ประโยชน์จากเครน

ประโยชน์จากเครน
รถเครน นอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนหรืออาคารสูงต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถนำรถเครนมาประยุกต์การใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายอีกด้วย
▸ รถเครนใช้ในงานการแสดง เครนทำการยกสูงได้หลายสิบเมตร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานการแสดงต่าง ๆได้เป็นอย่างดี ทั้งการติดกล้องกับกระเช้าเพื่อให้ได้ภาพมุมสูง หรือใช้ในงานการแสดงที่ต้องการภาพที่มีความสมจริง
▸ รถเครนใช้ในการทำความสะอาดอาคารสูง สามารถประยุกต์ใช้กระเช้าของรถเครนมาทำความสะอาดได้ โดยเริ่มจากการยกกระเช้าของรถเครนจากมุมสูง แล้วจึงทำความสะอาดไล่ระดับลงมา
▸ รถเครนใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่คาดฝัน ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ สามารถใช้รถเครนในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ด้วยขนาดความสูงของรถเครนซึ่งสามารถทำการขยายได้หลายสิบเมตร จึงสามารถช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในอาคารสูงได้อย่างง่ายดาย
▸ รถเครนใช้ในแปลงการเกษตร สามารถประยุกต์การใช้งานของรถเครนในแปลงการเกษตรได้

การใช้งานเครนอย่างปลอดภัย
▸ก่อนเริ่มใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบระบบการทำงานของรอกและเครน ว่าปกติหรือไม่ ก่อนทำการยกชิ้นงาน
▸ห้ามผู้ที่ไม่รู้วิธีการใช้งาน หรือไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบโดยตรงใช้รอกและเครน
▸ไม่ควรใช้รอกและเครน เพื่อการโดยสาร
▸หยุดการใช้รอกและเครน โดยกดปุ่มสวิทซ์ฉุกเฉินทันที เมื่อเสียงดังหรือระบบการทำงานผิดปกติ
▸ไม่ควรเดินรอกหรือยกชิ้นงานข้ามศีรษะผู้อื่นโดยไม่บอกกล่าว อาจเกิดอุบัติเหตุและอันตรายได้
▸ไม่ควรเล่น แกว่งหรือโยกอย่างคึกคะนอง ขณะทำการยกชิ้นงาน
▸ห้ามทำการซ่อมแซมรอกเอง เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นกับรอก ควรแจ้งช่างซ่อมบำรุง หรือผู้รับผิดชอบโดยตรง
▸ไม่ควรยกหรือห้อยชิ้นงานค้างไว้ โดยไม่จำเป็น

             ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

Crane advantage
▸ Cranes, in addition to being a tool used in the construction of houses or high-rise buildings, can also be used to apply cranes in various fields as well.
▸ Cranes are used in the show. The crane can lift several tens of meters. Can be applied in various performances very well Both attaching the camera to the basket to get a high angle view. Or used in performances that require realistic images
▸ Cranes are used to clean tall buildings. Can be used to clean the crane basket. Starting from the lifting of the crane from a high angle. And then cleaned down the gradual
▸ Cranes are used to assist people who suffer from unforeseen events in the event of natural disasters or unforeseen events. Cranes can be used to help people who have experienced these kinds of situations as well. With the height of the crane, which can be extended to several tens of meters. Therefore, it can help people who are in high-rise buildings easily.
▸ Cranes used in agricultural fields Can be applied to the use of cranes in agricultural fields.
Safe use of cranes
▸ Before starting every time The operating system of hoist and crane should be checked. Whether normal or not before lifting the workpiece
▸ Prohibit those who do not know how to use or has no relevant duties and is directly responsible for using hoists and cranes.
▸ Do not use hoists and cranes. For passenger
▸ Stop using hoists and cranes. By pressing the emergency switch button immediately When loud noises or system malfunctions
▸ Do not walk the hoist or lift the workpiece over another person’s head without notice. Accidents and dangers may occur.
▸ Do not play, swing or rock violently. While lifting the workpiece
▸ Do not repair the hoist yourself. When a malfunction occurs with the pulley Should notify the maintenance technician. Or directly responsible
▸ Do not lift or hang the workpiece unnecessarily.

             ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

起重机优势
▸ 起重机除了是用于建造房屋或高层建筑的工具外,还可用于在各个领域应用起重机。
▸ 节目中使用了起重机。起重机可以举起几十米。可应用于各种演出 很好 两者都将相机连接到篮子上以获得高角度视图。或用于需要逼真图像的表演
▸ 起重机用于清洁高层建筑。可用于清洁起重机吊篮。从高角度提升起重机的起重装置开始。然后清理掉渐变
▸ 起重机用于在发生自然灾害或不可预见的事件时帮助遭受不可预见事件的人们。起重机也可用于帮助经历过此类情况的人。配合起重机的高度,可延伸至数十米。因此,它可以轻松帮助高层建筑中的人们。
▸ 用于农业领域的起重机 可适用于农业领域起重机的使用。
起重机的安全使用
▸ 每次开始前 应检查起重机和起重机的操作系统。不管正常与否 起吊工件前
▸ 禁止不会使用的人 或没有相关职责 并直接负责使用葫芦和起重机。
▸ 不要使用起重机和起重机。乘客
▸ 停止使用起重机和起重机。立即按下紧急开关按钮 当噪音很大或系统出现故障时
▸ 不得在没有通知的情况下行走葫芦或将工件举过他人的头部。可能会发生事故和危险。
▸ 不要剧烈玩耍、摇摆或摇晃。提升工件时
▸ 不要自己修理葫芦。皮带轮发生故障时 应通知维修技术人员。或直接负责
▸ 不要不必要地抬起或悬挂工件。

             ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s