6 เคล็ดลับ วิธีใช้งานรถเครนให้ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุได้เยอะ

6 เคล็ดลับ วิธีใช้งานรถเครนให้ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุได้เยอะ

1.รถเครนอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
การตรวจดูสภาพรถเครน จะเป็นสิ่งที่คนมักจะมองข้ามตลอดเลยครับ ด้วยเหตุผลมากมาย หัวหน้าไม่สั่งบ้าง หรือจะตรวจทำไหมใช้งานก่อนหน้านี้เห็นปกติดี ไม่มีอะไรผิดปกติ ด้วยเหตุผลต่างๆ นี้ ซึ่งทำให้ถูกมองข้ามสิ่งนี้ได้ตลอด เป็นกระทำที่ผิดเลยครับ เพราะในบางครั้ง อาการรถจะดี หรือไม่ดี ไม่ได้อยู่ การใช้งานก่อนหน้านี้ แต่จะเป็นสภาพแวดล้อม และการดูแลได้ดีแค่ไหน

2.ตรวจสอบส่วนประกอบเครนอย่างละเอียด
ส่วนประกอบแต่ส่วนของรถเครนจะมีความสำคัญ หากส่วนใดส่วนหนึ่งมีปัญหา หรือสภาพไม่ดี อาจเกิดอันตรายได้เลยครับ การตรวจเช็คส่วนประกอบส่วนต่างๆ ก่อนเริ่มงานนั้น เป็นการบ่งบอกได้ว่า เป็นการทำงานที่มีคุณภาพ รอบคอบ และกลัวปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลดี ทั้งด้านงาน และด้านองค์กรเองก็ตาม
– สายสลิง จะเป็นส่วนแบกรับน้ำหนักอยู่ตลอดเวลา เลย ยกของแต่ละครั้งไม่ใช้น้อยเลย เป็นไปได้ สายสลิงไม่ควรชีกขาด เพราะเป็นส่วนที่จะเกิดอันตรายได้ง่าย
– แกนม้วนสายสลิง เป็นส่วนที่ต้องเช็คอยู่เช่นกัน หากแกนม้วนมีปัญหา จะเป็นส่วนทำให้สายสลิงเสียหายได้

3.สภาพพื้นที่ทำงาน
ในทุกพื้นที่ย่อมมีอุปสรรค ที่เราต้องเผชิญเสมอ แม้จะเจอสภาพพื้นที่แบบไหน เราก็ไม่สามารถเลือกได้ เพราะเป็นงานของเราใช่ไหมครับจะช่วยลดการเกิดอัตรายได้ไม่น้อยเลย และการทำงานด้วยความใจเย็นจะมีผลได้มากอยู่เช่นกันครับ

4.ลดความเสี่ยงของคนขับรถเครน
อย่างที่หลายคนรู้กันที่ว่าการขับรถเครนเป็นสิ่งยากลำบากมาก ซึ่งมีความยากในการขับรถทั่วไปหลายเท่าเลยครับ จะบอกได้ว่าหากคนทั่วไปที่ไม่มีความชาญมากพอ ก็ไม่ควรจะขับอีกครับ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากมีการฝึกฝนมากอย่างดี แล้วเพิ่งเริ่มทำงาน อาจลองทำงานงานง่ายๆ ก่อนน่ะครับ
– การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายในการทำงาน
สภาพร่างกายที่คุณต้องให้ความสำคัญไว้บ้าง ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอ สภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อไม่เกิดอาการง่วง และอ่อนเพลียในการขับ หากรู้สึกว่าตัวเองเมาอยู่ ต้องหยุดพักก่อน การขับรถเครน ต้องมีสติในการขับ เดิมทีเป็นรถที่ขับยาก และต้องใช้สติในการขับอยู่มาก เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย
– การสร้างความปลอดภัยด้วยตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
ในการขับรถเครน ต้องมีการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมมาก่อน ในการควบคุมเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุน้อยลงที่สุด และสร้างความเชี่ยวชาญการขับรถเครนหรือมีใบอนุญาติในการขับ

5.รู้ขีดจำกัดของรถเครน
บ่อยครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ โดยยกวัตถุที่มีน้ำหนักมากเกินไป ทำให้รถเครนพลิกคว่ำอยู่บ่อยๆ ตามในข่าวที่ได้ยินมา อาจจะเกิดด้วยสาเหตุอื่นบ้าง

     ติดต่อสอบถาม

6 tips on how to use a crane safely Helps reduce accidents a lot.

1. The crane is in a ready-to-use condition.

Crane inspection It will be something that people tend to overlook all the time. For many reasons The boss doesn’t give any orders. Or will you check if you used it before, and you see it normally? Nothing wrong It is for these reasons that this can always be overlooked. It’s a wrong act. Because sometimes the condition of the car is good or bad, not in the previous use. But will be the environment and how well cared for

2. Check the crane components carefully.

Each component of the crane is important. If any part has a problem or bad condition It can be dangerous. Checking the various components before starting that work indicates that It is quality work, prudence and fear of problems that will arise, which is good for both work and the organization itself.

– The sling will be the weight-bearing part all the time. Lifting each time is not at all possible. The sling should not be broken. Because it is the part that is easily dangerous

– Sling spool It’s a part that needs to be checked as well. If the spool has a problem It will be a part that can damage the sling. 3. Working area conditions

In every area there are obstacles. That we always have to face Despite what kind of area We just can’t choose. Because it’s our job, right? It will help reduce the rate of income quite a bit. And working with equanimity can be very effective as well.

4. Reduce the risk of crane drivers.

As many people know, it is very difficult to drive a crane. Which is difficult to drive in general many times. It can be said that if people who do not have enough expertise It shouldn’t be driving again. Which can easily cause accidents If there is a lot of good practice and just started working Maybe try doing some simple tasks first.

– Physical preparation for work

What physical conditions do you need to pay attention to? Work at full capacity Adequate rest is required. Healthy body so as not to cause drowsiness and exhaustion in driving If you feel drunk Must take a break before driving a crane. Must be mindful in driving. It was originally a difficult car to drive. And requires a lot of mindfulness to drive to avoid danger

– Creating safety by yourself to avoid accidents

in crane driving Prior learning or training is required. In control to make accidents as few as possible and build crane driving expertise or have a license to drive

5. Now the limit of the crane.

Often there are accidents. By lifting objects that are too heavy causing the crane to overturn frequently. According to the news heard May be caused by some other reasons.

     ติดต่อสอบถาม

关于如何安全使用起重机的 6 个提示 有助于减少很多事故。

1. 起重机处于准备使用状态。

起重机检查 这将是人们一直容易忽视的事情。出于多种原因,老板不下任何命令。或者你会检查你之前是否使用过它,你看到它正常吗?没有错 正是由于这些原因,这一点总是可以被忽视。这是一个错误的行为。因为有时候车子的状况是好是坏,而不是在以前的使用中。但将是环境和照顾得如何

2. 仔细检查起重机部件。

起重机的每个部件都很重要。如果任何部件有问题或状况不佳,这可能是危险的。在开始工作之前检查各个组成部分表明这是高质量的工作,谨慎和担心会出现问题,这对工作和组织本身都有好处。

– 吊带将一直是承重部分。根本不可能每次都提升。吊索不应折断。因为是容易危险的部分

– Sling 线轴这也是需要检查的部分。如果线轴有问题,这将是可能损坏吊索的部件。3、工作区条件

每个领域都有障碍。无论什么样的领域我们都无法选择,我们总是不得不面对。因为这是我们的工作,对吧?这将有助于降低收入率。心平气和地工作也会非常有效。

4. 降低起重机司机的风险。

很多人都知道,驾驶起重机非常困难。这在一般情况下很难驾驶很多次。可以说,如果没有足够专业知识的人,就不应该再开车了。哪些容易造成意外 如果有很多好的做法,刚开始工作 不妨先做一些简单的任务。

– 工作的身体准备

需要注意哪些身体状况?满负荷工作 需要充分休息。健康的身体,以免造成驾驶时的困倦和疲劳 如果您喝醉了 驾驶起重机前必须休息一下。开车一定要注意。它原本是一辆难以驾驶的汽车。并且需要大量的正念来驾驶以避免危险。

– 自己创造安全以避免事故

在起重机驾驶之前需要学习或培训。控制以尽可能减少事故并建立起重机驾驶专业知识或拥有驾驶执照

5. 现在是起重机的极限。

经常会发生事故。通过提升太重的物体导致起重机频繁倾覆。据听说可能是其他一些原因造成的。

     ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s