รถขนของ 4 ล้อใหญ่ วิถีย้ายบ้านคนเมืองกรุง

ข้อดีของรถรับจ้าง4ล้อใหญ่
– ขนาดที่ใหญ่กว่ารถกระบะ และเล็กกว่ารถ6ล้อใหญ่ ขนาดความกว้าง 1.8 เมตร สูง 2.0 เมตร และลึก 3.1 เมตร
– ข้อจำกัดในการขนของย้ายของในกรุงเทพไม่มีเหมือนกับรถ6ล้อ วิ่งขนของได้เหมือนกับรถกระบะทั่วไป
– ราคาจ้างขนของ จากการลองสำรวจจากผู้ประกอบการรถรับจ้างหลาย ๆ จ้าง ราคารถรับจ้าง4ล้อใหญ่ขนของ
– น้ำหนักการบรรทุกสินค้า ที่สามารถขนของรับน้ำหนักได้มากกว่ารถกระบะ แต่ไม่เกิน 3 ตัน ทำให้ของน้ำหนักเกิน 1.5 ตันที่รถกระบะจะรับได้ ไม่จำเป็นต้องเลือก 6ล้อเลย แถมได้ราคาที่ย่อมเยาว์กว่าด้วย

เลือกรถขนของแบบไหนดีเหมาะกับย้ายบ้าน ?
1.รถกระบะหลังคาสูง ถ้าการขนของย้ายบ้าน นั้นมี ตู้เย็น 1 ตู้ มีตู้เสื้อผ้า ไม่เกิน 2 บานประตู 1 ตู้ และ เครื่องซักผ้า ของใหญ่ประมาณนี้ สามารถใช้รถกระบะได้สบายๆ แต่ส่วนใหญ่การเลือกรถขนของกระบะนั้นจะเป็นงานลักษณะการย้ายหอพักมากกว่าย้ายบ้าน

2.รถ4ล้อใหญ่ ขนาดของรถ4ล้อใหญ่นั้นจะใหญ่กว่ารถกระบะ แต่จะเล็กกว่ารถ6ล้อ ข้อดีก็คือไม่ต้องติดเวลาเหมือนรถ6ล้อ
3.รถ6ล้อ ขนาดรถ6ล้อมั่นใจได้เลยว่าถ้าบ้าน 2 ชั้น ครอบครัวอยู่กันประมาณ 3 – 4 คน ใช้รถขนของ6ล้อได้หมดแน่นอนซึ่งส่วนใหญ๋แล้วการขนของย้ายบ้าน
4.รถ10ล้อ ทางผู้เขียนบทความไม่ขอแนะนำรถ10ล้อ เพราะด้วยราคาที่ต้องสูงกว่ารถ6ล้อแล้วด้วย

รถรับจ้างขนของย้ายบ้าน คิดราคายังไง???
1. ระยะทางจากต้นทางไปถึงปลายทาง ยิ่งระยะทางไกลหลายกิโล ราคารถรับจ้างย้ายบ้านก็ต้องมีราคาที่แพงขึ้นด้วยเช่นกัน
2. จำนวนชั้นของบ้าน ถ้าบ้านมี 2 ชั้นขึ้นไป ค่าแรงงานในการขนย้ายของก็ต้องสูงเช่นเดียวกัน
3. กรณีที่มีตู้เสื้อผ้าที่ไม่สามารถยกออกจากประตูห้องได้ หรือไม่สามารถยกลงชั้นได้ ต้องถอดประกอบโดยช่างเฟอร์นิเจอร์ ก็จะมีการคิดราคาค่าถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์ต่างหาก
4. จำนวนของที่ขนย้าย เลือกรถขนของย้ายบ้านให้เหมาะสม โดยมี รถกระบะ รถ4ล้อใหญ่ และรถ6ล้อ ถ้าเลือกรถที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ค่าใช้จ่ายก็ต้องสูงขึ้น
ดังนั้น สรุปได้ว่า จ้างรถขนของย้ายบ้าน หรือ รถรับจ้างย้ายบ้านพร้อมคนยก ถ้าจะคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับท่านที่ต้องการขนของย้ายบ้าน สามารถพิจารณาได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาแล้ว

            ติดต่อสอบถาม

Advantages of a large 4-wheeler cab

– Bigger size than a pickup truck and smaller than a large 6 wheeler The size is 1.8 meters wide, 2.0 meters high and 3.1 meters deep.

– Restrictions on moving goods in Bangkok are not the same as 6-wheeled vehicles. Can run like a normal pickup truck

– The price of the hire of transport From trying to explore from many taxi operators hiring the price of a large 4-wheeled taxi car

– cargo weight that can carry loads more than a pickup truck, but not more than 3 tons, causing items weighing more than 1.5 tons that the pickup truck will be able to accept There is no need to choose 6 wheels at all and get a more affordable price.

What kind of transport truck is best for moving house?

1. High roof pickup truck If moving the house, there is 1 refrigerator, no more than 2 wardrobes, 1 door and a washing machine. Something big like this You can use a pickup truck comfortably. But most of the time, choosing a pick-up truck is a job in the form of moving dormitories rather than moving houses.

2. Big 4-wheel car The size of the big 4-wheel car is bigger than a pickup truck. But smaller than a 6 wheeler The advantage is that you don’t have to be stuck in time like a 6 wheeler.

3. 6-wheeled vehicles, 6-wheeled vehicles, can be confident that if the house is 2 floors, the family lives together for about 3-4 people. The 6-wheeled truck can be used for sure, most of which move the house.

4. 10-wheel car The author of the article does not recommend a 10-wheel car. Because with the price that must be higher than a 6 wheeler car

House moving truck How do you think the price???

1. Distance from origin to destination The longer the distance, several kilometers The price of a moving car hire has to be more expensive as well.

2. The number of floors of the house. If the house has 2 floors or more, the labor cost for moving things must be high as well.

3. If there is a wardrobe that cannot be lifted from the door of the room or unable to be lifted to the floor Must be disassembled by a furniture technician There will be a separate price for disassembling the furniture.

4. The number of transporters Choose a suitable moving truck, with pickup trucks, large 4 wheelers, and 6 wheelers. The cost must be higher.

Therefore, it can be concluded that hire a car to move the house or a hire car to move the house with a forklift. If to calculate the initial cost for those who want to move the house. Can be considered according to the criteria mentioned above

            ติดต่อสอบถาม

大型四轮驾驶室的优势

– 比皮卡车大,比大型6轮车小 尺寸宽1.8米,高2.0米,深3.1米。

– 在曼谷运输货物的限制与 6 轮车辆不同。可以像普通皮卡车一样行驶

– 租用交通工具的价格从试图从许多出租汽车运营商租用一辆大型 4 轮出租车的价格中探索

– 可以承载比皮卡车更多的货物重量,但不超过3吨,导致重量超过1.5吨的物品皮卡车可以接受完全不需要选择6个轮子,获得更多可接受的价格。

搬家用什么运输车最好?

1.高顶皮卡搬家的话,冰箱1个,衣橱不超过2个,1扇门,洗衣机。像这样的大东西您可以舒适地使用皮卡车。但很多时候,选择皮卡车是搬宿舍的工作,而不是搬家。

2、大四轮车 大四轮车比皮卡还大。但比 6 轮车小 优点是您不必像 6 轮车一样卡在时间上。

3. 6轮车,6轮车,可以放心,如果房子是2层,一家人住3-4人左右。6轮卡车肯定可以用,大部分都是搬家的。

4. 10轮车 文章作者不推荐10轮车。因为价格肯定比6轮车高

搬家车你觉得价格如何???

1. 起点到终点的距离 距离越远,数公里 移动租车的价格也必须更贵。

2.房子的楼层数。如果房子有2层或以上,搬东西的人工成本也一定很高。

3、如果有衣柜不能从房间门口提起来或者提不到地板必须由家具技师拆装,拆装家具会另外收费。

4、运输车的数量选择合适的搬运车,有皮卡、大型四轮车、六轮车。成本应该更高。

因此,可以得出结论是租一辆车搬家,还是租一辆车用叉车搬家。如果要计算那些想要搬家的人的初始成本。可以根据上述标准考虑

            ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s