วิธีการใช้เครนและสลิงอย่างไรบ้าง

การใช้เครนและสลิง

การยก หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก จำเป็นต้องใช้เครน หรือเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ เนื่องจากการใช้เครื่องดังกล่าวมีความเสี่ยงมาก จึงต้องมีกฎหมายควบคุม พนักงานขับเครนจะต้องมีใบอนุญาตขับเครน การผูกน้ำหนักสิ่งของหนัก ๆ กับลวด และใช้ตะขอเกี่ยวนั้น เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นงานสลิง ซึ่งงานเช่นนี้จะต้องใช้พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ ดังนั้นถ้าพนักงานที่ใช้เครน และสลิง ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานเครน และสลิงเป็นอันขาด

1. เครนที่มีขนาด 5 ตัน หรือมากกว่า จะต้องมีพนักงานขับเครนที่มีใบอนุญาตสำหรับเครนที่ใช้บนที่สูงและเครนที่มีขนาดต่ำกว่า 5 ตัน จะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะพนักงานที่ได้ผ่านหลักสูตรทางเทคนิคที่กำหนด หรือการฝึกอบรมเป็นพิเศษเท่านั้น

2. การทำงานสลิงนั้น พนักงานที่จะปฏิบัติงานนี้ได้ จะต้องเป็นผู้ผ่านหลักสูตรทางเทคนิคที่กำหนดเท่านั้น โดยอนุญาตให้ทำงานกับสลิงที่มีน้ำหนักหนึ่งตัน หรือมากกว่า ส่วนงานสลิงที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1 ตันนั้น พนักงานสลิงจะต้องเป็นผู้ได้รับแต่งตั้ง และผ่านการอบรมหลักสูตรพิเศษ

3. ถ้าพนักงานนั้นได้ถูกกำหนดให้เป็นผู้ช่วย พนักงานนั้นควรได้มีการปรึกษาหารือในการเตรียมการ และวิธีการให้สัญญาณกับหัวหน้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าดังกล่าว

4. เครื่องมือประกอบเครน และสลิง จะต้องได้รับการตรวจสอบที่ตามที่กำหนด (ก่อนและระหว่างการใช้งาน) หากตรวจพบความผิดปกติ ให้หยุดการใช้งานโดยทันที และรายงานให้หัวหน้างาน เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการซ่อมแซมต่อไป

5. หลีกเลี่ยง (เช่น) การบรรทุกน้ำหนักเกิน การแขวนในลักษณะทแยงมุม และห้อยแขวนจุดเดียว

6. ตรวจดูตะขอเกี่ยวให้หนาแน่น และมีการขึงลวดอย่างถูกต้องก่อนการยกสิ่งของ เมื่อยกน้ำหนักพ้นพื้นเล็กน้อย ให้หยุดเครน แล้วตรวจสอบสลิงเพื่อความปลอดภัย

7. ยกน้ำหนักให้สูงขึ้นในระดับที่ปลอดภัยก่อนเคลื่อนย้ายไป

8. พนักงานควบคุมจะต้องไม่ละสายตาไปจากสวิตช์ในระหว่างการปฏิบัติงาน หรือเมื่อได้ยกน้ำหนักขึ้นแล้ว

9. ดำเนินการให้สัญญาณตามปกติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

10. ไม่อนุญาตให้ใคร แม้ตัวพนักงานเอง ให้อยู่ใต้น้ำหนักที่กำลังยกขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จแล้ว ให้จัดให้เครนอยู่ในตำแหน่งเดิมเมื่อเริ่มต้น

     ติดต่อสอบถาม

Using cranes and slings

Lifting or moving heavy objects Crane is required. Or machinery and other equipment Because the use of such a machine is very risky. Therefore, there must be a law to control Crane operators must have a crane driving license. To tie the weight of a heavy object to a wire and use a hook to hook it is commonly known as sling work. This kind of work requires specially trained staff. Therefore, if the operator using the crane and sling does not have such qualifications, then they will not be allowed to operate the crane. And the sling

1. Cranes of 5 tons or more must have a licensed crane operator for overhead cranes and cranes under 5 tons. Only operators who have passed the required technical course are permitted. Or special training only

2. Working that sling employees to perform this task. Must be a person who has passed the specified technical course only. It is permitted to work with slings weighing one ton or more. Slings weighing less than 1 ton are required by an authorized sling operator. And through special training courses

3. If the employee has been designated as an assistant Employees should have consultations in preparation. And how to give a signal to a qualified boss and obey the orders of the said chief

4. Crane and sling assembly tools must be inspected as required. (before and during use) if an abnormality is detected Stop using it immediately. And report to the supervisor for further advice on repairs.

5. Avoid (e.g.) overloading. Diagonal hanging and hanging at a single point

6. Check that the hook is tight. And have the wire stretched properly before lifting things When the weight is slightly off the ground, stop the crane and check the safety slings.

7. Raise the weight to a safe level before moving.

8. Operators must not take their eyes off the switch during operation. Or when lifting weights

9. Perform normal signaling. To ensure safety

10. Do not allow anyone even the employees themselves keep it under the weight being lifted after you’ve finished. Keep the crane in its original position when starting.

     ติดต่อสอบถาม

使用起重机和吊索

起重或移动重物需要起重机。或者机器等设备 因为使用这样的机器是非常危险的。因此,必须有法律来控制起重机操作员必须有起重机驾驶执照。将重物的重量系在电线上,用钩子勾住,俗称吊索作业。这种工作需要经过专门培训的人员。因此,如果使用起重机和吊索具的操作人员不具备此类资格,则不允许他们操作起重机。还有吊索

1. 5吨及以上的起重机必须有有执照的起重机操作员才能操作桥式起重机和5吨以下的起重机。仅允许通过所需技术课程的操作员。或只接受特殊训练

2. 工作的吊索员工来执行这项任务。必须是通过指定技术课程的人。允许使用重达一吨或更多的吊索。重量小于 1 吨的吊索由授权的吊索操作员要求。并通过特殊的培训课程

3. 如果员工已应被……指定进行协商以备不时之需。以及如何向合格的老板发出信号并服从该负责人的命令

4. 必须按要求检查起重机和吊索装配工具。(使用前和使用中) 如果检测到异常,请立即停止使用。并向主管报告有关维修的进一步建议。

5. 避免(例如)超载。斜挂和单点挂

6. 检查挂钩是否紧固。并在起吊前将钢丝拉好,当重物稍微离地时,停止起重机并检查安全吊索。

7. 移动前将重量提升至安全水平。

8、操作人员在操作过程中不得将视线从开关上移开。或者举重时

9. 执行正常信令。以确保安全

10. 完成后,不要让任何人甚至员工自己把它放在举起的重量下。启动时将起重机保持在原来的位置。

     ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s