กระจกหลังรถมีไว้ทำอะไร

กระจกหลังรถมีไว้ทำอะไร

กระจกโค้งจราจร
5 เหตุผลมาตอบคำถามว่าเหตุใดกระจกจราจรโค้งจึงช่วยให้เราปรับปรุงความปลอดภัยเมื่อขับขี่บนท้องถนน
1. ความโค้งของกระจกช่วยให้คุณมองเห็นมุมกว้างขึ้น กระจกโค้งจราจรมีเงาสะท้อนไม่เหมือนกับกระจกธรรมดา
2. ปรับปรุงการมองเห็นของโซนตาบอดที่มองไม่เห็น นอกจากกระจกโค้งสำหรับการจราจรบริเวณทางแยกแล้ว ยังเหมาะสำหรับมุมตาบอด ผนัง บ้าน หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายมองเห็นถนน
3. ช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้สัญจรไปมา
4. กระจกโค้งจราจรช่วยลดการชนกับสิ่งกีดขวาง มุม มุม หรือตกริมถนน เพราะกระจกจะสะท้อนฉากรอบสี่แยกที่คุณจะผ่าน ช่วยให้คุณเห็นความกว้างของแต่ละด้าน มีสิ่งกีดขวางแคบแค่ไหนช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพของคุณได้ ผ่านทางนั้นได้ไหม
5. กระจกโค้งจราจรช่วยให้คุณสะท้อนธรรมชาติของถนนในขณะนั้นได้เช่นตอนนี้มีรอยแตก ความเสียหายหรือการก่อสร้างบนถนนลูกรังหรือไม่?

                    ติดต่อสอบถาม

Traffic curved glass
5 reasons to answer the question of why curved traffic mirrors help us improve safety when driving on the road.
1. The curvature of the glass gives you a wider view. Curved traffic mirrors have a reflection unlike normal mirrors.
2. Improve the visibility of the invisible blind zone. In addition to curved glass for traffic at intersections. Also, suitable for blind corners, walls, houses or other obstacles. To prevent the other party from seeing the road
3. Help prevent accidents that happen to passers-by.
4. Curved traffic mirrors help reduce collisions with obstacles, corners, or falls on the roadside because the mirrors reflect the scene around the intersection you will pass. It allows you to see the width of each side. How narrow the barrier is to prevent the driver from being injured in an accident as well. It can also help you evaluate your performance. Can you pass that way?
5. Curved traffic mirrors allow you to reflect the nature of the road at that moment, as there are cracks now. Damage or construction on a gravel road?

                    ติดต่อสอบถาม

交通弧形玻璃
回答为什么弯曲的交通镜帮助我们提高道路行驶安全性的问题的 5 个理由。
1.玻璃的弧度给你更广阔的视野。与普通镜子不同,弯曲的交通镜具有反射效果。
2.提高隐形盲区的可见度。除了用于十字路口交通的曲面玻璃。此外,适用于死角、墙壁、房屋或其他障碍物。防止对方看路
3.帮助防止发生在路人身上的事故。
4. 弯曲的交通后视镜有助于减少与障碍物、拐角或路边坠落的碰撞,因为后视镜会反射您将通过的十字路口周围的场景。它使您可以看到每边的宽度。障碍物有多窄以防止驾驶员在事故中受伤。它还可以帮助您评估您的表现。你能这样过去吗?
5.弯曲的交通后视镜可以让您反映当时道路的性质,因为现在有裂缝。碎石路上的损坏或施工?

                    ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s