รายละเอียดการตรวจสอบปั้นจั่น(เครน)

รายละเอียดการตรวจสอบ

วิศวกรผู้ตรวจทดสอบปั้นจั่น(เครน)ต้องทำการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตาม กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 2554

6. โทษตามกฎหมายของนายจ้างที่ไม่จัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น
นายจ้างต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ วิธีการแก้ไขข้อบกพร่องของโครงสร้างหรือส่วนประกอบของปั้นจั่นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดหรือความไม่สมบูรณ์เชิงวิศวกรรมตามบันทึกของวิศวกรผู้ทดสอบ

ตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 53 นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

7. กฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 2554

     ติดต่อสอบถาม

Inspection details
A crane (crane) inspector engineer must test the crane’s components and equipment. According to the requirements and rules according to the relevant laws, including:
Ministerial regulations prescribing standards for the administration and management of safety Occupational health and working environment related to machinery, cranes and boilers, 2009
Announcement of the Department of Labor Protection and Welfare Re: Criteria and Methods for Testing Components and Equipment of Cranes, B.E. 2554
6. Punishment by the employer’s law for failing to carry out testing of crane components and equipment.
Employers must follow instructions. Methods for correcting any or all structural or component defects of the crane or engineering imperfections as recorded by the testing engineer.
According to the Safety Act Occupational Health and Environment B.E. 2554, Section 53. Any employer who violates or fails to comply with the standards prescribed in the ministerial regulations issued under section 8 shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding one year or to a fine of not exceeding 400,000 baht or to both. Both fine
7. Reference law
safety act Occupational Health and Work Environment 2011
Ministerial regulations prescribing standards for the administration and management of safety Occupational health and working environment related to machinery, cranes and boilers, 2009
Announcement of the Department of Labor Protection and Welfare Re: Criteria and Methods for Testing Components and Equipment of Cranes, 2011

     ติดต่อสอบถาม

检查详情
起重机(起重机)检查工程师必须测试起重机的部件和设备。根据相关法律的要求和规则,包括:
规定安全管理标准的部级法规 与机械、起重机和锅炉有关的职业健康和工作环境,2009 年
劳动保护和福利部关于起重机部件和设备测试标准和方法的公告,BE 2011
6. 因未对起重机部件和设备进行测试而受到雇主法律的处罚。
雇主必须遵守指示。纠正测试工程师记录的起重机的任何或所有结构或部件缺陷或工程缺陷的方法。
根据 BE 2011 职业健康与环境安全法第 53 条。任何违反或不遵守根据第 8 条颁布的部级法规规定的标准的雇主应处以不超过一年的监禁或处以. 罚款不超过 400,000 泰铢或两者并罚。都很好
7. 参考法
2011 年职业健康和工作环境安全法
规定安全管理标准的部级法规 与机械、起重机和锅炉有关的职业健康和工作环境,2009 年
劳动保护和福利不关于起重机部件和设备测试标准和方法的公告,2011

     ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s