เครน คืออะไร เรารู้จักกันมากน้อยแค่ไหน?

เครน คืออะไร เรารู้จักกันมากน้อยแค่ไหน?

เครน หรือที่เรียกว่าปั้นจั่น หมายถึงเครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ เครนแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่ๆ คือ
1 เครนเหนือศีรษะและเครนขาสูง (Overhead Crane)
2. เครนหอสูง (Tower Crane )
3. รถเครน เรือเครน (Mobile Crane)

1. เครนเหนือศีรษะและเครนขาสูง (Overhead Crane)
เป็นเครนที่ใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากสำหรับเครนชนิดนี้ถือเป็นเครนไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับทุกโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพราะมีโครงสร้างที่ไม่ใหญ่มากนักและใช้พื้นที่น้อย สามารถเคลื่อนที่ยกวัตถุได้ง่าย มีน้ำหนักที่ไม่มากไม่ทำให้โครงสร้างของสถานที่ใช้งานรับภาระน้ำหนักที่หนักเกินไป
2. เครนหอสูง (Tower Crane)
เป็นเครนที่นิยมใช้ในการก่อสร้างเนื่องจากความสูงของตัวเครนและการใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักได้มากสามารถทุ่นแรงงานได้จำนวนมากแต่เครนชนิดนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมากเนื่องจากหากเกิดอุบัติเหตุจะเป็นอันตรายอย่างมาก
3. รถเครน เรือเครน (Mobile Crane)
เครนชนิดนี้ใช้ในการเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆเน้นความสะดวกเป็นหลักยกน้ำหนักได้ไม่มากแต่ถ้าเป็นเรือเครนจะยกน้ำหนักได้มาก ใช้ในเรือเป็นหลักรวมถึงท่าเรือด้วย
จริงๆแล้วยังมีปลีกย่อยของเครนอีกหลายประเภทที่แยกออกมา เช่น
– Truck loader crane อันนี้เป็นเครนติดรถบรรทุก หรือ Hiab (เฮี้ยบ) ยกของที่ติดกับกระบะบรรทุกขนาดไม่ใหญ่มาก มีแบบพับหลัง และแบบปกติขนาดใหญ่ๆยกได้ถึง 8 ตันก็มี
– Truck mounted crane ถ้าแปลตามตรงมันก็คือ เครนติดรถบรรทุกความหมายเดียวกับเฮี้ยบแต่จริงๆมันคือตัวรถเครนเลย เพียงแต่หัวจะเป็นหัวรถบรรทุก
– Mobile lattice crane ปกติรถล้อยางจะเป็นบูมไฮดรอลิก แต่นี่พิเศษหน่อย คือจะเป็นบูมถัก (Truss) เป็นเครนที่อยู่ตามท่าเรือ หรืออยู่ที่ใดนานๆไปเลย หรือเครนขนาดใหญ่มาก500ตัน+
– Special purpose crane ตรงตัวครับ คือเครนที่ทำมาเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น ดับไฟ เครนทหารกันกระสุน
– ฯลฯ ต่างๆนาๆ ทุกวันนี้ได้มีการพัฒนากันไปมากเหลือเกินกว่าจะเรียก อย่างเช่น GTK1100 ของ Grove ซึ่งทางผู้จัดทำก็ไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไร

             ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

What is Crane? How much do we know each other?

Crane, also known as a crane Refers to a machine used to lift things up and down vertically and move them in a suspended manner horizontally. Cranes are divided into three main types:

1 Overhead Crane and Gantry Crane (Overhead Crane)

2. Tower Crane

3. Cranes, boat cranes (Mobile Crane)

1. Overhead Crane and Gantry Crane

It is a crane that is used to lift items that are not heavy for this type of crane. It is the most popular electric crane used for every industrial plant in Thailand. because it has a structure that is not very large and takes up less space Can move objects easily There is not much weight that does not make the structure of the site to be loaded with too heavy weight.

2. Tower Crane

It is a crane that is popular for construction because the height of the crane and the use of lifting heavy objects can save a lot of labor, but this type of crane must consider safety very much because if an accident is dangerous. a lot

3. Cranes, boat cranes (Mobile Crane)

This type of crane is used to move around in different places, focusing primarily on convenience, can lift a lot of weight, but if it is a boat crane, it can lift a lot of weight. It is mainly used in ships, including docks.

Actually, there are many different types of cranes that are separated, for example:

– Truck loader crane, this is a crane mounted on a truck or a Hiab (Hiab) to lift things that are attached to a pickup truck that is not very large, has a folding back and a normal, large size that can lift up to 8 tons.

– Truck mounted crane. Literally it means Truck-mounted cranes mean the same thing as Hiep, but it’s actually a crane. Only the head will be the head of the truck.

– Mobile lattice crane, usually a wheeled vehicle is a hydraulic boom. But this is a little special It is a boom that is knitted (Truss) is a crane that is located along the port. or stay somewhere for a long time or very large crane 500 tons+

– Special purpose crane is a crane that is made for special purposes such as extinguishing fires, bulletproof military cranes.

– Etc., various kinds. Today, there has been a lot of development to be called, for example, Grove’s GTK1100, which the authors do not know how to call it.

             ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

什么是起重机?我们彼此了解多少?

起重机,也称为起重机 是指用来垂直升降物体并以悬挂方式水平移动的机器。起重机主要分为三种:

1 桥式起重机和桥式起重机

2. 塔式起重机

3. 起重机、船用起重机(Mobile Crane)

1. 桥式起重机和门式起重机

它是一种起重机,用于吊起这类起重机不重的物品,是泰国各工业厂房最受欢迎的电动起重机。因为它的结构不是很大,占用的空间更小 可以轻松移动物体 没有太多的重量不会使站点的结构被加载太重的重量。

2. 塔式起重机

是建筑中流行的起重机,因为起重机的高度和吊重物的使用可以节省大量劳动力,但这种起重机必须非常考虑安全性,因为一旦发生事故很危险。

3. 起重机、船用起重机(Mobile Crane)

这种起重机用于在不同的地方移动,主要是 方便,可以举起很多重量,但如果是船用起重机,它可以举起很多重量。它主要用于船舶,包括码头。

实际上,分离的起重机有很多种,例如:

– 随车随车起重机,这是一种安装在卡车或 Hiab (Hiab) 上的起重机,用于吊起附着在不是很大的皮卡车上的东西,具有可折叠的背部和正常的大尺寸,可以举起8吨。 

– 随车起重机。字面意思 车载起重机与 Hiep 含义相同,但实际上是起重机。只有车头才是卡车的车头。

– 移动式桁架起重机,通常轮式车辆是液压臂。但这有点特别 它是一种针织吊杆(Truss),是一台位于港口的起重机。或在某处停留很长时间 或超大型起重机500吨+

– 专用起重机是为灭火、防弹军用起重机等特殊用途而制造的起重机。

– 等等,各种,今天已经有很多开发可以叫了,比如Grove的GTK1100,作者不知道怎么叫。

             ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s