หลังคากันสาดแบบไหนคือคำตอบที่ใช่กับบ้านของคุณ

หลังคาโปร่งแสงกับหลังคาทึบแสง เลือกใช้แบบไหนดี
จะเลือกหลังคาโปร่งแสงหรือทึบแสงดีนั้น อันดับแรกควรดูเรื่องการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ต่อเติมหลังคากันสาดเหนือประตูหน้าต่าง หากเป็นทิศตะวันตกซึ่งต้องการกันทั้งแดดและฝน ก็ควรเลือกหลังคาทึบแสง แต่ถ้าเป็นทิศเหนือที่แดดร่มทั้งวัน อาจเลือกทำหลังคาโปร่งแสงเพื่อกันฝนโดยให้รับแสงธรรมชาติได้ทั้งวัน

วัสดุมุงหลังคาโปร่งแสงและทึบแสง มีแบบไหนให้เลือกบ้าง
หลังคาแบบโปร่งแสงและทึบแสงมีวัสดุมุงหลายแบบหลายสีให้เลือก สำหรับหลังคาโปร่งแสงจะมีวัสดุแผ่นเรียบอย่างโพลีคาร์บอเนต
ส่วนวัสดุสำหรับต่อเติมหลังคาแบบทึบที่นิยมกันมากจะ ได้แก่ เมทัลชีท เป็นแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนซึ่งมีรุ่นธรรมดาและรุ่นติดตั้งฉนวนในตัว) กับอีกชนิดซึ่งมีรูปลอนใกล้เคียงกัน คือ UPVC ซึ่งมักมีฉนวนกันความร้อนสอดไส้ไว้ด้วย อีกวัสดุที่น่าสนใจคือ ไวนิล มีลักษณะเป็นชิ้นยาว หน้ากว้าง 12.5 ซม. ยาว 4-6 เมตร ตัวแผ่นถูกออกแบบให้ล็อกต่อกันได้เลย

สรุปข้อดี ข้อคำนึง ของหลังคาโปร่งแสงและทึบแสง
หลังคาโปร่งแสงจะได้เปรียบกว่าหลังคาทึบแสงในเรื่องความสว่างและบรรยากาศจากแสงธรรมชาติ (อาจเหมาะกับคอนเซปต์ประหยัดพลังงานตรงที่ช่วยลดการเปิดไฟได้) และยังสร้างลูกเล่นการตกแต่งแสงเงาได้มากกว่า ข้อสำคัญในการเลือกใช้หลังคาโปร่งแสงคือ ควรดูปริมาณและทิศทางแดดให้ดีเพื่อไม่ให้แดดส่องจนร้อนเกินไป และอาจต้องทำใจว่าเมื่อใช้งานไปนานจะมองเห็นคราบสกปรกได้ง่าย รวมถึงไม่เหมาะกับการติดตั้งฉนวนกันร้อนกันเสียง เนื่องจากจะทำลายทั้งความสวยงามและจุดประสงค์หลักที่ต้องการให้แสงส่องผ่านได้
ส่วนหลังคาทึบแสง ถ้าพูดถึงเรื่องบรรยากาศรับแสงธรรมชาติ ความสวยงามเชิงทันสมัย และการสร้างลูกเล่นตกแต่ง อาจหลากหลายน้อยกว่าหลังคาโปร่งแสง ในขณะเดียวกัน หากเราจำเป็นต้องสร้างส่วนต่อเติมในพื้นที่ที่โดนแดดแรงนานๆ หลังคาทึบแสงจะตอบโจทย์เรื่องกันแดดกันร้อนได้ดีกว่า เพราะนอกจากแดดจะไม่ส่องโดยตรงแล้ว ยังสามารถติดตั้งฉนวนกันร้อนและกันเสียงใต้วัสดุมุงได้ด้วยโดยไม่ต้องคำนึงเรื่องความสวยงามจากภายนอก นอกจากนี้ วัสดุหลังคาทึบแสงมักมีราคาถูกกว่าหลังคาโปร่งแสง (เมื่อเทียบระดับคุณภาพการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน)

                                 ติดต่อช่าง                           

What type of awning roof is the right answer for your home?
Translucent roof with opaque roof Which one to choose?
Will choose a translucent or opaque roof? First, you should look at the usage. For example adding the canopy over the windows and doors If it’s the west, which needs protection from both the sun and the rain should choose an opaque roof but if it is in the north where the sun shines all day You may choose to make a translucent roof to prevent the rain by allowing natural light all day.
Translucent and opaque roofing material What kind is there to choose from?
Translucent and opaque roofs are available in a variety of roofing materials and colors. For a translucent roof, there is a flat sheet material like polycarbonate.
As for the materials for adding solid roofs that are very popular are metal sheet, which is a corrugated steel roof sheet, which has a normal version and a built-in insulation version) and another type that has similar corrugation, is U PVC, which is usually There is also an insulator stuffed inside. Another interesting material is vinyl. It is a long piece, 12.5 cm wide, 4-6 meters long. The sheets are designed to be locked together.
Summary of advantages and considerations of translucent and opaque roofs
Translucent roofs have an advantage over opaque roofs in terms of brightness and atmosphere from natural light. (May be suitable for the energy-saving concept that reduces the turn on the light) and also creates more decorative lighting effects. It is important to choose a translucent roof. You should watch the amount and direction of the sun well so that the sun doesn’t shine too hot. And may need to be mindful that when used for a long time, stains are easily visible including not suitable for sound insulation installation Because it will destroy both the beauty and the main purpose that wants the light to pass through.
Opaque roof section If talking about the natural light atmosphere modern beauty and creating decorative gimmicks may be less versatile than a translucent roof meanwhile If we need to build an extension in an area that is exposed to strong sunlight for a long time. An opaque roof will better answer the problem of sun protection and heat protection. Because in addition to the sunlight will not shine directly Thermal and sound insulation can also be installed under the roofing material, regardless of external aesthetics. In addition, opaque roof materials are often cheaper than translucent roofs. (compared to the level of similar usage quality)

                                 ติดต่อช่าง                           

什么类型的遮阳篷屋顶是您家的正确答案?
半透明屋顶和不透明屋顶选择哪一种?
会选择半透明还是不透明的屋顶?首先,你应该看看用法。例如在门窗上加遮阳篷 如果在西边,需要防晒和防雨,应该选择不透明的屋顶,但如果是在阳光整天照耀的北边,你可以选择做半透明的. 屋顶通过让自然光一整天来防止雨淋。
半透明和不透明的屋面材料有哪些可供选择?
半透明和不透明屋顶有多种屋顶材料和颜色可供选择。对于半透明屋顶,有一种平板材料,如聚碳酸酯。
至于加装实心屋面的材料,目前比较流行的是金属板,也就是波纹钢屋面板,有普通版和内置保温版),另一种类似波纹的就是U PVC,通常里面还塞了一个绝缘体。另一种有趣的材料是乙烯基。它是一块长片,宽12.5厘米,长4-6米。床单设计为锁定在一起。
半透明和不透明屋顶的优点和注意事项总结
半透明屋顶在自然光的亮度和氛围方面优于不透明屋顶。(可能适用于减少开灯的节能理念),也可以创造更多的装饰照明效果。选择半透明的屋顶很重要。你应该注意太阳的数量和方向,这样太阳就不会太热了。并且可能需要注意的是,使用时间长了很容易看到污渍,包括不适合隔音安装,因为它既破坏了美观,又破坏了希望光线通过的主要目的。
不透明屋顶部分如果说自然光氛围现代美,创造装饰噱头可能没有半透明屋顶那么通用,同时如果我们需要在一个长时间暴露在强烈阳光下的区域建造一个扩展。一个不透明的屋顶将更好地解决防晒和隔热的问题。因为除了阳光不会直接照射外,还可以在屋面材料下安装隔热和隔音材料,而不管外部美观。此外,不透明屋顶材料通常比半透明屋顶便宜。(相较于同类使用质量水平)

         ติดต่อช่าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s