ลักษณะทั่วไปของกระจกที่เอาไว้ทำอะไร

ลักษณะทั่วไปของกระจกที่เอาไว้ทำอะไร

ลักษณะทั่วไป
ปัจจุบันอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่นิยมใช้กระจกเป็นส่วนประกอบของผนังอาคารเนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษมากมาย ดังรูปที่ 1 อีกทั้งยังมีความสวยงามและช่วยให้สามารถมองออกไปเห็นทัศนียภาพภายนอกได้มากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้บ้านดูโล่งไม่ทึบอึดอัด โดยกระจกที่มีการนำมาใช้มีด้วยกันหลายชนิดแตกต่างกันออกไป แต่การเลือกใช้ควรคำนึงถึงความร้อนที่จะเข้ามาภายในด้วย เนื่องจากกระจกทั่วไปจะยอมให้ทั้งแสงและความร้อนผ่านเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงควรเลือกใช้กระจกที่มีคุณสมบัติที่ช่วยลดแสงจ้าและปริมาณความร้อนที่ผ่านเข้ามาให้มีความเหมาะสม และกระจกบางรุ่นยังสามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้อีกด้วย

กระจกใส (Clear Glass)
เป็นกระจกโปร่งใสที่มีผิวทั้งสองด้านเรียบสนิท ให้ภาพในการมองเห็นชัดเจน และมีราคาถูกที่สุด โดยที่กระจกชนิดนี้ยอมให้แสงผ่านเข้ามาสูง จึงมีแสงสว่างกระจายเข้ามาภายในห้องเป็นจำนวนมาก และในขณะเดียวกันก็จะมีปริมาณความร้อนที่ผ่านเข้ามามากด้วยเช่นกัน

กระจกสี (Colour Glass)
เป็นกระจกโปร่งแสงที่ยอมให้แสงผ่านเข้ามาเพื่อช่วยกระจายแสงภายในห้องอย่างเหมาะสมอีกทั้งกระจกชนิดนี้เมื่อมองภายนอกจะมีความคล้ายกับกระจกตัดแสงที่มีสี แต่คุณสมบัติในการป้องกันความร้อนจะต่างกัน จึงควรสอบถามให้แน่ชัดก่อนว่าเป็นชนิดใดก่อนการเลือกซื้อ

กระจกสีตัดแสง (Heat Absorbing Glass)
กระจกสีตัดแสง เป็นกระจกโปร่งใสที่สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยสีต่างๆ ที่เห็นนั้นเกิดจากการเติมออกไซด์ของโลหะ เช่น เหล็ก โคบอลต์ หรือซีลีเนียมลงในส่วนผสมของเนื้อกระจก จึงช่วยลดพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่จะผ่านเข้ามา ด้วยคุณสมบัติที่สามารถดูดกลืนพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์(รังสีคลื่นสั้น) ที่ส่องมากระทบชั้นผิวกระจกได้ประมาณร้อยละ 40-50 จึงมีส่วนช่วยในการลดภาระการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศลงได้

กระจกเคลือบผิวสะท้อนแสง (Reflective Metallic Coating Glass)
มีคุณสมบัติคล้ายกระจกเงา ทำหน้าที่สะท้อนความร้อนของแสงอาทิตย์ได้ประมาณร้อยละ 60 โดยคุณสมบัติในการสะท้อนจะมีมากกว่าการดูดกลืน ซึ่งเมื่อแสงส่องมากระทบกระจกแล้ว ชั้นผิวกระจกที่เคลือบสารสะท้อนแสงไว้จะสะท้อนแสงจ้าและความร้อนออกไป แต่ปริมาณความร้อนที่ยังเหลือบางส่วนก็จะเข้าสู่ภายในอาคาร การเลือกใช้กระจกชนิดนี้ควรศึกษาด้วยว่า ปริมาณแสงธรรมชาติที่ส่องเข้ามาจะถูกลดทอนลงไปด้วย จึงอาจต้องมีการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอกับการใช้งานในแต่ละจุดด้วยกระจกชนิดนี้เหมาะกับอาคารที่ใช้งานตอนกลางวัน

กระจกฉนวนกันความร้อน (Insulating Glass)
มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กระจก 2 ชั้น (Doubled Glazing) มีคุณสมบัติในการแผ่รังสีความร้อนต่ำ สามารถป้องกันการถ่ายเทความร้อนระหว่างภายในและภายนอกอาคารได้ดี สามารถแบ่งตามชนิดของฉนวนกันความร้อนได้ ดังนี้
1) กระจกกันความร้อนชนิดใช้อากาศแห้งเป็นฉนวน
2) กระจกกันความร้อนชนิดใช้ก๊าซเป็นฉนวน

ข้อควรระวังและความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของคนทั่วไป คือ การใช้ม่านบังแดดหรือการปิดทับด้วยวัสดุใดๆ ก็ตามบริเวณด้านในของผิวกระจก ซึ่งแม้ว่าผู้อาศัยจะรู้สึกได้ถึงความร้อนและความจ้าของแสงที่จะลดลงไปอีกเมื่อมีการติดม่านไว้ด้านใน ซึ่งสามารถทำได้และเป็นที่นิยมใช้กันมาก นอกจากกระจกใสซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปแล้ว ในปัจจุบันมีกระจกที่มีการจำหน่ายให้เลือกมากมายหลายชนิด ซึ่งผู้ใช้ควรพิจารณาเปรียบเทียบในเรื่องคุณสมบัติและราคา นอกจากนี้ควรระวังในเรื่องการนำวัสดุใดๆมาปิดทับหรือวางชิดกระจก ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นอย่างมากบริเวณนั้น เนื่องจากกระจกไม่สามารถถ่ายเทความร้อนออกมาได้เลย และถ้าความร้อนที่ถูกสะสมไว้มีมากเกินไปในขณะที่อุณหภูมิภายในห้องนั้นต่ำกว่ามาก หากมีการปรับอากาศก็จะทำให้กระจกเกิดการแตกร้าวได้

                    ติดต่อสอบถาม

General characteristics
At present, most of the houses use glass as a component of the building wall because of its many special features, as shown in Figure 1. It is also beautiful and allows you to see more outside views. And also helps the house look open, not dull, uncomfortable The glass that has been used has many types. But the selection should take into account the heat that will come inside as well. This is because ordinary glass allows a large amount of both light and heat to pass through. It is important to choose glass with properties that reduce glare and the amount of heat that passes through it appropriately. And some glass can also protect against ultraviolet rays.
Clear Glass
It is a transparent glass with smooth surfaces on both sides. Provides a clear vision and the cheapest This type of glass allows high light to pass through. Therefore, there was a lot of light spreading into the room. And at the same time there will be a large amount of heat that passes through as well.
Color Glass
It is a translucent glass that allows light to pass through to help distribute the light inside the room properly. Also, this type of glass, when viewed from outside, is similar to tinted glass. But the thermal protection properties are different. Therefore, you should ask exactly which type it is before purchasing.
Heat Absorbing Glass
tinted glass It is a transparent glass that can help solve this problem. The colors seen are caused by the addition of metal oxides such as iron, cobalt or selenium to the glass mixture. Thereby reducing the heat energy from the sun that will pass through With properties that can absorb heat energy from the sun (short wave radiation) that shines on the glass surface about 40-50%, thereby helping to reduce the cooling load of the air conditioner.
Reflective Metallic Coating Glass
It has mirror-like properties. It reflects about 60 percent of the heat of the sun’s rays, with reflecting properties that are greater than absorption. Which when the light shines on the mirror A layer of glass coated with a reflective coating reflects glare and heat away. But some remaining heat will enter the building. The selection of this type of glass should be studied as well. The amount of natural light that comes in will also be reduced. Therefore, it may be necessary to design a lighting system to be sufficient for each point of use, with this type of glass suitable for buildings that are used during the day.
Insulating Glass
It is also known as the doubled glazing with low heat radiation properties. It can prevent heat transfer between inside and outside the building as well. Can be divided according to the type of insulation as follows:
1) Insulating dry-air insulating glass
2) Gas-insulated heat-insulating glass
Caution and misunderstanding of the public is the use of sunshades or covering with any material. Along the inside of the glass surface Although the occupants will feel the heat and the brightness of the light will decrease even more when the curtains are placed inside. This can be done and is very popular. In addition to clear glass, which is commonly used At present, there are many types of glass that are available for sale. Which users should consider comparing in terms of features and price In addition, be careful about bringing any material to cover or place close to the glass. This will cause a lot of heat in that area. Because glass can’t transfer heat out at all. And if the accumulated heat is too much while the temperature inside the room is much lower. If there is air conditioning, it will cause the glass to crack.

                    ติดต่อสอบถาม

一般特性
目前,大多数房屋使用玻璃作为建筑墙体的组成部分,因为它具有许多特殊功能,如图1所示。它也很漂亮,可以让您看到更多的外部景色。并且也有助于房子看起来开阔,不沉闷,不舒服 用过的玻璃种类很多。但是选择也应该考虑到内部的热量。这是因为普通玻璃允许大量的光和热通过。选择具有减少眩光和适当通过它的热量的特性的玻璃非常重要。而且有些玻璃还可以防紫外线。
透明玻璃
它是两面光滑的透明玻璃。提供清晰的视觉和最便宜的这种类型的玻璃允许高光通过。因此,有很多光线在房间里蔓延。同时也会有大量的热量通过。
彩色玻璃
它是一种半透明玻璃,可以让光线穿过,帮助光线在房间内正确分布。此外,从外面看,这种类型的玻璃类似于有色玻璃。但热保护性能不同。因此,您应该在购买前确切询问它是哪种类型。
吸热玻璃
有色玻璃是一种透明玻璃,可以帮助解决这个问题。所看到的颜色是由于在玻璃混合物中添加了铁、钴或硒等金属氧化物造成的。从而减少将通过的太阳热能 具有可以吸收照射在玻璃表面的太阳(短波辐射)热能的特性,约 40-50%,从而有助于降低空调的冷负荷. .
反光金属镀膜玻璃
它具有类似镜子的特性。它反射了大约 60% 的太阳光线热量,其反射特性大于吸收特性。当光线照射在镜子上时,一层涂有反射涂层的玻璃会反射眩光和热量。但是一些剩余的热量会进入建筑物。也应研究此类玻璃的选择。进入的自然光量也将减少。因此,可能有必要为每个使用点设计一个足够的照明系统,这种类型的玻璃适用于白天使用的建筑物。
中空玻璃
它也被称为具有低热辐射特性的双层玻璃。它还可以防止建筑物内外之间的热传递。按绝缘类型可分为以下几种:
1) 中空干燥空气中空玻璃
2) 气体绝缘隔热玻璃
公众的小心和误解是使用遮阳伞或覆盖任何材料。沿着玻璃表面的内侧,虽然乘客会感觉到热量,但当窗帘放在里面时,光线的亮度会降低得更多。这可以做到并且非常受欢迎。除了常用的透明玻璃外,目前市面上出售的玻璃种类也很多。哪些用户应该考虑在功能和价格方面进行比较 此外,请注意不要将任何材料覆盖或靠近玻璃放置。这将在该区域产生大量热量。因为玻璃根本不能传热。如果积热过多而房间内的温度要低得多。如果有空调,会导致玻璃破裂。

                    ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s