การอ่านหรือการดูค่าต่างๆของเครน

การอ่านหรือการดูค่าต่างๆของเครน

1. ผู้ผลิต
ตารางน้ำหนักนั้นใช้งานกับรถเครนยี่ห้อใดที่พบใช้งานมากในประเทศไทยจะเป็นยี่ห้อ TADANO, KATO, LIEBHERR, KOBELCO, GROVE และ SANY เป็นต้น
2. รุ่นผลิต
จะทำให้ทราบประเภทของรถเครน และขนาดความสามารถในการยกน้ำหนักของรถเครน เช่น TR250M-6 ใช้กับรถเครนยี่ห้อ TADANO ประเภท Rough Terrain Crane ขนาดยกได้ 25 คัน Domestic Model 6
3. หน่วยน้ำหนัก จะแสดงถึงหน่วยวัดน้ำหนัก เช่น Unit: ton (หน่วยวัดที่อ่านได้มีเป็นหน่วยน้ำหนัก ตัน)
4. ความกว้างของขาเครนที่ใช้ (With Outriggers Set)
จะแสดงให้ทราบว่าตารางน้ำหนักในตารางจะยกภายใต้เงื่อนไขของการใช้ความกว้างของขาเครนเท่าใด เช่น
– Outriggers fully extended (7.3 m.) = ยืดขาเต็ม 7.3 เมตร
– Outriggers middle extended (5.5 m.) = ยืดขาเต็ม 5.5 เมตร
– Outriggers minimum extended (2.54 m.) = ยืดขาเต็ม 2.54 เมตร
5. ตำแหน่งของการยก (Slewing Position)
จะแสดงว่าค่าในตารางน้ำหนักสามารถใช้ได้สำหรับตำแหน่งการยกรอบจุดศูนย์กลางการหมุน (Center of rotation) มักปรากฏมุมขวาบนของตาราง เช่น
360 องศา = ยกได้ทุกตำแหน่งรอบแกนสวิง
Over Front = ยกได้เฉพาะด้านหน้า
Over Rear = ยกได้เฉพาะด้านหลัง
Over Side = ยกได้เฉพาะด้านข้าง
6. ความยาวบูม (Boom Length)
จะแสดงช่วงความยาวของบูมที่ใช้ยกโดยส่วนใหญ่มักจะอยู่ด้านบนของตารางและอ่านตามแนวนอนแต่ละช่องจะหมายถึงความยาวบูมที่ใช้ เช่น
A = บูมยาว 10.65 m. 18.02 m. 25.35 m. 32.67 m. และ 40.0 m.
7. องศาบูม (Boom Angles) มักปรากฏด้านล่างของตารางสำหรับบูมหลัก และด้านหน้าสำหรับตารางการใช้จิ๊ป
8. ความยาวจิ๊บ (Jib Length)
จะแสดงช่วงความยาวของการใช้จิ๊ป โดยส่วนใหญ่จะอยู่ด้านบนของตารางการใช้จิ๊ป และอ่านตามแนวนอนแต่ละช่องจะหมายถึงความยาวของการใช้จิ๊ป เช่น
C = ใช้ความยาวบูมหลัก 30.5 m. ต่อจิ๊ปยาว 80 m. และจิ๊ปยาว 13.0 m.
D = ใช้องศาจิ๊ปที่ 50°, 25°, 45°

             ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

Reading or viewing various crane values

1. Producer

The weight table is applicable to any brand of crane that is most commonly used in Thailand, namely TADANO, KATO, LIEBHERR, KOBELCO, GROVE and SANY etc.

2. Production version

will let you know the type of crane And the size of lifting capacity of cranes, such as TR250M-6, used with TADANO cranes, Rough Terrain Crane, lifting capacity of 25 cars, Domestic Model 6

3. The weight unit represents a unit of weight measurement, such as Unit: ton (the unit of measurement that can be read is the weight unit ton).

4. Width of crane leg used (With Outriggers Set)

It shows how much the weight table in the table will lift under the conditions of using the crane leg width, for example:

– Outriggers fully extended (7.3 m.) = full leg extension 7.3 meters

– Outriggers middle extended (5.5 m.) = full leg extension 5.5 m.

– Outriggers minimum extended (2.54 m.) = full leg stretch 2.54 m.

5. Position of lifting (Slewing Position)

Shows that the values ​​in the weight table are valid for the center of rotation, usually appearing in the upper-right corner of the table, for example:

360 degrees = can be lifted anywhere around the swing axis

Over Front = can lift only the front

Over Rear = can lift only the back

Over Side = can be lifted only on the side

6. Boom Length

It displays the boom length used for lifting most often at the top of the table and reads horizontally, each channel represents the boom length used, e.g.

A = boom length 10.65 m. 18.02 m. 25.35 m. 32.67 m. and 40.0 m.

7. Boom angles usually appear below the table for the main boom. And the front for the jeep use table

8. Jib Length

Shows the length of the jeep. Most of them are at the top of the jeep table. And read horizontally, each channel represents the length of the jeep to use, for example

C = Use main boom length 30.5 m. per jeep 80 m. and jeep length 13.0 m.

D = Use a degree of jib at 50°, 25°, 45°.

             ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

读取或查看各种起重机值

1. 制作人

重量表适用于泰国最常用的任何品牌起重机,即TADANO、KATO、LIEBHERR、KOBELCO、GROVE和SANY等。

2. 量产版

会告诉你起重机的类型和起重机的起重能力大小,比如TR250M-6,与多田野起重机配套使用,崎岖地形起重机,起重能力25辆,国产6型。

3、重量单位表示重量计量单位,如Unit:ton(可读取的计量单位为重量单位吨)。

4. 所用起重机支腿宽度(带支腿组)

它显示了在使用起重机腿宽的条件下,表中的重量表将提升多少,例如:

– 支腿完全伸展 (7.3 m.) = 全腿伸展 7.3 米

– 支腿中间伸展 (5.5 m.) = 全腿伸展 5.5 m。

– 支腿最小伸展 (2.54 m.) = 全腿伸展 2.54 m。

5、起吊位置(Slewing Position)

表示权重表中的值对旋转中心有效,通常出现在表的右上角,例如:

360 度 = 可以在摆动轴周围的任何地方提起

Over Front = 只能抬起前面

Over Rear = 只能抬起背部

Over Side = 只能从侧面抬起

6.臂长

它在表格顶部显示最常用于起重的臂杆长度并水平读取,每个通道代表所使用的臂杆长度,例如。

A = 臂长 10.65 m。18.02 米。25.35 米。32.67 米。和 40.0 米。

7. 大臂角度通常出现在主臂的表格下方。和吉普车使用表的前部

8. 臂长

显示吉普车的长度。他们中的大多数都在吉普车桌子的顶部。并横向阅读,每个通道代表要使用的吉普车的长度,例如

C = 使用主臂长度 30.5 m。每辆吉普车 80 m。和吉普车长度 13.0 m。

D = 在 50°、25°、45° 处使用一定程度的副臂。

             ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s