ทำงานกับ “รถเครน” อย่างไรให้ปลอดภัยสูงสุด

ทำงานกับ “รถเครน” อย่างไรให้ปลอดภัยสูงสุด

1.ผู้ใช้รถเครน จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับใช้รถเครน โดยสามารถควบคุมกฎความปลอดภัยและสัญญาณมือในการเคลื่อนย้ายวัตถุได้
2.ผู้ควบคุมรถเครนจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีโรคภัยที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน, ไม่เจ็บป่วยง่าย และจะต้องสวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่มีความรัดกุม มีความปลอดภัยสูง ทั้งหมวกนิรภัย, ปลั๊กอุดหู, อุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆ ฯลฯ
3.ในกรณีที่ห้องควบคุมรถเครนอยู่สูงจากพื้น บันไดที่จะขึ้นไปยังห้องควบคุมจะต้องมีความแข็งแรง ปลอดภัยและมีราวบันไดตลอดทั้งเส้นทาง
4.ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง ผู้ควบคุมรถเครนจะต้องตรวจเช็คระบบต่างๆให้ถี่ถ้วนเสียก่อน โดยจะต้องตรวจเช็คสวิตซ์เปิด-ปิดการทำงาน, สวิตซ์ควบคุมรถเครนและปั้นจั่นโดยรวม ซึ่งประกอบไปด้วย สวิตซ์การเคลื่อนที่เดินหน้า, สวิตซ์การเคลื่อนที่ถอยหลัง, สวิตซ์การยกขึ้น, สวิตซ์การยกลง, การเบรก, ระบบเสียงสัญญาณ, ระบบไฟ, ระบบสายพาน ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสมบูรณ์มากที่สุด
5.ผู้ที่อยู่ในภาคพื้นดิน จะต้องเรียนรู้การใช้สัญญาณมืออย่างแม่นยำและถูกต้อง โดยสามารถควบคุมรถเครนได้ และจะต้องสวมใส่อุปกรณ์เพื่อเสริมความปลอดภัยอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อนิรภัยสะท้อนแสง, รองเท้านิรภัย, ถุงมือนิรภัย, หมวกนิรภัย, แว่นตานิรภัย ฯลฯ เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด
6.รู้มาตรฐานของกำลังรถเครนที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ สามารถประเมินน้ำหนักของวัตถุที่จะทำการยกได้
7.ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างสูงสุด โดยระยะเริ่มต้นของการยกวัตถุ จะต้องดำเนินการอย่างช้าๆ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างรถเครนและวัตถุ
8.ก่อนการเคลื่อนย้ายวัตถุทุกครั้ง จะต้องใช้ Outrigger หรือตีนข้าง เพื่อเสริมความแข็งแรง
9.ในกรณีที่ใช้รถเครนเคลื่อนย้ายวัตถุตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ให้ใช้ผู้ควบคุมสัญญาณมือเพียงคนเดียวเท่านั้น เพื่อป้องกันความสับสนของผู้ใช้รถเครน
10.ในกรณีที่วัตถุลอยอยู่เหนือพื้น ให้ปฏิบัติดังนี้
11.ห้ามให้วัตถุสัมผัสกับสิ่งอื่นใดๆทั้งสิ้น
12.ห้ามให้วัตถุลอยอยู่เหนือหัวผู้ปฏิบัติงานท่านอื่น
13.ห้ามผู้ปฏิบัติงานโดยสารไปกับวัตถุที่ยกโดยเด็ดขาด
14.จะต้องใช้สัญญานเสียงและสัญญานแสงที่ชัดเจน มองเห็นเด่นชัด
15.ห้ามแขวนวัตถุให้ลอยอยู่เหนือพื้นดินโดยเด็ดขาด
16.หากเกิดลมแรงจนวัตถุลอยไปมา ให้ทำการวางวัตถุลงกับพื้นโดยเร็วที่สุด
17.ในกรณีที่ต้องวางวัตถุลงต่ำ จะต้องใช้ลวดสลิง ตั้งแต่ 2 รอบบนดรัม
18.กรณีการใช้รถเครนใกล้กับสายไฟฟ้าแรงสูง จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างรถเครนกับสายไฟฟ้าอย่างน้อย 3 เมตร เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด
19.การใช้รถเครนที่มีตุ้มถ่วงน้ำหนักด้านท้ายปั้นจั่น ห้ามใช้ตุ้มถ่วงเพิ่มน้ำหนักอีกโดดเด็ดขาด
20.กรณีการปฏิบัติงานในเวลากลางคืน จะต้องมีแสงไฟส่องสว่างให้เห็นเด่นชัด
21.กรณีปั้นจั่นอยู่บนตึกสูง จะต้องมีคลื่นเสียงเพื่อส่งสัญญาณให้เคลื่อนบินรับทราบด้วย
22.การยกสิ่งของจะต้องยกในแนวดิ่งเท่านั้น
23.ห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในห้องควบคุมรถเครนโดยเด็ดขาด
24.กรณีเลิกใช้งานรถเครนจะต้องวางสิ่งที่อยู่บนปั้นจั่นกับพื้น, ม้วนตะขอและสลิงเก็บเข้าที่,เบรกและล็อคอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน, ปิดสวิตซ์ควบคุมการทำงานทั้งหมด
25.บำรุงรักษารถเครนตามระยะเฉกเช่นเดียวกับรถยนต์โดยทั่วไป

ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

How to work with a “crane” in the most safe way?

1. Crane user Must have knowledge of using cranes It can control safety rules and hand signals when moving objects.

2. The crane operator must be in good health. No disease that will hinder work, not easy to get sick and must wear tight work clothes high security including helmets, ear plugs, safety equipment, etc.

3. In case the crane control room is high from the floor The stairs leading up to the control room must be strong. It’s safe and there are railings along the way.

4. Before every operation Crane operators must check the systems thoroughly beforehand. It must check the on-off switch, the crane control switch and the crane as a whole. Which consists of Forward travel switch, reverse travel switch, lift switch, lower switch, braking, sound system, lighting system, conveyor system, etc. to be in the most ready and complete condition.

5. Those who are on the ground Must learn to use hand signals accurately and correctly. Which can control the crane and must wear equipment to enhance safety in its entirety Whether it’s reflective safety vests, safety shoes, safety gloves, safety helmets, safety glasses, etc. for maximum safety.

6. Know the standard of crane power that can support the weight. Can estimate the weight of the object to be lifted.

7. Should proceed with the utmost care and caution. By the initial stage of lifting the object must be carried out slowly to maintain balance between the crane and the object

8. Before moving objects every time, must use outrigger or side feet to strengthen.

9. In the case of using a crane to move objects from 2 or more Only one hand signal operator must be used. To prevent confusion of crane users

10. In the event of an object floating above the ground Please do as follows:

11. Do not let objects come into contact with anything else.

12. Do not allow objects to float above other operators’ heads.

13. The operator is strictly prohibited to travel with the lifted object.

14. Must use clear sound and light signals. Clearly visible

15. Do not hang objects floating above the ground is strictly prohibited.

16. If the wind is so strong that the object floats around Place the object on the ground as soon as possible.

17. In the case of placing objects low Must use wire rope from 2 turns on the drum.

18. In the case of using cranes near high voltage lines The distance between the crane and the power cable must be at least 3 meters for maximum safety.

19. Using a crane with a counterweight at the end of the crane Never use a counterweight to add any more weight.

20. In case of working at night There must be a light that shines clearly.

21. In the case of a crane on a tall building There must be a sound wave to send a signal to fly to acknowledge it.

22. Lifting objects must be lifted vertically only.

23. No one who is not involved in the crane control room is strictly prohibited.

24. In case of termination of crane use, must place what is on the crane to the ground, roll hooks and slings into place, brake and lock all parts of equipment, turn off all control switches.

25. Maintenance of cranes at regular intervals, as with cars in general.

ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

如何以最安全的方式使用“起重机”?

1. 起重机用户 必须具备使用起重机的知识 可以控制移动物体时的安全规则和手势。

2、起重机操作员必须身体健康。无妨碍工作的疾病,不易生病,必须穿紧身工作服,安全性高,包括头盔、耳塞、安全设备等。

3. 起重机控制室离地面高时 通往控制室的楼梯必须坚固。这里很安全,沿途有栏杆。

4. 每次操作前起重机操作员必须事先彻底检查系统。必须检查通断开关、起重机控制开关和起重机整体。由前进开关、后退开关、升降开关、下降开关、制动、音响系统、照明系统、输送系统等组成,处于最完善的状态。

5. 地面人员 必须学会准确、正确地使用手势。可以控制起重机,必须穿戴设备以提高整体安全性 无论是反光安全背心、安全鞋、安全手套、安全头盔、安全眼镜等,以最大限度地提高安全性。

6. 了解可支撑重量的起重机功率标准。可以估算被举物体的重量。

7. 应极其小心谨慎地进行。在起吊的初始阶段,必须缓慢地进行物体的提升,以保持起重机和物体之间的平衡。

8. 每次移动物体前,必须用支腿或侧脚加强。

9. 在使用起重机从 2 个或更多物体移动的情况下,必须仅使用一个手势操作员。防止起重机用户混淆

10. 如果有物体漂浮在地面上,请按以下步骤操作:

11. 不要让物体接触到其他任何东西。

12. 不要让物体漂浮在其他操作员的头上。

13、操作人员严禁携带被吊物出行。

14.必须使用清晰的声光信号。清晰可见的

15. 严禁悬挂地上漂浮的物品。

16. 如果风大到物体漂浮在周围,请尽快将物体放在地面上。

17. 放置物件低时 必须使用钢丝绳从卷筒上绕 2 圈。

18. 在高压线路附近使用起重机时 起重机与电源线之间的距离必须至少为 3 米,以确保最大的安全性。

19. 使用在起重机末端带有配重的起重机 切勿使用配重增加任何重量。

20. 夜间工作时,必须有清晰的灯光。

21、在高楼上吊车的情况下必须有声波发送信号才能飞来确认。

22. 起吊物只能垂直起吊。

23、严禁非起重机控制室人员进入。

24、起重机停止使用时,必须将起重机上的物品放在地面上,将吊钩和吊索滚到位,制动并锁定设备的所有部分,关闭所有控制开关。

25. 定期维护起重机,就像一般的汽车一样。

ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s