบาดาลโสกแสง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอน้ำยืน
ช่างเจาะบาดาลบุเปือย
ช่างเจาะบาดาลยาง
ช่างเจาะบาดาลยางใหญ่
ช่างเจาะบาดาลสีวิเชียร
ช่างเจาะบาดาลเก่าขาม
ช่างเจาะบาดาลโซง
ช่างเจาะบาดาลโดมประดิษฐ์

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบุณฑริก
ช่างเจาะบาดาลคอแลน
ช่างเจาะบาดาลนาโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลบัวงาม
ช่างเจาะบาดาลบ้านแมด
ช่างเจาะบาดาลหนองสะโน
ช่างเจาะบาดาลห้วยข่า
ช่างเจาะบาดาลโนนค้อ
ช่างเจาะบาดาลโพนงาม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพิบูลมังสาหาร
ช่างเจาะบาดาลกุดชมภู
ช่างเจาะบาดาลดอนจิก
ช่างเจาะบาดาลทรายมูล
ช่างเจาะบาดาลนาโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลบ้านแขม
ช่างเจาะบาดาลพิบูล
ช่างเจาะบาดาลระเว
ช่างเจาะบาดาลหนองบัวฮี
ช่างเจาะบาดาลอ่างศิลา
ช่างเจาะบาดาลโนนกลาง
ช่างเจาะบาดาลโนนกาหลง
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ศรี
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ไทร
ช่างเจาะบาดาลไร่ใต้

ช่างเจาะบาดาลอำเภอม่วงสามสิบ
ช่างเจาะบาดาลดุมใหญ่
ช่างเจาะบาดาลนาเลิง
ช่างเจาะบาดาลม่วงสามสิบ
ช่างเจาะบาดาลยางสักกระโพหลุ่ม
ช่างเจาะบาดาลยางโยภาพ
ช่างเจาะบาดาลหนองช้างใหญ่
ช่างเจาะบาดาลหนองฮาง
ช่างเจาะบาดาลหนองเมือง
ช่างเจาะบาดาลหนองเหล่า
ช่างเจาะบาดาลหนองไข่นก
ช่างเจาะบาดาลเตย
ช่างเจาะบาดาลเหล่าบก
ช่างเจาะบาดาลโพนแพง
ช่างเจาะบาดาลไผ่ใหญ่

ช่างเจาะบาดาลอำเภอวารินชำราบ
ช่างเจาะบาดาลคำขวาง
ช่างเจาะบาดาลคำน้ำแซบ
ช่างเจาะบาดาลคูเมือง
ช่างเจาะบาดาลท่าลาด
ช่างเจาะบาดาลธาตุ
ช่างเจาะบาดาลบุ่งหวาย
ช่างเจาะบาดาลบุ่งไหม
ช่างเจาะบาดาลวารินชำราบ
ช่างเจาะบาดาลสระสมิง
ช่างเจาะบาดาลหนองกินเพล
ช่างเจาะบาดาลห้วยขะยุง
ช่างเจาะบาดาลเมืองศรีไค
ช่างเจาะบาดาลแสนสุข
ช่างเจาะบาดาลโนนผึ้ง
ช่างเจาะบาดาลโนนโหนน
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ใหญ่

ช่างเจาะบาดาลอำเภอศรีเมืองใหม่
ช่างเจาะบาดาลคำไหล
ช่างเจาะบาดาลดอนใหญ่
ช่างเจาะบาดาลตะบ่าย
ช่างเจาะบาดาลนาคำ
ช่างเจาะบาดาลนาเลิน
ช่างเจาะบาดาลลาดควาย
ช่างเจาะบาดาลวาริน
ช่างเจาะบาดาลสงยาง
ช่างเจาะบาดาลหนามแท่ง
ช่างเจาะบาดาลเอือดใหญ่
ช่างเจาะบาดาลแก้งกอก

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสำโรง
ช่างเจาะบาดาลขามป้อม
ช่างเจาะบาดาลค้อน้อย
ช่างเจาะบาดาลบอน
ช่างเจาะบาดาลสำโรง
ช่างเจาะบาดาลหนองไฮ
ช่างเจาะบาดาลโคกก่อง
ช่างเจาะบาดาลโคกสว่าง
ช่างเจาะบาดาลโนนกลาง
ช่างเจาะบาดาลโนนกาเล็น

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสิรินธร
ช่างเจาะบาดาลคันไร่
ช่างเจาะบาดาลคำเขื่อนแก้ว
ช่างเจาะบาดาลช่องเม็ก
ช่างเจาะบาดาลนิคมลำโดมน้อย
ช่างเจาะบาดาลฝางคำ
ช่างเจาะบาดาลโนนก่อ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเขมราฐ
ช่างเจาะบาดาลขามป้อม
ช่างเจาะบาดาลนาแวง
ช่างเจาะบาดาลหนองนกทา
ช่างเจาะบาดาลหนองผือ
ช่างเจาะบาดาลหนองสิม
ช่างเจาะบาดาลหัวนา
ช่างเจาะบาดาลเขมราฐ
ช่างเจาะบาดาลเจียด
ช่างเจาะบาดาลแก้งเหนือ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเขื่องใน
ช่างเจาะบาดาลกลางใหญ่
ช่างเจาะบาดาลก่อเอ้
ช่างเจาะบาดาลค้อทอง
ช่างเจาะบาดาลชีทวน
ช่างเจาะบาดาลท่าไห
ช่างเจาะบาดาลธาตุน้อย
ช่างเจาะบาดาลนาคำใหญ่
ช่างเจาะบาดาลบ้านกอก
ช่างเจาะบาดาลบ้านไทย
ช่างเจาะบาดาลยางขี้นก
ช่างเจาะบาดาลศรีสุข
ช่างเจาะบาดาลสร้างถ่อ
ช่างเจาะบาดาลสหธาตุ
ช่างเจาะบาดาลหนองเหล่า
ช่างเจาะบาดาลหัวดอน
ช่างเจาะบาดาลเขื่องใน
ช่างเจาะบาดาลแดงหม้อ
ช่างเจาะบาดาลโนนรัง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเดชอุดม
ช่างเจาะบาดาลกลาง
ช่างเจาะบาดาลกุดประทาย
ช่างเจาะบาดาลคำครั่ง
ช่างเจาะบาดาลตบหู
ช่างเจาะบาดาลทุ่งเทิง
ช่างเจาะบาดาลท่าโพธิ์ศรี
ช่างเจาะบาดาลนากระแซง
ช่างเจาะบาดาลนาส่วง
ช่างเจาะบาดาลนาเจริญ
ช่างเจาะบาดาลบัวงาม
ช่างเจาะบาดาลป่าโมง
ช่างเจาะบาดาลสมสะอาด
ช่างเจาะบาดาลเมืองเดช
ช่างเจาะบาดาลแก้ง
ช่างเจาะบาดาลโนนสมบูรณ์
ช่างเจาะบาดาลโพนงาม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลกระโสบ
ช่างเจาะบาดาลกุดลาด
ช่างเจาะบาดาลขามใหญ่
ช่างเจาะบาดาลขี้เหล็ก
ช่างเจาะบาดาลปทุม
ช่างเจาะบาดาลปะอาว
ช่างเจาะบาดาลหนองขอน
ช่างเจาะบาดาลหนองบ่อ
ช่างเจาะบาดาลหัวเรือ
ช่างเจาะบาดาลแจระแม
ช่างเจาะบาดาลในเมือง
ช่างเจาะบาดาลไร่น้อย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโขงเจียม
ช่างเจาะบาดาลนาโพธิ์กลาง
ช่างเจาะบาดาลหนองแสงใหญ่
ช่างเจาะบาดาลห้วยยาง
ช่างเจาะบาดาลห้วยไผ่
ช่างเจาะบาดาลโขงเจียม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโพธิ์ไทร
ช่างเจาะบาดาลม่วงใหญ่
ช่างเจาะบาดาลสองคอน
ช่างเจาะบาดาลสารภี
ช่างเจาะบาดาลสำโรง
ช่างเจาะบาดาลเหล่างาม
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ไทร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s