ย้ายของจากบ้านเข้าคอนโด เลือกบริษัทขนย้านบ้าน ขนย้านคอนโดไหนดี

1. จัดแยกเป็นหมวดหมู่ด้วยกล่อง
ควรมีกล่องเก็บของสำหรับการจัดของสำหรับการขนย้าย เพราะการจัดเก็บของใส่กล่องจะทำให้ของที่จัดมีความเป็นหมวดหมู่มากขึ้น แถมยังสะดวกต่อการยกหรือขนย้ายอีกด้วยการมีกล่องจะทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บและการขนย้ายนั่นเอง ซึ่งถ้าถามว่าเวลาเราจะจัดของเพื่อย้ายบ้าน

2. เชือก
เชือกจะมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการแพ็คของต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องใช้กล่องหรือใส่กล่องไม่ได้ และต้องการความแน่นหนาในการขนย้ายมากยิ่งขึ้น

3. ถุงมือผ้า
การส่วมใส่ถุงมือจะช่วยป้องกันสิ่งสกปรกแต่การใส่ถุงมือนั้นจะต้องเน้นย้ำกันให้ชัดว่าต้องเป็นถุงมือผ้าเท่านั้นนะ หากเราใส่ถุงมือยางแล้วไปหยิบจับสิ่งของที่มีคมจะทำให้บาดมือ

4. หน้ากากอนามัย
ในบางครั้งการหยิบจับอะไร จะทำให้ฝุ่นฟุ้งได้ ดังนั้น ให้เราสวมหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันฝุ่นละอองจากการหยิบจับและขนย้ายต่าง ๆ และแนะนำเลยว่าควรใช้เป็นหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพราะถ้าเราใช้หน้ากากผ้าในการป้องกันฝุ่นจากการขนย้ายแล้วนี่รับรองได้เลย ได้ซักหน้ากากจนเหนื่อยแน่ ๆ

5. อุปกรณ์เครื่องมือช่างต่าง ๆ
อุปกรณ์เครื่องมือช่างต่าง ๆ ก็จำเป็นเหมือนกันนะ เช่น กรรไกร ไขควง ค้อน คัตเตอร์ เทปกาวต่าง ๆ เพราะในบางครั้งเราจะต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการโยกย้าย สำหรับบางชิ้นที่อยากจะถอดประกอบ ทำให้ชิ้นเล็กลงขนง่ายหน่อย

แยกให้ชัด อะไรย้าย อะไรขาย อะไรบริจาค
1. คัดเลือกของที่จะย้ายก่อน
คัดแยกให้เสร็จไปทีเดียวเลย แล้วค่อยไปคัดแยกสิ่งของในหมวดอื่น ๆ ต่อ และเมื่อเราคัดแยกเสร็จแล้ว เราก็จะได้กองที่จะนำติดตัวไปด้วย กับกองที่จะนำไปทิ้งหรือขายนั้นเอง โดยในส่วนของสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่ได้ติดตัวเราไปด้วย จะมีเทคนิคการคัดแยกอีก ในข้อต่อ ๆ ไปครับ

2. ของที่นำไปขายได้
สำหรับของที่เราจะนำไปขายต่อได้นั้น ให้เราค่อย ๆ พิจารณาถึงคุณค่าก่อน ว่าเราอยากจะเก็บไว้หรือไม่ ที่อยู่ใหม่เรามีที่เก็บหรือเปล่า แล้วค่อยคิดอีกทีว่าขายได้หรือไม่ ซึ่งถ้าขายได้ก็ขายเลย ไม่ต้องลังเลครับ

3. ของที่นำไปบริจาคต่อได้
สิ่งที่เราสามารถนำไปบริจาคได้นั้นมีมากมาย แต่ที่เห็นแบบง่าย ๆ และโตมากับเรา ๆ ทุกคนเลยก็คือหนังสือเรียน พื่อให้เป็นสาธารณะประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อไปได้ หรือแม้แต่ชุดนักเรียนเก่าก็เช่นกัน
4. ดูของที่จะทิ้งอีกทีให้แน่ใจ
หากว่าเราพบเจอสิ่งที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก หรือของใช้ต่าง ๆ ที่แตกหักหรือเสียหายและซ่อมไม่ได้แล้ว ก็ให้ตัดใจทิ้งไปได้เลยครับ

                      ติดต่อสอบถาม

1. Separated into categories with boxes.

There should be a storage box for organizing things for moving. Because storing things in boxes will make the things organized more categorized. Plus, it’s easy to lift or move. Having a box makes it easy to store and transport. Which is asked when we will arrange things to move house

2. Rope

Ropes are essential for packing things that don’t need boxes or can’t fit in boxes. And need more tightness to move

3. Cloth gloves

Wearing gloves will help prevent dirt, but wearing gloves must be emphasized that they must be cloth gloves only. If we wear rubber gloves and pick up sharp objects that will cut hands.

4. Mask

Sometimes, what’s the catch? Will cause dust to spread, so let us wear a mask. To prevent dust from being picked up and transported, and it is recommended that it be used as a disposable mask. Because if we use a cloth mask to prevent dust from moving, then this can be guaranteed. I’ve washed the mask until I’m definitely tired.

5. Various tools and equipment

Tools and tools are necessary as well, such as scissors, screwdrivers, hammers, cutters, adhesive tapes, because sometimes we have to use these devices to move. For some parts that want to be disassembled Make the pieces smaller and easier to coat.

Separate clearly, what moves, what is sold, what is donated.

1. Select items to move first.

Sorting to finish at once. And then continue to sort items in other categories, and when we are done sorting We will have a pile to take with us. With a pile to be discarded or sold In terms of things that do not take us with us. There will be another sorting technique in the next section.

2. Items that can be sold

As for the items that we can resell, let us carefully consider the value first. Whether we want to keep it or not do we have a new address for storage? Then think again if it can be sold or not. If it can be sold, it will be sold at all. Don’t hesitate

3. Items that can be donated

There are many things that we can donate. But what we see in a simple way and grow up with all of us is a textbook. In order to be able to continue to be publicly useful in education or even old school uniforms as well

4. Look at the items you want to throw away again to be sure.

If we find something that can no longer be used or other items that are broken or damaged and cannot be repaired Let me decide to leave it.

                              ติดต่อสอบถาม

1.用盒子分类。

应该有一个储物箱来整理搬家的东西。因为把东西放在盒子里,会让整理的东西更有条理。此外,它很容易抬起或移动。有一个盒子可以很容易地储存和运输。这是问我们什么时候会安排搬家的事情。

2.绳子

绳索对于包装不需要盒子或不能装在盒子里的东西是必不可少的。并且需要更多的紧度才能移动

3.布手套

戴手套有助于防止脏污,但必须强调戴手套只能是布手套。如果我们戴橡胶手套并拿起会割伤手的尖锐物体。

4. 面膜

有时,有什么收获?会导致灰尘扩散,所以让我们戴上口罩。为防止灰尘被吸起和输送,建议作为一次性口罩使用。因为如果我们使用布面罩来防止灰尘移动,那么这是可以保证的。我已经洗了面膜,直到我绝对累了。

5. 各种工具和设备

工具和工具也是必要的,比如剪刀、螺丝刀、锤子、刀具、胶带,因为有时我们必须使用这些设备来移动。对于一些要拆卸的零件,使零件更小,更易于涂层。

分清楚,什么动,什么卖,什么捐。

1. 选择要先移动的项目。

排序以立即完成。然后继续对其他类别的项目进行排序,当我们完成排序时,我们将有一堆可以随身携带。随着一堆被丢弃或出售的东西,我们不带我们。下一节将介绍另一种排序技术。

2. 可以出售的物品

至于我们可以转售的物品,让我们先仔细考虑一下价值。我们是否要保留它,我们是否有一个新的存储地址?然后再考虑是否可以出售。如果能卖出去,那根本就卖出去。不要犹豫

3. 可捐赠物品

我们可以捐赠很多东西。但我们用简单的方式看到的,和我们一起成长的,却是一本教科书。为了能够继续在教育甚至旧校服中公开有用

4. 再次确认要扔掉的物品。

如果我们发现无法再使用的东西或其他损坏或损坏且无法修复的物品,让我决定离开它。

                                ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s