น้ำประปา

น้ำประปา
น้ำประปา หรือ น้ำก๊อก คือ น้ำที่ไหลออกมาจากก๊อกน้ำ เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นในปัจจุบัน น้ำประปาผลิตมาจากน้ำดิบ สูบเข้าไปยังถังพักตกตะกอน และผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อโรค จากนั้นจึงเพิ่มแรงดันและส่งไปยังท่อน้ำต่างๆในบ้านของผู้ใช้น้ำ

การก่อกำเนิดประปาในประเทศไทย
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป 2 ครั้ง มีพระราชดำริว่า กรุงเทพฯ น่าจะมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและใช้ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2440 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกำหนดสุขาภิบาลขึ้น และจัดตั้งกรมสุขาภิบาลด้วย และได้ว่าจ้างช่างผู้ชำนาญการประปาจากฝรั่งเศส ชื่อ นายเดอลาม โฮเตียร์ และ นายแวนเดอไฮเด มาวางแผนการผลิตน้ำประปาซึ่งเขาได้เสนอความคิดหลายแนวทาง เช่น ควรนำน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยามาทำน้ำประปา เพราะสะดวกและไม่ต้องลงทุนมาก ความคิดของทั้งสองคนนี้มีข้อขัดแย้งกันหลายอย่าง ต้องพิจารณากันกลายครั้ง ในที่สุด กระทรวงเกษตราธิการ ที่มีหน้าที่จัดการทดน้ำเพื่อการเพาะปลูก ก็เห็นชอบให้แมื่อน้ำจากแม่น้ำมาผลิต มีการผลิตน้ำสะอาดขึ้นแล้ว ได้โปรดเกล้าฯ ให้เรียก Water Supply ว่า “ ปรฺปา “ จากคำภาษาสันสกฤต (หรือ ปฺปา ในภาษาบาลี)

ค่าน้ำประปา

– ค่าน้ำตามจำนวนหน่วยที่ใช้ ในส่วนนี้ จะแบ่งการคิดคำนวณออกเป็น 2 ส่วน คือ R1 สำหรับเคหสถานประเภทที่อยู่อาศัย และ R2 สำหรับเคหสถานประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ
– ค่าน้ำดิบ คิดในอัตราคงตัว หน่วยละ 0.15 บาท
– ค่าบริการรายเดือน คิดตามขนาดมาตรวัดน้ำ โดยจะมีขนาดมาตรวัดน้ำ 11 ขนาด ซึ่งขนาดที่เล็กลง จะทำให้น้ำไหลเข้าถังน้ำช้าลง แต่ค่าบริการรายเดือนจะถูกลงด้วย การเลือกขนาดมาตรวัดน้ำจึงควรเลือกให้เหมาะสม หากเลือกขนาดมาตรใหญ่เกินไป จะเป็นการเสียค่าบริการมากเกินไปโดยใช่เหตุ แต่ถ้าเล็กเกินไป น้ำอาจไหลเข้าถังน้ำน้อยกว่าความต้องการของอาคารได้ ค่าบริการรายเดือนของมาตรแต่ละขนาด
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม คำนวณจาก ค่าใช้จ่ายใน 3 ส่วนแรก รวมกัน แล้วคูณด้วย 0.07

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหาย

เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายกรณีบุคคลภายนอกทำให้ท่อประปาชำรุด

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายกรณีบุคคลภายนอกทำให้ท่อประปาชำรุด มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการชำระหนี้และค่าเสียหายของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2536 ผู้ว่าการฯ จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกบันทึก การประปาส่วนภูมิภาคที่ มท 57000/400 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534
เรื่อง การคิดค่าเสียหายกรณีบุคคลภายนอกทำให้ท่อเมนส่งน้ำประปาชำรุด

2. เมื่อบุคคลภายนอกทำให้ท่อประปาชำรุด ให้สำนักงานประปาเป็นผู้ประเมิน และเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นดังนี้
2.1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมท่อ ให้คิดค่าใช้จ่ายตามตารางแนบท้ายคำสั่งนี้
2.2 ค่าน้ำรั่วไหลหรือสูญเสีย ให้คิดตามปริมาณที่สูญเสียจริง
2.3 การประเมินค่าเสียหายตามข้อ 2.2 หากสำนักงานประปาพิจารณาแล้วมีเหตุอันสมควรที่จะลดหย่อนค่าเสียหายให้ผู้จัดการประปาลดหย่อนได้ตามที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงิน 20,000 บาท สำหรับความเสียหายแต่ละครั้ง

3. การเรียกค่าเสียหายกับหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ หากสำนักงานประปาพิจารณา แล้วเห็นสมควร ยกเว้นค่าน้ำรั่วไหลหรือสูญเสีย ก็ให้ยกเว้นได้ แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงิน 20,000 บาท สำหรับความเสียหายแต่ละครั้ง

4. เมื่อสำนักงานประปาเรียกค่าเสียหายแล้ว ให้สรุปรายงานให้สำนักงานประปาเขตทราบ ตามแบบรายงานข้อเท็จจริงแนบท้ายคำสั่งนี้ และให้สำนักงานประปาเขตรายงานปริมาณน้ำสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอกต่อสายงานบังคับบัญชาทุกเดือนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                     ติดต่อช่างไฟฟ้า

Tap water

Tap water, or tap water, is water that flows from a faucet. They have been in use since the late 19th century and are essential utilities today. Tap water is produced from raw water. Pumped into the sedimentation tank and through a disinfection process Then the pressure is increased and sent to the water pipes in the water user’s house.

Establishment of water supply in Thailand

When King Chulalongkorn His Highness made two trips to Europe with the idea that Bangkok should have clean water for drinking and use on November 16, 1897. To enact an Emergency Decree on Sanitation and establishing the Department of Sanitation as well and hired plumbers from France named Mr. De Lam Hauteur and Mr. Van de Heide. Came to plan the production of tap water, which he proposed several ideas such as should bring raw water from the Chao PH AYA River to make tap water because it is convenient and does not require much investment There are many conflicting ideas between these two. Must consider each other once. Finally, the Ministry of Agriculture. Which is responsible for irrigating water for cultivation agreed to allow water from the river to be produced clean water is already being produced. He was graciously pleased to call the Water Supply “Grappa” from the Sanskrit word (or Pappa in Pali).

Water bill

– Water bill according to the number of units used. In this section, the calculation is divided into 2 parts, which are R1 for residential-type housing and R2 for business-type housing, government, state enterprise, industry and others.

– Raw water charge is charged at a fixed rate of 0.15 baht per unit.

– Monthly service fee Think according to the size of the water meter There will be 11 sizes of water meters, which are smaller. This will slow the flow of water into the water tank. But the monthly service fee will be lower as well. Selecting the size of the water meter should be chosen accordingly. If the size is too large It will cost too much for a reason. But if too small water may flow into the tank less than the building’s requirements. Monthly service fee for each meter

– VAT is calculated from the total expenses in the first 3 parts and multiplied by 0.07

How to deal with claims

Subject: Procedures relating to claim for damages in the case of a third party causing the plumbing to be damaged

in order to perform the work related to claim for damages in the event of a third party causing the plumbing to be damaged With greater flexibility by virtue of Article 8 of the Provincial Waterworks Authority’s Regulations on Debt Payments and Damages of Third Parties, B.E. 2536 (1993), the Governor has issued the following orders:

1. Cancel recording. Provincial Waterworks Authority No. TS 57000/400 dated 11 February 1991

Subject: Compensation for damages in the case of a third party causing damage to the main water supply pipe

2. When an outsider damages the plumbing pipe Let the Waterworks Office is an appraiser. And claim for damages incurred as follows:

2.1 The cost of repairing pipes To be charged according to the table attached to this order.

2.2 Water leakage or loss Consider the actual amount lost.

2.3 Assessment of damages under Clause 2.2, if the Waterworks Office considers there is a reasonable ground to reduce the damages, the waterworks’ manager shall make such reductions as he or she deems appropriate. But not exceeding the amount of 20,000 baht for each damage

3. Claiming damages with government agencies and state enterprises If the waterworks’ office considers and see fit except for water leaks or losses can make an exception but not exceeding the amount of 20,000 baht for each damage

4. When the waterworks’ office has called for damages Summarize the report to the District Waterworks Office for acknowledgment. According to the fact report form attached to this order and the District Waterworks Office shall report the amount of water loss arising from the actions of outsiders to the command line every month from now on.

                     ติดต่อช่างไฟฟ้า

自来水

自来水,或自来水,是从水龙头流出的水。它们自 19 世纪后期开始使用,如今已成为必不可少的公用事业。自来水是由原水生产的。泵入沉淀池,经过消毒过程,然后升压送入用水户家中的水管。

在泰国建立供水

1897 年 11 月 16 日,朱拉隆功国王殿下两次访问欧洲,认为曼谷应该有干净的水供饮用和使用。 颁布紧急卫生法令并成立卫生局,并从法国聘请了名为. De Lam Hauteur 先生和 Van de Heide 先生。来规划自来水的生产,他提出了几个想法,例如应该从Chao PH AYA河中带原水来制造自来水,因为它方便且不需要太多投资。这两者之间存在许多冲突的想法。必须互相考虑一次。最后是农业部。负责灌溉种植用水的同意允许从河流中生产的水已经被生产出来了。

水费单

– 根据使用的单位数量的水费。在本节中,计算分为两部分,分别是住宅型住宅的R1和商业型住宅、政府、国有企业、工业等的R2。

– 原水费按每单位 0.15 泰铢的固定费率收取。

– 每月服务费按水表的大小来考虑 水表有11个大小,较小的。这将减慢流入水箱的水流。但每月的服务费也会降低。选择水表的尺寸应相应选择。如果尺寸太大,它会因为某种原因而花费太多。但如果太少,流入水箱的水可能会少于建筑物的要求。每米月服务费

– 增值税按前三部分总费用乘以0.07计算

如何处理索赔

主题:在第三方导致管道损坏的情况下,有关损害索赔的程序

BE 2536 (BE 2536) 省水务局关于第三方债务支付和损害赔偿的规定第 8 条,以便在第三方导致管道损坏的情况下执行与损害索赔相关的工作。 1993),州长发布了以下命令:

1. 取消录音。省水务局 1991 年 2 月 11 日第 TS 57000/400 号

主题:对第三方造成主供水管损坏的损害赔偿。

2. 当外人损坏水管时,让自来水厂办公室进行鉴定。并要求赔偿损失如下:

2.1 修管费用按本订单附表收取。

2.2 漏水或损失 考虑实际损失量。

2.3 根据第 2.2 条的损害评估,如果水厂办公室认为有合理的理由减少损害,水厂经理应进行他或她认为适当地减少。但每次损坏不超过20,000 

泰铢

3. 向政府机构和国有企业索赔 如果水务办公室认为合适,除漏水或损失外,可以例外处理,但每次损失不超过 20,000 泰铢。

4. 当水务办公室要求损害赔偿时 将报告汇总给区水务办公室以供确认。从即日起,区水务局根据本令所附的事实报告表,将因外来人员行为造成的水量损失每月向指挥部报告。

                     ติดต่อช่างไฟฟ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s