“การยกเครน” อย่างปลอดภัยโดยการใช้สัญญาณมืออย่างถูกต้อง มีอะไรบ้าง?

“การยกเครน” อย่างปลอดภัยโดยการใช้สัญญาณมืออย่างถูกต้อง มีอะไรบ้าง?

หยุดยกของฉุกเฉิน
เหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปอยู่ในระดับไหล่ผ่ามือคว่ำลงแล้วเหวี่ยงไป-มาในแนวระดับไล่อย่างรวดเร็ว

หยุดยกของ
เหยียดแขนซ้ายออกไปอยู่ในระดับไหล่ ฝ่ามือคว่ำลง แล้วเหวี่ยงไป-มาในแนวระดับไหล่อย่างรวดเร็ว

ให้หยุดและยึดเชือกลวดทั้งหมด
กำมือทั้งสองเข้าหากันให้อยู่ในระดับเอว

ให้ยกของขึ้นช้าๆ
ยกแขนคว่ำฝ่ามือให้ได้ระดับคาง แล้วใช้นิ้วชี้ของมืออีกข้างหนึ่งชี้ตรงกลางฝ่ามือ แล้วหมุนช้าๆ

ยกบูม
เหยียดแขนขวาออกสุดแขน แล้วกำมือยกหัวแม่มือขึ้น

นอนบูม
เหยียดแขนขวาออกสุดแขน แล้วกำมือยกหัวแม่มือลง

ใช้รอกใหญ่
กำมือยกเหนือศีรษะ แล้วเคาะเบาๆบนศีรษะตนเองหลายๆครั้ง แล้วใช้สัญญาณอื่นๆที่ต้องการ

ใช้รอกเล็ก
งอข้อศอกขึ้น กำมือระดับไหล่โย้ไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งแตะที่ข้อศอกจากนั้นให้สัญญาณอื่นๆที่ต้องการ

สวิงบูมไปด้านที่มือชี้
เหยียดแขนซ้ายหรือขวาชี้ไปตามทิศทางที่ต้องการที่จะหมุนบูมไป

เดินหน้า
เหยียดฝ่ามือขวาตรงออกไปข้างหน้าในระดับไหล่ ฝ่ามือตั้งตรงทำท่าผลักในทิศทางที่ต้องการให้รถเครนเคลื่อนที่ไป

ล็อคแทรคหนึ่งข้าง
ให้ล็อคแทรคข้างหนึ่ง โดยกำมือขวาชูมือให้ข้อศอกงอ 90 องศา ให้แทรคด้านตรงข้ามเคลื่อนที่ตามต้องการ โดยกำมืออีกข้างหนึ่งอยู่ระดับเอว แล้วหมุนเข้าหาตัวแนวดิ่ง (ใช้เฉพาะกับรถเครนตีนตะขาบเท่านั้น)

ให้รถตีนตะขาบเดินหน้าหรือถอยหลัง
กำมือทั้งสองช้อนกัน ยกขึ้นเสมอหน้าท้อง แล้วหมุนมือที่กำสองข้างให้ได้จังหวะกัน ถ้าจะให้เดินหน้าก็หมุนมือไปข้างหน้า ถ้าจะให้ถอยหลังก็หมุนมือถอยหลัง

เลื่อนรอกขึ้น
ให้งอข้อศอกขึ้นได้ฉาก ใช้นิ้วชี้ชี้ขึ้น แล้วหมุนเป็นวงกลม

เลื่อนรอกลง
กางแขนออกเล็กน้อย ใช้นิ้วชี้ชี้ลง แล้วหมุนเป็นวงกลม

ยกบูมขึ้นพร้อมกับเลื่อนรอกลง
เหยียดแขนออกสุดแขน เหยียดฝ่ามือในลักษณะตั้ง ยกหัวแม่มือขึ้น แล้วกวักนิ้วทั้งสี่ไป-มา(ยกเว้นหัวแม่มือ)

นอนบูมขึ้น พร้อมกับเลื่อนรอกขึ้น
เหยียดแขนออกสุดแขน เหยียดฝ่ามือในลักษณะตั้ง หัวแม่มือชี้ลง แล้วกวักนิ้วทั้งสี่ไป-มา(ยกเว้นหัวแม่มือ)

             ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

What is safe to “raise a crane” by using hand signals correctly?

Emergency stop lifting

Extend both arms out to shoulder level, split hands facing down, and swing back and forth in a horizontal line quickly.

Stop lifting

Extend your left arm out to shoulder level, palm facing down, and swing it quickly back and forth at shoulder level.

Stop and secure all wire ropes.

Both fists come together to be at waist level.

Lift things up slowly.

Raise your arms upside down, palms up to chin level. Then use the index finger of the other hand to point the middle of the palm and turn it slowly.

Boom lift

Extend your right arm out to the end. Then clenched his fist up.

Sleep boom

Extend your right arm out to the end. Then he clenched his fist and raised his thumb.

Use big pulley

hand raised above head and gently tapped on his head several times. And use other signals as needed

use a small pulley

Bend your elbows up, hands at shoulder level, sway slightly forward. Then use the other hand to touch the elbow, then give the other desired signal.

Swing the boom to the side where the hand is pointing.

Extend your left or right arm in the direction you want to turn the boom.

Walk on

Extend your right palm straight forward at shoulder level. With your palms upright, make a push in the direction you want the crane to move.

Lock the track on one side.

Lock one track By raising your right hand, your elbow is bent at 90 degrees, allowing the opposite track to move as needed. With the other hand at waist level and then rotate towards the vertical (applies only to crawler cranes)

Let the crawler go forward or backward.

Two spoonfuls together always lifted the abdomen Then turn the two clenched hands to make a rhythm. If you want to move forward, turn your hand forward. If you want to go backwards, turn your hand backwards.

Move the pulley up

to bend elbows up to a perpendicular pointing finger up and turn in a circle

scroll down

spread your arms slightly pointing finger down and turn in a circle

Raise the boom while moving the pulley down.

Stretch out your arms palm stretched in an upright position thumbs up and sweeping all four fingers back and forth (except the thumb)

Lie booms up while moving the pulley up.

Stretch out your arms palm stretched in an upright position thumb pointing down and sweeping all four fingers back and forth (except the thumb)

             ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

正确使用手势可以安全地“举起起重机”吗?

紧急停止升降

双臂向外伸至肩部水平,分开双手朝下,在水平线上快速前后摆动。

停止提升

将左臂伸出至肩部水平,手掌朝下,并在肩部水平方向快速前后摆动。

停止并固定所有钢丝绳。

两个拳头并拢到腰部水平。

慢慢地把东西举起来。

将双臂倒置,手掌与下巴齐平。然后用另一只手的食指指向掌心,慢慢转动。

吊臂升降机

将右臂伸到最后。然后握紧了拳头。

睡眠热潮

将右臂伸到最后。然后他握紧拳头,抬起拇指。

使用大滑轮

手举过头顶,在他的头上轻轻敲了几下。并根据需要使用其他信号

使用小滑轮

肘部向上弯曲,双手与肩同高,略微向前摆动。然后用另一只手触摸肘部,然后给出另一个想要的信号。

将吊杆摆动到手所指的一侧。

向您想要转动吊杆的方向伸展左臂或右臂。

继续走

将右手掌向前伸直与肩同高。手掌直立,朝您希望起重机移动的方向推动。

锁定一侧的轨道。

锁定一条轨道 举起右手,肘部弯曲 90 度,让相反的轨道根据需要移动。另一只手在腰部水平,然后向垂直方向旋转(仅适用于履带起重机)

让履带前进或后退。

两勺一起总是提着腹部,然后把两只紧握的手转动起来,做一个节奏。如果你想往前走,就把你的手往前转。如果你想倒退,把手向后转。

向上移动滑轮

弯曲肘部到垂直的手指向上并转一圈

向下滚动

稍微张开你的手臂,手指向下并转一圈

在向下移动滑轮的同时升高动臂。

伸出你的手臂,手掌伸直,拇指向上,来回扫过所有四个手指(拇指除外)。

向上移动滑轮时,Lie 动臂向上。

伸展双臂手掌伸直,拇指向下,来回扫动所有四个手指(拇指除外)。

             ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s