ทำไมกันนะถึงมีกระจกต้องมีประโยชน์

ประโยชน์ของงานกระจกที่มีคุณภาพ
กระจกไม่ว่าจะเป็นหน้าต่าง หรือว่าประตูกระจก ดูผิวเผินเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน เพราะไม่ว่าจะเดินทางขึ้นรถหรือไปที่ทำงานคุณก็จะพบกับ ประตูกระจกที่สามารถเลื่อนปิดเปิดได้ หรือว่าจะเป็นหน้าตาใบสวยที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ตามที่ผู้ออกแบบและดีไซน์นั้นสรรสร้างให้หน้าต่างบานกระจกบานนั้นสามารถใช้งาน
วิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการทำกระจกประตูและหน้าต่างและเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่สามารถช่วยให้คุณสังเกตได้
กระจกทึบแสงเหมาะสำหรับการใช้งานบริเวณนอกอาคารเพราะสามารถกรองแสงสว่างจากภายนอกได้เป็นอย่างดี และนอกเหนือจากนั้นยังช่วยให้ป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์และความร้อนได้เป็นอย่างดี
ข้อเสียในการใช้งานนั้นก็คือกลางวันจะสามารถใช้งานได้เหมาะสำหรับภายนอกแต่ถ้าหากเป็นเวลากลางคืนกระจกเหล่านี้จะให้แสงสะท้อนได้น้อยกว่าและไม่เหมาะกับการนิยามเพราะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นนั้นน้อยลง

ข้อดีของกระจกโปร่งแสงแบบใสและข้อเสีย
-กระจกโปร่งแสงแบบใสนั้นเหมาะสำหรับการใช้งานในสำนักงาน
-สำหรับห้องรับแขกเพื่อรับรองนักธุรกิจก็จะเหมาะสำหรับการใช้งานมากที่สุด
ข้อเสีย
-กระจกในรูปแบบนี้จะไม่ปิดบังหรือ
-ไม่มีความเป็นส่วนตัว
-บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้

กระจกอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อน
กระจกบานเปลือย

ประโยชน์จากการแต่งบ้านด้วยกระจก
1) ให้ความโปร่งโล่ง เปิดรับวิวสวน >> เพราะมีพื้นผิวใส จึงรับแสงธรรมชาติ รวมถึงวิวสวนสวยๆเข้ามาสู่ตัวบ้านได้ดี ทำให้บ้านสว่าง ดูสดชื่นขึ้น
2) ช่วยประหยัดไฟ >> เพราะพอบ้านสว่าง เราก็ไม่ต้องเปิดไฟเยอะ นอกจากนี้ถ้ารู้จักเลือกกระจกให้ดี เช่น เป็นกระจกเขียวตัดแสง ซึ่งป้องกันรังสี UV และดูดกลืนความร้อนได้ถึง 46% แต่ยังให้ความสว่างจากแสงธรรมชาติผ่านได้ถึง 75% บ้านก็จะสว่างแต่ไม่ร้อน ช่วยลดภาระเครื่องปรับอากาศได้ค่ะ
3) ทนทาน >> เพราะไม่ผุกร่อนง่ายเหมือนไม้ สีไม่ซีดเมื่อใช้ไปนานๆ จึงไม่ต้องทาสีใหม่ นอกจากนี้ยังไม่เป็นสนิม ไม่ติดไฟ และยังไม่ต้องกังวลใจเรื่องปลวกอีกด้วย
4) ทำความสะอาดง่าย >> เมื่อมีควาบสกปรกเพียงนำกระดาษหนังสือพิมพ์หรือผ้าชุบน้ำยาเช็ดกระจกมาเช็ดเบาๆ คราบสกปรกก็จะหลุดออกไป
5)เข้าได้กับบ้านหลายสไตล์ >> ไม่ว่าสไตล์เท่ดิบๆแบบลอฟท์ โมเดิร์นที่เน้นความเรียบเก๋ หรือจะเป็นสไตล์คอนเท็มโพลารี่แค่จับบานกระจกเข้าคู่กับกรอบไม้ก็ดูดี

                     ติดต่อสอบถาม

The benefits of quality glass work

glass whether the window or glass door Superficially, it is something that is present in everyone’s daily life. Because whether traveling in the car or going to work, you will find Glass doors that can be opened and closed Or is it a pretty face that can be used in a variety of ways. According to the designers and designs that create a window pane that can be used.

How to buy glass products and accessories for doors and windows and a few tricks that can help you notice.

Opaque glass is suitable for use in outdoor areas because it can filter the light from outside very well. And in addition to that, it also provides protection from the sun’s rays and heat as well.

The downside of using them is that they can be used during the day and are suitable for outdoor use, but at night these mirrors are less reflective and are not ideal for definition because they reduce visibility.

Clear translucent glass advantages and disadvantages

-Clear translucent glass is ideal for office use.

– For the living room to entertain business people, it will be most suitable for use.

Weakness

– The mirror in this style will not hide?

– no privacy

– Can be seen by outsiders

aluminum mirror

sliding window

bare mirror

The benefits of decorating your home with mirrors

1) provide airiness Open for garden views >> because there is a clear surface. Therefore, receive natural light including a beautiful garden view into the house as well make your home brighter and look fresher.

2) Help save electricity >> because the house is bright We don’t have to turn on a lot of lights. In addition, if you know how to choose a good mirror, such as a green glass, cut the light. Which blocks UV rays and absorbs up to 46% of heat, but still allows up to 75% of natural light to pass through. The house will be bright but not hot. It can help reduce the load on the air conditioner.

3) Durable >> because it does not corrode as easily as wood. The color does not fade when used for a long time. So no need to repaint In addition, it is not rusty, non-flammable, and you don’t have to worry about termites as well.

4) Easy to clean >> When there is dirt, just bring a newspaper or a cloth dampened with glass cleaner to gently wipe. Stains will come off.

                     ติดต่อสอบถาม

优质玻璃制品的好处

玻璃无论是窗户还是玻璃门,从表面上看,它是存在于每个人日常生活中的东西。因为无论是在车上旅行还是上班,你都会发现可以开合的玻璃门,或者是可以多种用途的漂亮脸蛋。根据设计师和设计,创建一个可以使用的窗格。

如何选购门窗玻璃制品和配件以及一些可以帮助您注意的技巧。

不透明玻璃适用于室外区域,因为它可以很好地过滤来自外部的光线。除此之外,它还提供了免受太阳光线和热量的保护。

使用它们的缺点是它们可以在白天使用,适合户外使用,但在晚上,这些镜子反射率较低,不适合清晰度,因为它们降低了能见度。

透明半透明玻璃优缺点

– 透明半透明玻璃非常适合办公室使用。

– 作为招待商务人士的客厅,将最适合使用。

弱点

– 这种风格的镜子不会隐藏?

– 没有隐私

– 可以被外人看到

铝镜

滑动窗口

裸镜

用镜子装饰你的家的好处

1) 提供通风开放花园景观>> 因为有一个清晰的表面。因此获得自然光 包括进入房子的美丽花园景色 让您的家更明亮,看起来更清新。

2) 帮助省电 >> 因为房子很亮 我们不必开很多灯。另外,如果你知道如何选择一个好的镜子,比如绿色玻璃,那就切掉光线。它可以阻挡紫外线并吸收高达 46% 的热量,但仍允许高达 75% 的自然光通过。房子会明亮但不热。它可以帮助减少空调的负荷。

3) 耐用>> 因为它不像木材那样容易腐蚀。长期使用不褪色。所以无需重新粉刷 此外,它不生锈,不易燃,您也不必担心白蚁。

4) 易于清洁 >> 有污垢时,只需拿一张报纸或一块蘸有玻璃清洁剂的布轻轻擦拭即可。污渍会脱落。

                     ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s