กระจกมีกี่ชนิดและคุณสมบัติของเเต่ละอย่าง 

กระจกมีกี่ชนิดและคุณสมบัตืของเเต่ละอย่าง

1. กระจกโฟลต (Float Glass)
เป็นกระจกมาตรฐาน ใช้ในการประกอบเป็นประตู หน้าต่างอลูมิเนียม แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
1.1 กระจกโฟลตใส
1.2 กระจกโฟลตตัดแสง
1)กระจกอบความร้อน (Heat Treated Glass)
กระจกอบความร้อนหรือกระจกสีที่นำไปผ่านกระบวนการปรับแต่งคุณภาพของเนื้อกระจก
เพื่อให้มีความเข็งแกร่งมากขึ้น หรือรับ แรงกระทำจากแรงภายนอกได้มากขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ชนิดดังนี้
1.1) กระจกนิรภัยเทมเปอร์(Tempered Glass)
1.2)กระจกฮีตสเตรงเทน (Heat Strengthen Glass)
กระจกเคลือบผิว (Surface Coated Glass)
-เป็นกระบวนการเคลือบกระจกแบบออฟไลน์(off-line)แยกจากกระบวนการผลิตกระจกแผ่น
-การติดตั้งควรนำด้านที่เคลือบไว้ในตัวอาคาร-ทนต่อรอยขีดข่วนได้น้อยกว่า
-อายุการจัดเก็บกระจกสั้นกว่า
กระบวนการเคลือบแบบไพโรลิทิค
-เป็นการเคลือบกระจกแบบออนไลน์(on-line)ทำการเคลือบกระจกอยู่ภายในกระบวนการผลิตกระจกแผ่น
-การติดตั้งสามารถนำด้านที่เคลือบออกภายนอก หรือหันหน้าเข้าด้านไหนก็ได้
-ความทนต่อรอยขีดข่วนมากกว่า
2.กระจกสะท้อนรังสีอาทิตย์ (Solar Reflective Glass)
กระจกสะท้อนรังสีอาทิตย์เป็นกระจกธรรมดาที่เคลือบด้วยโลหะออกไซด์ความโปร่งแสงค่อนข้างน้อย มีสีสันสวยงามหลายสีที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเคลือบ และสีของกระจกที่เป็นวัตถุดิบที่นำมาเคลือบ
3.กระจกดัดแปลง (Processed Glass)ได้แก่
1.กระจกฉนวนกันความร้อน (Insulated Glass)
คุณสมบัติ
1)ป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้ามาในอาคาร ทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ
2)ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกอาคารได้ดีกว่ากระจกธรรมดา
ข้อควรพิจารณาในการใช้งาน
1)ควรใช้ซิริโคนสำหรับกระจกที่เป็นโครงสร้างเท่านั้น ส่วนกระจกที่เป็นช่องหน้าต่างแบบดั้งเดิม สามารถใช้โพลีซัลไฟด์ซิลิโคนได้
2)การหักงอของอลูมิเนียมสเปเซอร์ หรือสารเคมีที่ใช้ในการเชื่อมต่อกระจก มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของกระจกทั้งสิ้น

2.กระจกฮีตมิเรอร์ (Heat Mirror)
ลักษณะของกระจกฮีตมิเรอร์เป็นระบบของกระจกสองชั้นที่เคลือบสารที่มีสภาพการแผ่รังสีต่ำทั้ง 2 ด้านของฟิล์มที่อยู่ระหว่าาง
ช่องอากาศ โดยที่ช่องว่างอากาศทั้งสองข้างจะกลายเป็นช่องว่างอากาศสะท้อนรังสี
กระจกฮีตสต็อป(Heat Stop)
กระจกฮีตสต็อปมีลักษณะเป็นกระจกสองชั้นประกอบขึ้นด้วยกระจกสะท้อนแสงที่เคลือบด้วยสารที่มีสภาพการแผ่รังสีต่ำ
เป็นกระจกด้านนอก และด้านในใช้กระจกใส สารที่เคลือบนั้น สามารถป้องกันความร้อนอินฟาเรดให้ผ่านเข้ามาได้เพียง 5%
ช่องว่างตรงกลางใส่ก๊าซอาร์กอน
1.กระจกเงา(Mirror)
กระจกเงาที่ดีควรผลิตจากกระจกใส และมีคุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีเคลือบ เงาด้วยเครื่องจักร 4 ขั้นตอนคือ
1)เครือบวัสดุเงิน(Silvery Coating)
2)เคลือวัสดุทองแดงบริสุทธิ์(Pure Copper Coating)
3)เคลือบวัสดุอย่างดีชั้นแรก(1 st Layer High Quality Colour Coating)
4)เคลือบวัสดุอย่างดีชั้นที่ 2(2 st Layer High Quality Colour Coating)

                     ติดต่อสอบถาม

1. Float Glass
as standard glass used to assemble a door, Aluminum windows are divided into two types.
1.1 Clear float glass
1.2 Cut-off float glass
1) Heat Treated Glass
Heat-treated glass or tinted glass that has been processed to adjust the quality of the glass.
In order to have more strength or to receive more force from external forces, divided into 2 types as follows
1.1) Tempered Glass
1.2) Heat Strengthen Glass
Surface Coated Glass
– It is an offline glass coating process (off-line) separate from the sheet glass manufacturing process.
– Installation should bring the coated side in the building – less scratch resistant
– Shorter glass shelf life
Prolific coating process
– It is an online (online) glass coating, coating the glass within the sheet glass manufacturing process.
-Installation can bring the coated side outside. Or facing any side
– More scratch resistance
2. Solar Reflective Glass
Solar reflector is a normal glass coated with metal oxide, the transparency is relatively low. There are many beautiful colors. Depending on the coating pattern and the color of the glass that is the raw material to be coated
3. Modified glass (Processed Glass) including
1. Insulated Glass
feature
1) Prevent heat transfer from outside into the building. This reduces the use of electricity from air conditioners.
2) It reduces noise from outside the building better than normal glass.
Considerations for use
1)Silicone should only be used for structural glass. The glass is a traditional window opening. Polysulfide silicone can be used.
2) Bending of aluminum spacers or chemicals used to connect glass affects the performance of all glass.
2. Heat Mirror
Characteristics of Heated Mirror is a system of double glazing coated with a low emissivity substance on both sides of the film in between.
Air cavity, where both air spaces become reflected radiation air spaces.
Heat Stop Mirror
Heat stop glass is a double glazing made up of reflective glass coated with a low emissivity substance.
Is the outer glass and inside use clear glass the coating Can prevent infrared heat to pass through only 5%
The gap in the middle is filled with argon gas.
1. Mirror
A good mirror should be made of clear glass. And high quality through the coating process Machine shadow in 4 steps:
1) Silvery Coating
2) Pure Copper Coating
3) First layer of good material coating (1st Layer, High Quality Color Coating)
4) 2nd layer of good material coating (2 st Layer High Quality Color Coating)

                     ติดต่อสอบถาม

1. 浮法玻璃
作为用于组装门的标准玻璃,铝窗分为两种类型。
1.1 透明浮法玻璃
1.2 切割浮法玻璃
1) 热处理玻璃
经过热处理的玻璃或经过处理以调整玻璃质量的有色玻璃。
为了有更多的力量或从外力接受更多的力量,分为以下2种
1.1) 钢化玻璃
1.2) 热强化玻璃
表面镀膜玻璃
– 它是与平板玻璃制造过程分开的离线玻璃镀膜过程(离线)。
– 安装应将涂层面带入建筑物中 – 抗划伤性较差
– 更短的玻璃保质期
热石涂层工艺
– 它是一种在线(在线)玻璃镀膜,在平板玻璃制造过程中对玻璃进行镀膜。
– 安装可以将涂层侧带到外面。或面向任何一侧
– 更耐刮擦
2. 太阳能反射玻璃
太阳能反光板是普通玻璃镀上金属氧化物,透明度比较低。有许多不同的美丽颜色。取决于涂层图案和作为要涂层原材料的玻璃的颜色
3. 改性玻璃(Processed Glass)包括
1. 中空玻璃
特征
1) 防止热量从外部传递到建筑物内。这减少了空调电力的使用。
2)它比普通玻璃更好地降低了来自建筑物外部的噪音。
使用注意事项
1)硅胶只能用于结构玻璃。玻璃是传统的开窗方式。可以使用聚硫硅氧烷。
2) 铝垫片或用于连接玻璃的化学品弯曲 影响所有玻璃的性能。
2. 热镜
加热镜的特点是一种双层玻璃系统,在中间的薄膜两侧涂有低辐射物质。
气腔,其中两个气隙都变成反射辐射气隙。
隔热镜
隔热玻璃是一种双层玻璃,由涂有低辐射物质的反射玻璃制成。
是外层玻璃,内层使用透明玻璃,镀膜可以防止红外线热量通过只有5%
中间的空隙充满氩气。
1.镜子
好的镜子应该由透明玻璃制成。和高质量通过涂层过程 机器阴影分 4 个步骤:
1) 镀银
2) 纯铜涂层
3) 第一层优质材料涂层(第一层高品质彩色涂层)
4)第二层好材料涂层(第二层高品质彩色涂层)
– 安装应将涂层面带入建筑物中 – 抗划伤性较差
– 更短的玻璃保质期
热石涂层工艺
– 它是一种在线(在线)玻璃镀膜,在平板玻璃制造过程中对玻璃进行镀膜。
– 安装可以将涂层侧带到外面。或面向任何一侧
– 更耐刮擦
2. 太阳能反射玻璃
太阳能反光板是普通玻璃镀上金属氧化物,透明度比较低。有许多不同的美丽颜色。取决于涂层图案 以及作为待镀膜原材料的玻璃的颜色
3. 加工玻璃,包括
1. 中空玻璃
特征
1) 防止热量从外部传递到建筑物内。这减少了空调电力的使用。
2)它比普通玻璃更好地降低了来自建筑物外部的噪音。
使用注意事项
1)硅胶只能用于结构玻璃。玻璃是传统的开窗方式。可以使用聚硫硅氧烷。
2) 铝制垫片的弯曲 或用于连接玻璃的化学品 影响所有玻璃的性能。
2. 热镜
加热镜的特点是一种双层玻璃系统,在中间的薄膜两侧涂有低辐射物质。
气腔,其中两个气隙都变成反射辐射气隙。
隔热镜
隔热玻璃是一种双层玻璃,由涂有低辐射物质的反射玻璃制成。
是外层玻璃 内部使用透明玻璃 涂层 可阻止红外线热量通过仅5%
中间的空隙充满氩气。
1. 镜子
好的镜子应该由透明玻璃制成。和高品质 通过涂装工艺 机影四步:
1) 银色涂层
2) 纯铜涂层
3) 第一层优质材料涂层(第一层高品质彩色涂层)
4)第二层好材料涂层(第二层高品质彩色涂层

                     ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s