ตรวจปั้นจั่น-เครน-ลิฟท์เฮี๊ยบ

ตรวจปั้นจั่น-เครน-ลิฟท์เฮี๊ยบ

ปัจจุบันมีการใช้งานปั้นจั่น (เครนและลิฟต์ขนส่ง) เป็นจำนวนมากตามกำลังขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเครนเป็นเครื่องทุ่นแรงและอำนวยความสะดวกที่สำคัญในการดำเนินงานในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ กอปรกับในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการใช้งานปั้นจั่นเป็นข่าวตลอดเวลา ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้มีการกำหนดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น (เครน)ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 2554 นั้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานทดสอบ โดยให้วิศวกรเครื่องกล(มีใบประกอบวิชาชีพ)เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อจัดทำข้อมูลรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นให้ทางนายจ้าง นำไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานทุกรายในสถานประกอบกิจการต่าง ๆ รวมถึงเป็นการรักษาสินทรัพย์ที่ทำการยกเคลื่อนย้าย(บางครั้งมูลค่าทรัพย์สินนั้นสูงมากเกินกว่าจะเสี่ยงกับความไม่ปลอดภัยของระบบปั้นจั่น) ลักษณะงานและประเภทที่ใช้ปั้นจั่น (เครน)กำหนดเกณฑ์ช่วง เวลาทดสอบ

ปั้นจั่นสามารถแยกได้ตามประเภทและลักษณะของงานที่ใช้ปั้นจั่น (เครน)ดังต่อไปนี้
1. ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้าง
พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ไม่เกิน 3 ตัน ให้ตรวจทดสอบตามวาระทุก 6 เดือน

พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด มากกว่า 3 ตัน ให้ตรวจทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

2. ปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่น ๆ
พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ตั้งแต่ 1 ตัน ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 1 ปี

     ติดต่อสอบถาม

Check crane-crane-lift

Cranes are currently in use. (Cranes and freight elevators) in large numbers as the business continues to expand. The crane is a labor-saving and important facilitator in the operation of various industries. In addition, in the past, it can be seen that accidents arising from the use of cranes are in the news all the time. Through the Department of Labor Protection and Welfare which is an agency that takes care of safety at work It is required to test the components and equipment of the crane. (Crane) according to the announcement of the Department of Labor Protection and Welfare Re: Criteria and Methods for Testing Components and Equipment of Cranes, B.E. 2011 as a guideline for testing operations by allowing a mechanical engineer (with a professional license) to be the operator To provide the employer with information on the test list of components and equipment of the crane. To improve This will affect the safety of all employees and workers in various business establishments, including maintaining the moving assets (sometimes the asset value is too high to risk the safety of crane system), the nature of work and the type of crane used (Crane) Set the criteria for the test period.

Cranes can be classified according to the type and nature of the work used by the crane. (Crane) as follows

1. Cranes used in construction

Safe lifting capacity as specified by the manufacturer, not more than 3 tons, shall be tested on a regular basis every 6 months.

Safe lifting capacity as specified by the manufacturer, more than 3 tons, shall be tested at regular intervals every 3 months.

2. Cranes used in other applications

Safe lifting capacity as specified by the manufacturer, from 1 ton not exceeding 3 tons, shall be tested on a regular basis every 1 year.

     ติดต่อสอบถาม

检查起重机起重机

目前正在使用起重机。(起重机和货梯)随着业务的不断扩大而大量涌现。起重机是各行业作业中省力、重要的促进者。此外,在过去,因使用起重机而引发的事故屡见不鲜。通过劳动保护和福利部,这是一个负责工作安全的机构,需要测试起重机的组件和设备。(起重机)根据劳动保护和福利部的公告 Re: Criteria and Methods for Testing Components and Equipment of Cranes, BE 2011 年作为测试操作指南,允许机械工程师(具有专业执照)作为操作员向雇主提供有关起重机部件和设备测试清单的信息。改善这将影响各个商业机构中所有员工和工人的安全,包括维护移动资产(有时资产价值太高而无法危及起重机系统的安全)、工作性质和使用的起重机类型( Crane) 设置测试周期的标准。

起重机可以根据起重机所使用的工作的类型和性质进行分类。(起重机)如下

1. 建筑用起重机

制造商规定的安全起重能力不超过3吨,每6个月定期测试一次。

制造商规定的安全起重能力,大于3吨,应每3个月定期测试一次。

2. 其他应用中使用的起重机

制造商规定的安全起重能力,从1吨起不超过3吨,应每1年定期测试。

     ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s