ความหมายของกระจก

กระจก หมายถึงวัสดุที่ทำมาจากแก้ว ซึ่งมีองค์ประกอบหลักทางเคมีคือซิลิคอน ซึ่งสามารถหลอมและนำไปขึ้นรูปได้ เมื่อเย็นตัวแล้วมีลักษณะ โปร่งใส และเป็นของแข็งโดยไม่จับผลึก

กระจกเป็นลักษณะการผลิตวัสดุประเภทแก้วที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานต่างๆ เช่น เพื่อเป็นวัสดุกั้นขวางที่ไม่ทึบแสง ใช้เพื่อเป็นฉนวนกั้น ใช้เพื่อประดับตบแต่งอาคาร ฯลฯ

กระจกเงา เป็นวัตถุที่มีความสามารถในการสะท้อนดีจนสามารถเห็นภาพสะท้อนของวัตถุได้ชัดเจน
กระจกที่มีลักษณะเว้า ภาพที่ปรากฏจะมีลักษณะใหญ่กว่าวัตถุจริง ทำให้ภาพที่เห็นใหญ่ขึ้น
ส่วนกระจกที่มีลักษณะนูน ภาพที่ปรากฏจะมีลักษณะที่กว้างกว่าปกติและวัตถุมีขนาดเล็กลง-ลายเส้นกระจกหลัง
-กระจกส่องหน้า

                     ติดต่อสอบถาม

Glass refers to the material made from glass. The main chemical component is silicon. Which can be melted and molded When cooled, it is transparent and solid without crystallization.
Glass is a type of glass material manufactured for various purposes, such as a non-opaque barrier material. Used as an insulator used to decorate buildings, etc.
A mirror is an object that has the ability to reflect so well that one can clearly see the reflection of the object.
– mirror with a concave appearance The displayed image will appear larger than the real object. Make the picture bigger
– Convex glass part The image appears wider than usual and the object is smaller.
– Stripes on the rear window
-reflector

                     ติดต่อสอบถาม

玻璃是指由玻璃制成的材料。主要化学成分是硅。可以熔化和成型 冷却后呈透明固体,不结晶。
玻璃是一种为各种目的而制造的玻璃材料,例如非不透明地阻隔材料。用作绝缘体 用于装饰建筑物等。
镜子是一种具有反射能力的物体,可以清楚地看到物体的反射。
– 具有凹面外观的镜子 显示的图像将显得比真实物体大。把图片放大
– 凸面玻璃部分 图像看起来比平时更宽,物体更小。
– 后窗上的条纹
-反射器

                     ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s