ทาวเวอร์เครน คืออะไรกันนะ

ทาวเวอร์เครน (Tower Crane)

ทาวเวอร์เครน (Tower Crane)
ทาวเวอร์เครน(Tower Crane) คือเครื่องจักรที่ใช้ยกของในแนวดิ่งและเคลื่อนที่ไปตามแนวราบมักพบในไซต์งานก่อสร้างเสียเป็นส่วนใหญ่เราสามารถจำแนกชนิด และประเภทได้ดังนี้คือแบบบูมราบ(Hammerhead Crane) และแบบบูมกระดก (Luffing Jib Crane) โดยทั้งสองแบบนี้ยังสามารถแยกลักษณะการติดตั้งได้อีก 3 แบบคือ แบบติดตั้งนอกอาคาร (Static Crane) แบบไต่ในช่องลิฟต์ หรือช่องเปิด (Internal Floor Climbing) และแบบเดินราง (Travelling Crane) นอกจากนี้ยังมีทาวเวอร์เครนแบบติดตั้งได้ด้วยตัวเองหรือที่เรียกว่า Self-Erection อีกด้วย

1. ตัวเสาของทาวเวอร์ซึ่งเป็นส่วนรับน้ำหนักโครงสร้างของทาวเวอร์เครนโดยประกอบขึ้นด้วยโครงถักเหล็กฉากรูปพรรณหรือเหล็กท่อกลม ยึดรอยต่อด้วยสลักเกลียวกำลังสูง ซึ่งทำให้สะดวกในการประกอบและรื้อถอน
2. แขนยกวัสดุ ประกอบด้วยโครงถักเหล็กฉากรูปพรรณหรือเหล็กท่อกลม ยึดรอยต่อด้วยสลักเกลียวกำลังสูงเหมือนกับตัวเสาทาวเวอร์สามารถต่อได้ยาวตามจำนวนที่ต้องการยกน้ำหนักของวัสดุ
3. ตุ้มถ่วงน้ำหนัก จะเป็นก้อนคอนกรีตที่ทำหน้าที่ถ่วงน้ำหนักให้เกิดความสมดุลกับแขนยกในขณะที่ทำการยกวัสดุ
4. หอควบคุม ถือว่าเป็นห้องสำหรับพนักงานขับเครนที่ใช้ทำหน้าที่บังคับสั่งการให้สายสลิงและรอกสำหรับการยกวัสดุ รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายแขนยกวัสดุไปยังทิศทางต่างๆตามที่ต้องการจะหมุนไปทางไหนก็ได้
ประเภทของ “เครน” เลือกใช้งานให้เหมาะสม!
เครน คือ เครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของหนัก ขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบแล้วเคลื่อนที่ไปมาโดยรอบหรือตามทิศทางที่กำหนดไว้
ซึ่งประเภทของเครน ถูกแบ่งได้ดังนี้
1. เครนเหนือศรีษะ และเครนขาสูง (Overhead Crane and Gentry Crane)
2. เครนหอสูง (Tower Crane)
3. รถเครน เรือเครน (Mobile Crane)
แยกเครนออกเป็นการใช้งาน 2 แบบ
1. เครนชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Cranes) คือ เครนที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่บนยานที่ขับเคลื่อนในตัวเอง
2. เครนชนิดอยู่กับที่ (Stationary Cranes) คือ เครนที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่บนหอสูง ขาตั้ง หรือบนล้อเลื่อน

             ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

Tower Crane

Tower crane (Tower Crane) is a machine used to lift things vertically and move along the horizontal line, often found in construction sites. Most of us can classify the type. And the types are as follows: a flat boom (Hammerhead Crane) and a downed boom (Luffing Jib Crane), both of which can also be separated into 3 types of installation, namely, the type installed outside the building (Static Crane), climbed in Elevator port or opening (Internal Floor Climbing) and rail (Travelling Crane). There are also self-mounting tower cranes known as Self-Erection as well

1. The tower pole, which is the structural load-bearing part of the tower crane, is made up of angle steel trusses or round tubes. Secure the joints with high-strength bolts. which makes it convenient to assemble and dismantle.

2. Material lifting arm consists of angle steel truss or round tube steel. The joints are fixed with high-strength bolts like the tower poles. They can be connected as long as required to lift the weight of the material.

3. Weighted weights It is a concrete block that acts as a counterweight to balance the lifting arm while lifting the material.

4. The control tower is considered to be a room for the crane operator to command the cable slings and hoists for lifting materials. Including moving the arm to lift the material to different directions as needed to rotate in any direction.

The type of “crane”, choose the right use!

A crane is a machine used to lift heavy objects. up and down vertically and move objects in a suspended manner along the horizontal line and move around or in the direction specified

which type of crane can be divided as follows

1. Overhead Crane and Gentry Crane

2. Tower Crane

3. Cranes, boat cranes (Mobile Crane)

The crane is divided into two applications.

1. Mobile cranes (Mobile Cranes) is a crane that consists of a control device. and the engine is built in which is mounted on a self-propelled vehicle

2. Stationary Cranes are cranes that consist of a control device and a power source in the body. which is mounted on a tower, a tripod or on a caster

             ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

塔式起重机

塔式起重机

塔式起重机(Tower Crane)是一种用来垂直吊起东西并沿水平线移动的机器,常见于建筑工地。我们大多数人都可以对类型进行分类。其类型有:平臂(Hammerhead Crane)和下臂(Luffing Jib Crane),两者也可分为3种安装方式,即安装在建筑物外的类型(Static Crane),在电梯口或开口(Internal Floor Climbing)和轨道(Travelling Crane)攀爬。还有称为自架式的自安装式塔式起重机。

1、塔杆是塔式起重机的结构承重部分,由角钢桁架或圆管组成。用高强度螺栓固定接头。这使得组装和拆卸都很方便。

2、物料提升臂由角钢桁架或圆管钢组成。与塔杆一样,接头采用高强度螺栓固定。只要需要,它们就可以连接起来以提升材料的重量。

3. 配重块 它是一种混凝土砌块,在提升物料的同时起到平衡起重臂的作用。

4.控制塔被认为是起重机操作员指挥电缆吊索和卷扬机起吊物料的房间。包括根据需要移动手臂将物料提升到不同的方向以向任何方向旋转。

“起重机”的类型,选对了用!

起重机是用来吊起重物的机器。垂直上下并沿水平线以悬浮方式移动对象并在指定方向周围或方向移动

哪一种起重机可以分为以下几类

1. 桥式起重机和绅士起重机

2.塔式起重机

3. 起重机、船用起重机(Mobile Crane)

起重机分为两种应用。

1、移动式起重机(Mobile Cranes)是一种由控制装置组成的起重机。发动机内置,安装在自行式车辆上

2、固定式起重机是由控制装置和电源组成的起重机。安装在塔架、三脚架或脚轮上

             ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s