ประเภทของกระจก

ประเภทของกระจก
กระจกที่เราจะมาพูดถึงนั้นแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือกระจกธรรมดา กระจกกึ่งนิรภัย กระจกนิรภัย กระจกลามิเนต และกระจก

กระจกธรรมดา เป็นกระจกที่ใช้งานกันทั่วไป และแย่งออกได้เป็นอัก 2 ประเภทคือ
1.กระจกใส
คือกระจกที่สามารถมองทะลุผ่านตัวกระจกไปได้ โปร่งแสง และให้ภาพสะท้อนที่สมบูรณ์ สามารถมองเห็นได้จากทั้งภายในและภายนอก

2.กระจกสี
กระจกสีเกิดจากการผสมโลหะออกไซด์เข้าไปในขั้นตอนการผลิตทำให้กระจกเกิดสีสัน แต่กระจกสีจะต่างจากกระจกใสตรงที่ดูดความร้อน เพราะการเติมโลหะออกไซด์ลงไป ทำให้ดูดซึมความร้อนเข้ามาภายในอาคารได้มาก

 ติดต่อสอบถาม

Type of glass
The glass that we will talk about is divided into 5 types: normal glass. Semi-safety glass, safety glass, laminated glass and tempered glass
ordinary glass
Ordinary glass is a commonly used glass. And can be divided into two types:
1. clear glass
It is a mirror that can see through the glass body, is translucent and provides a complete reflection. It can be seen from both inside and outside.
2. Stained-glass
Colored glass is made by mixing metal oxides into the manufacturing process to make the glass colorful. But colored glass is different from clear glass in that it absorbs heat. Because of the addition of metal oxides It absorbs a lot of heat into the building.

ติดต่อสอบถาม

玻璃类型
我们要讲的玻璃分为5种:普通玻璃。半安全玻璃、安全玻璃、夹层玻璃和钢化玻璃
普通玻璃
普通玻璃是一种常用的玻璃。并且可以分为两种:
1.透明玻璃
它是一面可以透过玻璃体看到的镜子,它是半透明的并提供完整的反射。它可以从内部和外部看到。
2. 彩绘玻璃
有色玻璃是在制造过程中掺入金属氧化物,使玻璃色彩丰富。但是有色玻璃与透明玻璃的不同之处在于它吸收热量。由于添加了金属氧化物,它吸收了大量的热量进入建筑物。

ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s