ตีแผ่ ข้อดี/ข้อเสียหลังคาแต่ละแบบ

ตีแผ่ ข้อดี/ข้อเสียหลังคาแต่ละแบบ

หลังคาทึบแสง
1.1 ไวนิล
ไวนิล เป็นแผ่น PVC เห็นว่าผลิตคล้ายการฉีดโฟม ทำให้มีน้ำหนักเบา แล้วก็ช่วยกันความร้อนได้ ก็ตามที่โฆษณากันคือ ไม่ต้องบุฉนวนเพิ่ม
ข้อดี กัน UV กันความร้อนได้ดีมาก แผ่นไวนิลเป็นแบบตันหนา 7 มม. ทำให้ช่วยซับเสียงทำให้ไม่เกิดเสียง กระหึมเวลาฝนตกหนัก แล้วอายุการใช้งานก็นาน สวยทันสมัยเข้าได้กับบ้านหลายสไตน์
ข้อเสีย ระยะโครงต้องได้ตามมาตราฐาน, สีอาจจะหมองลงตามอายุการใช้งาน, ราคาแพง

1.2 APVC,PVC
มีรูปลักษณ์คล้ายกับ เมทัลชีทมาก แต่มีราคาที่สูงกว่าด้วย วัสดุแผ่นจะเป็น 3 ชั้น ไส้ตรงกลางเป็นฉนวนกันร้อนทำให้ช่วยดูดซับความร้อนได้ดี และเสียงก็ไม่ดังเท่าแผ่นเมทัลชีท

ข้อดี ราคาไม่แพง น้ำหนักเบา มีสีให้เลือกเยอะ ติดตั้งง่าย เสียงเบากว่ามทัลชีท
ข้อเสีย เสียงดัง แผ่นขยายตัว สีอาจจะซีดจาง ไม่ทนความร้อน ต้องติดบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท

1.3 เมทัลชีท
“เมทัลชีท” หลังคาเหล็กรีดลอน มาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด สามารถติดตั้งได้ง่ายน้ำหนักเบา และสามารถดัดองศาได้มากตามต้องการ
ข้อดี ติดตั้งง่าย ราคาถูก มีหลายสี และน้ำหนักเบา
ข้อเสีย ใต้กันสาดสะสมความร้อน ต้องบุฉนวน เวลาฝนตกเสียงจะดังมากกกกก แล้วแผ่นเมทัลชีทค่อนข้างบาง ทำให้เสียรูปง่าย

หลังคาโปร่งแสง
2.1 Shinkolite(อะคิลิค**)
แผ่นชินโคไลท์ เป็นแผ่นอะคิลิคชนิดนึง ที่มีคุณสมบัติกัน UV และรังสี อินฟาเรต ทำให้มีคุณสมบัติกันความร้อนดีกว่าแผ่นโปร่งแสงอื่นๆ ความหนา 6 มม. เห็นว่าอุปกรณ์ติดตั้งต้องผ่านมาตรฐานที่ทางผู้ผลิตกำหนด

2.2 โพลีคาร์บอเนต
แผ่นหลังคาโปร่งแสงที่ได้รับความนิยมมานานมี 2 แบบคือแบบลอนลูกฟูก 2 ชั้นมีช่องอากาศตรงกลาง (ภาพบน) และแบบแผ่นตัน มีแบบใส-ผิวเปลือกส้ม
ราคาต่างกัน และมีหลายสี สวยดูทันสมัย
ข้อดี สวยงาม, หลายสี , เคลือบสารกัน UV, มีหลายเกรดเลือกได้ตามงบ
ข้อเสีย ใต้ชายคายังร้อนเพราะแสงส่องผ่านได้, แสงส่องผ่านมีสีเข้มตามสีแผ่น(แผ่นเขียว แสงเขียว), ฝนตกเสียงดังป๊อกๆ แป๊กๆ

2.3 Apvc,PVC (แผ่นใส)
เป็นแผ่นหลังคาชนิดที่ไม่มีพลาสติดเป็นส่วนผสมทำให้แผ่นไม่ค่อยยืดหยุ่น ไม่เหนียวเท่าพวก UPVC มีทั้งแบบสีๆ และสีขุ่น น้ำหนักเบาแต่ถ้าใช้งานไปเรื่อยๆสีอาจจะเริ่มขุ่นหมองลงบ้างนิดหน่อย ปริมาณแสงที่ส่องผ่านประมาณ 40% ค่ะ

ข้อดี ตัวแผ่นมีทั้งแผ่นใส และแผ่นสี สามารถซ้อนลอนกันได้พอดีทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง และออกแบบเว้นช่องแสงได้เลย
ข้อเสีย ความร้อนใต้โครงสะสมอยู่บ้าง, มีเสียงเวลาฝนตก

2.4 ไฟเบอร์กลาส (ดีไลท์)
แผ่นโปร่งแสงที่มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์กลาส ทำให้แสงที่ส่องผ่านลงมาด้านใต้ นุ่ม ซอฟ สบายตา

ข้อดี แสงสบายตา, เสียงแน่นกว่าโพลีฯ นิดนึง, ราคาไม่แพง
ข้อเสีย เสียงยังถือว่าดัง แต่ไม่กระหึ่มเท่าเมทัลชีท, แผ่นบาง 1.2 มม

                                 ติดต่อช่าง                       

Expose the advantages/disadvantages of each roof type.
Opaque roof
1.1 Vinyl
Vinyl is a PVC sheet that seems to be produced like foam injection. Make it lightweight and help the heat as advertised is No additional insulation is required.
Advantages: UV resistant and heat-resistant. The vinyl sheet is 7 mm thick, which helps to absorb the sound, making it soundless. Throbbing in heavy rain Then the service life is long. Beautiful, modern, compatible with many styles of homes.
Disadvantages The frame distance must be according to the standard, the color may deteriorate according to the service life, expensive
1.2 A PVC, PVC
It looks very similar to metal sheet, but has a higher price. The sheet material is 3 layers. The filling in the middle is insulating, so it helps absorb heat well. And the sound is not as loud as the metal sheet.
Advantages: Inexpensive, light weight, many colors to choose from, easy to install, quieter than a sheet metal.
Disadvantages: Loud noise, expansion plate, color may fade. Not heat-resistant Must be placed in a well-ventilated area
1.3 Metal sheet
“Metal Sheet”, corrugated steel roof Comes with a complete set of installation accessories Can be easily installed, light weight and can bend as many angles as needed
Advantages: Easy to install, cheap, available in multiple colors, and lightweight.
Disadvantages: Under the awning accumulates heat, must be insulated. When it rains, the sound will be very loud. Then the metal sheet is quite thin. Easy to deform
translucent roof
2.1 Shinkolite(Acrylic**)
Shin col ite Sheet It is a kind of acrylic sheet. With UV protection and infrared radiation, it has better heat protection properties than other translucent sheets. Thickness 6 mm. It is seen that the installation equipment must meet the standards set by the manufacturer.
2.2 Polycarbonate
Translucent roofing sheets have been popular for a long time. There are 2 types of corrugated sheets with air holes in the middle (pictured above) and solid sheets. There is a clear – orange peel skin.
Different prices and available in many colors, beautiful and modern.
Advantages: beautiful, many colors, coated with UV protection, there are many grades to choose according to the budget
Disadvantages under the eaves are still hot because the light can pass through, the light shines through the dark color according to the color of the sheet (green sheet, green light), the rain makes a popping noise
2.3 APVC, PVC (transparent sheet)
It is a type of roof sheet that does not contain plastic as an ingredient, making the sheet less flexible. Not as sticky as those of U PVC. There are both colored and opaque colors. Light weight, but if used continuously, the color may start to dull a little. The amount of light that passes through is about 40%.
Advantages The sheet has both clear sheet and colored sheet, can stack the corrugation perfectly, making it easy to install. And can design a space for light
Disadvantages There is some heat under the structure, there is noise when it rains.
2.4 Fiberglass (Delight)
Translucent sheet containing fiberglass fibers. Makes the light that shines through the south, soft, soft, comfortable for the eyes.
Pros: light, comfortable for the eyes, sound a little tighter than poly, inexpensive
Disadvantages The sound is still considered loud. But not as loud as metal sheet, 1.2 mm thin sheet

                                 ติดต่อช่าง                       

揭示每种屋顶类型的优缺点。
不透明屋顶
1.1 乙烯基
乙烯基是一种 PVC 片材,似乎像泡沫注射一样生产。使其重量轻并有助于散热,正如所宣传的那样 不需要额外的绝缘材料。
优点:抗紫外线、耐热。乙烯基板厚 7 毫米,有助于吸收声音,使其无声。在大雨中悸动 则使用寿命长。美丽,现代,与多种风格的房屋兼容。
缺点 框距必须按标准,颜色可能会根据使用寿命变差,价格昂贵
1.2 聚氯乙烯、聚氯乙烯
它看起来与金属板非常相似,但价格更高。片材为3层。中间的填充物是绝缘的,因此有助于很好地吸收热量。而且声音没有金属片那么响亮。
优点:价格便宜,重量轻,多种颜色可供选择,易于安装,比钣金更安静。
缺点:噪音大,膨胀板,颜色可能会掉色。不耐热 必须放置在通风良好的地方。
1.3 金属片
“金属板”,波纹钢屋顶 自带全套安装配件 安装方便,重量轻,可任意弯曲角度
优点:易于安装,价格便宜,有多种颜色可供选择,重量轻。
缺点:遮阳篷下积热,必须隔热。下雨时,声音会很大。然后金属板很薄。容易变形
半透明屋顶
2.1 Shinkolite(亚克力**)
Shin colite Sheet 是亚克力板材的一种。具有防紫外线和红外线辐射,比其他半透明片材具有更好的热保护性能。厚度 6 毫米。可见,安装设备必须符合制造商制定的标准。
2.2 聚碳酸酯
半透明屋顶板已经流行了很长时间。有中间带气孔的瓦楞板(如上图)和实心板两种。有一个清晰的 – 橙皮皮肤。
不同的价格和多种颜色可供选择,美丽而现代。
优点:漂亮,颜色很多,涂有防紫外线,有很多档次可以根据预算选择。
缺点是屋檐下还是热的,因为光线可以通过,光线照到根据片材颜色的暗色(绿片材,绿光),下雨有啪啪啪的声音。
2.3 APVC、PVC(透明片材)
它是一种不含塑料成分的屋顶板,使板的柔韧性较差。不像U PVC那样粘。有颜色和不透明颜色。重量轻,但如果连续使用,颜色可能会开始有点暗淡。通过的光量约为 40%。
优点 片材有透明片和有色片两种,可以完美地堆叠瓦楞,安装方便。并且可以为光线设计一个空间
缺点 结构下有一些热量,下雨时有噪音。
2.4 玻璃纤维(喜悦)
含有玻璃纤维的半透明片材。使从南方照进来的光线,柔和,柔和,对眼睛来说很舒服。
优点:轻,眼睛舒适,声音比聚乙烯紧,便宜
缺点 声音仍然被认为是响亮的。但没有金属板那么响亮,1.2毫米的薄板

         ติดต่อช่าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s