ข้อดีของกระจก ตกแต่งบ้านและอาคาร 

ข้อดีของกระจก ตกแต่งบ้านและอาคาร

ข้อดีของกระจก ที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจตกแต่งบ้านและอาคาร
ในปัจจุบันบ้านและอาคารส่วนใหญ่นิยมใช้ กระจก เป็นส่วนประกอบของการตกแต่ง นอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังช่วยเพิ่มการมองเห็นทัศนียภาพจากด้านนอกแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังให้กับบ้านและองค์กรอีกด้วย

กระจก เป็นวัสดุตกแต่งบ้านและอาคาร สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายความต้องการ ตั้งแต่ความหนา สีสัน แต่ก่อนจะตัดสินใจเลือกใช้กระจกแบบไหนควรทำเช็คลิส หรือปรึกษากับผู้ออกแบบว่าอยากได้กระจกในห้องไหน หรือพื้นที่ไหนบ้าง เพื่อง่ายต่อการเลือกใช้กระจกนั้นเอง เฮเฟเล่มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประเภทของกระจกมาให้ได้ศึกษาก่อนตัดสินค้าเลือกใช้จริงๆ
ประเภทของกระจก ทำความรู้จักว่ากระจกแต่ละประเภท มีคุณสมบัติข้อดี ข้อเสียอย่างไร

1.กระจกใสธรรมดา (Float Glass)
ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย ไม่อึดอัด สามารถมองเห็นได้ชัดจากภายนอก จึงเหมาะสำหรับการนำมาตกแต่งร้านค้าในห้างสรรพสินค้า หรืองานแสดงสินค้า ที่มีขนาดเล็กเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จำกัดให้ดูกว้างขึ้น สำหรับในบ้านเหมาะกับห้องที่ใช้งานร่วมกัน ไม่ต้องการความเป็นส่วนตัว เช่น ประตูห้องนั่งเล่น ห้องครัว เป็นต้น
สำหรับข้อเสียของ กระจกใส คือไม่มีฉนวนกันความร้อน จึงไม่นิยมตกแต่งภายนอกอาคารเพราะจะทำให้บ้านหรืออาคารร้อนกว่าปกติ เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

2.กระจกนิรภัย เทมเปอร์ (Tempered Glass)
กระจกนิรภัย เทมเปอร์ มีความปลอดภัยสูง หากเกิดการกระแทกจนแตก จะแตกเป็นเมล็ดข้าวโพด ไม่เป็นปากฉลาม ลดอันตรายจากกระจกบาด ด้วยกระบวนการผลิตที่มาจากกระจกใสหรือกระจกธรรมดา แล้วผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อนสูง ทำให้สามารถรับแรงต้านหรือการกดกระแทกได้ถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับกระจกใส เหมาะสำหรับการติดตั้งกับห้องที่เสี่ยงต่อการกระแทกทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น ประตูห้องนอน ประตูห้องน้ำ ฉากกระจกกั้นห้องน้ำ ประตูอาคารสำนักงาน

ข้อเสียคือ ไม่สามารถตัด เจาะได้ หากต้องมีการเจาะเติม ก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบประตูไปเลย ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
กรณีนี้ หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบประตูกระจก แต่ก็อยากเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกคนในบ้านด้วยกระจกเทมเปอร์ เฮเฟเล่ขอแนะนำ อุปกรณ์บานพับซ่อนสำหรับกระจก Häfele คือ อุปกรณ์บานพับประตูกระจกแบบซ่อน ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับกับประตูกระจก โดยเฉพาะ นอกจากจะมีความแข็งแรงยังมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ การันตรีด้วยรางวัลด้านการออกแบบจากทั่วโลก กดอ่านเพิ่มเติม

3.กระจกลามิเนต (Laminated Glass)
เกิดจากการนำกระจกตั้งแต่ 2 แผ่นขึ้นไปมาประกบติดกันค่ะ ยึดด้วยแผ่นฟิล์ม PVB (Polyviny Butyral) ทนทานต่อแรงกระแทก นอกจากนี้ยังช่วยลดแสง UV และเสียงรบกวนจากด้านนอกได้ดี สร้างความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยหากเกิดการกระแทก กระจกแตกเป็นแผงหรือฟิล์ม ไม่ร่วงตกเป็นชิ้นเล็ก นิยมใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ หรือบ้านอาคารที่เสี่ยงต่อการชนกระแทก เช่น ประตูบ้านเพื่อป้องกันและยืดเวลาให้บ้านปลอดภัยจากโจรกรรม กระจกอาคารสูง ระเบียงกันตก กันสาด รวมไปถึงใช้ในการตกแต่งภายใน เช่น ฝ้า พื้น ผนัง บานประตู เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม

Advantages of glass home and building decoration
advantages of glass You should know before deciding to decorate your home and building.
Nowadays, most houses and buildings use glass as a decorative element. In addition to being beautiful, it also increases the view from the outside. It also helps to save energy for homes and organizations as well.
Glass is a decorative material for home and building. Can be used for a variety of needs From the thickness and color, but before deciding which glass to choose, you should check the list. Or consult with the designer in which room you want a mirror. Or which area for easy selection of the glass itself Häfele has some knowledge about glass types for you to study before making a real choice.
Type of glass get to know each type of glass. Have advantages What are the disadvantages?

 1. Ordinary clear glass (Float Glass)
  Gives a feeling of airiness, not uncomfortable, can be seen clearly from the outside Therefore, it is suitable for decorating shops in department stores. Or trade show that is small to solve the problem of limited space to look wider For the home, suitable for shared rooms. Does not require privacy, such as the door to the living room, kitchen, etc.
  The disadvantage of clear glass is that there is no insulation. Therefore, it is not popular to decorate the exterior of the building because it will make the house or building hotter than usual. The air conditioner is working hard. Waste of electricity
 2. Tempered Glass
  Tempered glass, high security. If the impact is broken will break into corn kernels not a shark’s mouth reduce the danger of breaking glass with the production process that comes from clear glass or normal glass and then undergo a high heat treatment process. This makes it able to withstand up to 10 times the resistance or impact compared to clear glass. Suitable for installation in rooms that are prone to impacts both inside and outside the building, such as bedroom doors, bathroom doors, bathroom glass partitions. Office building door
  The disadvantage is that it cannot be cut or drilled if additional drilling is required. Had to change the style of the door at all. Waste the cost
  In this case, if you are someone who likes glass doors. But I want to increase the safety of everyone in the house with tempered glass. Häfele recommends Concealed hinges for Häfele glass are hidden hinges for glass doors. That was developed to support the glass door in particular, in addition to being strong, it also has a unique design. Guaranteed by design awards from around the world. Press read more
 3. Laminated Glass
  Caused by bringing 2 or more sheets of glass to join them together. Fastened with PVB (Polyvinyl Butyral) film for impact resistance. It also reduces UV light and outside noise well. Create privacy and safety for residents in the event of a bump. The glass is broken into panels or film. Do not fall into small pieces Commonly used in the automobile industry or buildings that are prone to collisions, such as the door of the house, to prevent and prolong the time for the home to be safe from theft High-rise building glass, balcony, fall protection, canopy, including used in interior decoration such as ceiling, floor, wall, door panel, etc.

ติดต่อสอบถาม

玻璃家居及建筑装饰的优点
玻璃的优点 在决定装饰您的房屋和建筑物之前,您应该了解它。
如今,大多数房屋和建筑物都使用玻璃作为装饰元素。除了美观之外,它还增加了从外面看的视野。它还有助于为家庭和组织节省能源。
玻璃是家居和建筑的装饰材料。可用于多种需求从厚度和颜色,但在决定选择哪种玻璃之前,您应该检查清单。或咨询设计师您想要镜子的房间。或者哪个区域可以轻松选择玻璃本身 海福乐对玻璃类型有一些了解,供您在做出真正选择之前学习。
玻璃类型 了解每种玻璃。有优点 有什么缺点?
1.普通透明玻璃(浮法玻璃)
给人一种通透的感觉,不难受,从外面也能看得一清二楚,所以很适合百货公司的店铺装修。或贸易展,解决空间有限的问题,看起来更宽敞,适合家庭,适合共享房间。不需要隐私,比如客厅、厨房等的门。
透明玻璃的缺点是没有绝缘。因此,装饰建筑物的外部并不流行,因为它会使房屋或建筑物比平时更热。空调正在努力工作。浪费电

 1. 钢化玻璃
  钢化玻璃,安全性高。如果撞击破碎,会碎成玉米粒,而不是鲨鱼嘴。使用透明玻璃或普通玻璃的生产过程,然后经过高热处理过程,降低玻璃破碎的危险。与透明玻璃相比,这使其能够承受高达 10 倍的阻力或冲击。适用于安装在建筑物内外都容易受到冲击的房间内,如卧室门、浴室门、浴室玻璃隔断。办公楼大门
  缺点是如果需要额外钻孔,则无法切割或钻孔。不得不改变门的风格。浪费成本
  在这种情况下,如果您是喜欢玻璃门的人。但我想用钢化玻璃增加屋子里每个人的安全。海福乐推荐用于海福乐玻璃的隐藏式铰链是用于玻璃门的隐藏式铰链。那是专门为支撑玻璃门而开发的,除了坚固之外,它还具有独特的设计。由来自世界各地的设计奖项保证。按阅读更多
  3.夹胶玻璃
  将 2 块或多块玻璃连接在一起造成的。用 PVB(聚乙烯醇缩丁醛)薄膜固定以提高抗冲击性。它还可以很好地减少紫外线和外部噪音。在发生碰撞时为居民创造隐私和安全。玻璃破碎成面板或薄膜。不掉入小块 常用于汽车行业或容易发生碰撞的建筑物,如房屋的门,防止和延长家中防盗时间 高层建筑玻璃、阳台、防坠落、天篷,包括用于室内装饰,如天花板、地板、墙壁、门板等。

ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s