คุณควรจ้างช่างประปาเพื่อเปลี่ยนกับดักท่อระบายน้ำหรือไม่?

คุณควรจ้างช่างประปาเพื่อเปลี่ยนกับดักท่อระบายน้ำหรือไม่?

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บกับดักท่อระบายน้ำซึ่งอยู่ใต้อ่างล้างจานและห้องสุขาให้ทำงานได้ดีและไม่มีการรั่วไหล มิฉะนั้นก๊าซท่อระบายน้ำที่เป็นอันตรายอาจแทรกซึมเข้าไปในบ้านทำให้เกิดการติดเชื้อและปิดกั้นการระบายน้ำ อย่าลืมตรวจสอบกับดักท่อระบายน้ำเป็นครั้งคราวและซ่อมแซมชิ้นส่วนที่แตกเช่นซีลที่ฉีกขาดหรือท่อโลหะที่สึกกร่อนในทันที ไม่จำเป็นต้องเรียกช่างประปามาทำงาน ด้วยเครื่องมือในครัวเรือนสองสามอย่างคุณสามารถเปลี่ยนกับดักท่อระบายน้ำด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย
โฆษณา
ในการเปลี่ยนกับดักท่อระบายน้ำแบบเก่าก่อนอื่นให้ล้างกับดักออกจากน้ำนิ่ง หากกับดักมีปลั๊กทำความสะอาดที่สะดวกอยู่ใต้ส่วนโค้งให้ถอดออกและปล่อยให้น้ำระบายออก หากไม่เป็นเช่นนั้นคุณจะต้องคลายเกลียวสลิปน็อตและถอดชิ้นส่วนท้ายออกเพื่อนำส่วนโค้งออกให้หมด จากนั้นนำกับดักเก่าของคุณไปที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อจับคู่ประเภทและขนาดของกับดัก กลับไปที่บ้านเชื่อมต่อชิ้นส่วนใหม่อย่างหลวม ๆ ขันสกรูให้แน่นเมื่อจัดตำแหน่งชิ้นส่วนได้อย่างถูกต้อง สุดท้ายทดสอบกับดักท่อระบายน้ำใหม่สำหรับการรั่วไหลโดยการไหลผ่านท่อระบายน้ำ

ฉันจะเป็นช่างประปาได้อย่างไร
ช่างประปามีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตั้งและทำให้ท่อทำงานในบ้านหรืออาคารสำนักงาน มีวิธีการทั่วไปสองวิธีที่บุคคลสามารถเป็นช่างประปาได้โดยการฝึกงานหรือไปโรงเรียนการค้า โรงเรียนการค้ามีค่าใช้จ่ายเงินและคุณไม่ได้รับเงินใด ๆ ในขณะที่คุณกำลังเรียนรู้ การเป็นช่างประปาของช่างประปาอาจเป็นวิธีที่ดีกว่าในการเป็นช่างประปาเพราะคุณสามารถมีรายได้ขณะเรียนรู้ สถานที่ที่ดีในการเริ่มต้นการเดินทางเพื่อฝึกงานช่างประปาคือการติดต่อช่างประปาในพื้นที่

ก่อนที่คุณจะเริ่มวางแผนการฝึกงานช่างประปาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณต้องการทำงานเป็นช่างท่อ ในพื้นที่ส่วนใหญ่ผู้ฝึกต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี คุณอาจต้องรับเอกสารการทำงานจากโรงเรียนเพื่อสมัครและยอมรับการฝึกงาน

ถัดไปให้ติดต่อช่างประปาในพื้นที่ของคุณและสอบถามว่าพวกเขาต้องการฝึกงานหรือไม่ คุณควรจะสามารถหารายชื่อช่างประปาในสมุดโทรศัพท์ได้ เตรียมพร้อมที่จะบอกพวกเขาว่าทำไมคุณถึงต้องการทำงานในสาขานี้และคุณมีคุณสมบัติอะไรบ้าง บอกให้ช่างประปาทราบว่าคุณสมบัติอื่น ๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้กับงานเช่นความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ อย่าอายที่จะระบุคุณสมบัติที่ดีของคุณ

ค้นหาว่าช่างประปาที่คุณต้องการเป็นเด็กฝึกหัดช่างประปาที่อยู่ภายใต้นั้นได้รับการรับรองหรือไม่หากจำเป็น ข้อกำหนดแตกต่างกันไปตามรัฐและประเทศโดยบางพื้นที่จำเป็นต้องมีการสอบข้อเขียน แม้ว่าท้องที่ของคุณไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายคุณยังคงต้องการทำงานให้กับผู้ที่ได้รับการรับรองหากเป็นไปได้ สิ่งนี้สามารถระบุได้ว่าพวกเขามีความรู้ที่จะแบ่งปันกับคุณ

                     ติดต่อช่างไฟฟ้า

Should You Hire a Plumber to Replace Sewer Traps?

It is important to keep the drain traps located under the sink and toilet in good working order and without leaks. Otherwise, harmful sewer gases may infiltrate the house, causing infection and blocking drainage. Be sure to check the drain traps from time to time and immediately repair any broken parts such as torn seals or corroded metal pipes. No need to call a plumber to work. With a few household tools, you can easily replace the drain traps yourself.

Advert

To replace an old drain trap, first rinse the trap out of stagnant water. If the trap has a convenient cleaning plug under the arc, remove it and let the water drain. If not, you will need to unscrew the slip nut and disassemble the end piece to completely remove the arc. Then take your old trap to the building shop to match the trap type and size. Back at home, loosely connect the new parts, tightening the screws once the parts are aligned correctly. Finally, test the new drain traps for leaks by flowing through the drain.

How can I become a plumber?

Plumbers are responsible for installing and making the pipe work in the home or office building. There are two common ways that a person can become a plumber by taking an apprenticeship or going to a trade school. Trade schools cost money, and you don’t get any money while you are learning. Becoming a plumber can be a better way to become a plumber because you can earn while you learn. A good place to start your journey for a plumber apprenticeship is to contact a local plumber.

Before you start planning your plumber apprenticeship, make sure you want to work as a plumber. In most areas, trainees must be at least 16 years old. You may need to obtain work documents from the school to apply for and accept the internship.

Next, contact your local plumber and ask if they need an internship. You should be able to find a list of plumbers in the phone book. Be prepared to tell them why you want to work in this field and what qualifications you have. Tell the plumber what other qualities you can apply to the job, such as reliability and responsibility. Don’t be shy about identifying your good qualities.

Find out if the plumber you want to become a plumber apprentice under is certified, if necessary. Requirements vary by state and country, with some areas requiring a written exam. Even if your locality doesn’t have legal requirements, you’ll still want to work for those who are certified if possible. This can indicate that they have knowledge to share with you.

                     ติดต่อช่างไฟฟ้า

您应该雇用水管工来更换下水道疏水阀吗?

保持位于水槽和马桶下方的排水疏水阀处于良好的工作状态并且没有泄漏是很重要的。否则,有害的下水道气体可能会渗入房屋,引起感染并阻塞排水。一定要不时检查排水疏水阀,并立即修理任何破损的部件,如密封件撕裂或腐蚀的金属管道。无需打电话给水管工来完成这项工作。使用一些家用工具,您可以轻松地自行更换排水管。

广告

要更换旧的排水疏水阀,首先将疏水阀从积水中冲洗干净。如果疏水阀在弧下有一个方便的清洁塞,请将其取下并让水排出。如果没有,您将需要拧下滑动螺母并拆卸端件以完全消除电弧。然后将您的旧陷阱带到建筑商店以匹配陷阱类型和尺寸。回到家中,将新零件松散地连接起来,一旦零件正确对齐,就拧紧螺钉。最后,通过流经排水管来测试新的排水管是否有泄漏。

我怎样才能成为一名水管工?

水管工负责在家中或办公楼安装和制作管道。一个人可以通过接受学徒或去贸易学校成为水管工的两种常见方式。贸易学校要花钱,而您在学习时却得不到任何钱。成为水管工可能是成为水管工的更好方式,因为您可以边学习边赚钱。开始水管工学徒之旅的一个好地方是联系当地的水管工。

在开始计划水管工学徒计划之前,请确保您想成为一名水管工。在大多数地区,实习生必须至少年满 16 岁,您可能需要从学校获得工作文件才能申请和接受实习。

接下来,联系您当地的水管工,询问他们是否需要实习。您应该能够在电话簿中找到水管工名单。准备好告诉他们你为什么想在这个领域工作以及你有什么资格。告诉水管工您可以将哪些其他品质应用到工作中,例如可靠性和责任感。不要羞于识别你的优秀品质。

如有必要,了解您想成为水管工学徒的水管工是否获得认证。要求因州和国家/地区而异,某些地区需要笔试。即使您所在的地区没有法律要求,如果可能,您仍然希望为那些获得认证的人工作。这可以表明他们有知识可以与您分享。

                     ติดต่อช่างไฟฟ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s