รู้ก่อนใช้บริการ ประเภทของรถเครน มีกี่ประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร

รู้ก่อนใช้บริการ ประเภทของรถเครน มีกี่ประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร

รถเครนจะมีอยู่ด้วยกัน 5 ประเภท ได้แก่

2.1 รถเครนบรรทุก
รถเครนบรรทุก ( Truck Crane)
รถบรรทุกจะมีอยู่หลายแบบ เช่น 6 ล้อ , 10 ล้อ ,12 ล้อ
2.2 รถเครนตีนตะขาบ
รถเครนตีนตะขาบ (Crawler Crane)
2.3 รถเครน 4 ล้อ
รถเครน 4 ล้อ (Rough terrain cranes) จะมีลักษณะคล้ายกับรถเครนแบบรถเครนบรรทุก (Truck Crane) แต่จะมีล้อเพียง 4 ล้อ(ใหญ่) เท่านั้น ลำตัวของรถเครน 4 ล้อ จะสั้นกว่ารถเครนบรรทุกมาก
2.4 เครนติดรถบรรทุก
เครนติดรถบรรทุก (Truck Loader Crane หรือ cargo crane)รถเครนประเภทนี้เหมาะสำหรับการขนส่ง และบรรทุกสินค้าเท่านั้น สามารถยกของจากท้ายรถบรรทุกลงไปจากรถ หรือยกขึ้นมาที่ท้ายรถได้ ส่วนของระยะทางนั้น สามารถขนส่งในระยะทางไกลๆ ได้ครับ ขนส่งได้รวดเร็ว ด้วยขนาดเครนติดรถบรรทุกไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก สามารถเดินทางได้สะดวกครับ

2.5 รถเครนแบบ All Terrain Cranes
รถเครนแบบ ( All Terrain Cranes ) จะเป็นรถเครนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดารถเครนสามารถทำงานได้หลายรูปแบบ แถมมีประสิทธิภาพมากกว่า รถเครนประเภทอื่นๆ อีกครับ แม้จะเป็นงานแบบไหนก็สามารถทำได้แน่นอนครับ พื้นที่จะขรุขระ สมบุกสมบัน มีล้อมากกว่า และขับเคลื่อนทุกล้อ เพราะรถคันใหญ่จึงมีปัญหาเรื่องเลี้ยวมุมแคบยาก ระยะการเดินทางได้ไกลไม่มีข้อจำกัดครับ

                ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

Know before using the service How many types of cranes are there, and how are they different?

There are five types of cranes:

2.1 Truck cranes

Truck Crane 

There are many types of trucks such as 6 wheels, 10 wheels, 12 wheels. 

2.2 Crawler Cranes

Crawler Crane 

2.3 4-wheel cranes

Rough terrain cranes are similar to truck cranes, but only have 4 wheels (large). The body of a 4-wheeled crane is much shorter than a truck crane. 

2.4 Truck mounted crane

Truck Crane (Truck Loader Crane or cargo crane) This type of crane is suitable for transportation. And cargo only can lift things from the back of the truck down from the car or can be lifted to the back of the car part of that distance Can be transported over long distances. Fast shipping. The size of the truck crane is not very large. Can travel easily

2.5 All Terrain Cranes

Cranes (All Terrain Cranes) are the largest cranes among the cranes that can work in many forms. Plus it’s more efficient. Other types of cranes, even if it is any kind of work, it can definitely be done. The terrain is rugged, rugged, has more wheels, and drives all wheels. Because big cars have difficulty turning narrow corners. The distance traveled is not limited.

                ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

使用服务前了解起重机有多少种类型,它们有何不同?

起重机有五种类型:

2.1 汽车起重机

汽车起重机 

货车有6轮、10轮、12轮等多种类型。 

2.2 履带起重机

履带式起重机 

2.3 四轮起重机

越野起重机类似于汽车起重机,但只有 4 个轮子(大)。四轮起重机的车身比汽车起重机短得多。 

2.4 随车吊

汽车起重机(Truck Loader Crane 或carcar Crane) 这种起重机适用于运输。而货物只能从卡车后不将东西从汽车上吊下来或者可以能被……提升进行长距离运输。快速送货。汽车起重机的尺寸不是很大。可以轻松旅行

2.5 全地形起重机

起重机(All Terrain Cranes)是起重机中最大的起重机,可以多种形式工作。此外,它的效率更高。其他类型的起重机,哪怕是任何一种工作,也绝对可以做到。地形崎岖,崎岖不平,轮子多,驱动全轮子。因为大车很难拐弯。行驶的距离不受限制。

                ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s