อธิบายเครื่องมือและอุปกรณ์ในการยกบ้าน

ยกบ้าน เกิดจาการทรุดตัวของฐานราก ก็คือเสาเข็มของบ้านที่ไม่เท่ากัน ทำให้พื้นของตัวบ้านมีความต่างระดับกัน กำแพงมีรอยร้าวเฉียง ดังนั้นวิธียกบ้าน หรือที่เรียกว่าอีกอย่างหนึ่งว่า “ดีดบ้าน” จึงเป็นวิธีที่ถูกนำมาใช้ในการแก้ไขบ้านบ้านทรุดเอียงนี้ ซึ่งจะกระทำหลังจากการเสริมเสาเข็มแล้ว เพราะจะต้องมีการตัดตอม่อของอาคารเดิมออก และโดยจะมีการถ่ายน้ำหนักของอาคารลงสู่เสาเข็มใหม่ในขณะที่ทำการยกบ้าน

เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการยกบ้าน ดีดบ้านยกปรับระดับบ้าน-อาคาร ซึ่งนิยมเลือกใช้ให้เเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะมารับน้ำหนักของตัวบ้านของแต่ละประเภทพื่อจะได้สอดคล้องกับเนื้องานที่หน้างานนั้นๆ เราจึงแบ่งเครื่องมือออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้

1.ยกบ้านระบบรอกโซ่มือสาวหรือตัวดึงคานด้วยมือ จึงเป็นระบบที่ประหยัดและคุ้มค่าที่สุดสำหรับงานยกบ้านแบบครั้งคราว สั่งงานด้วยมือ แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ช่วยให้ยกบ้านได้ง่ายขึ้นและจัดการงานยกบ้านได้ปลอดภัยมากขึ้น

2.ยกบ้านระบบด้วยไฮดรอลิคขนาดเล็กสามารถประยุกต์ใช้งานยกบ้านแบบตรง โดยมีด้ามติดตัวมาสำหรับการหมุนรับดีดบ้านให้สูงขึ้นตามที่ต้องการ

3.ยกบ้านด้วยไฮดรอลิค เหมาะสำหรับยกบ้านที่มีขนาดใหญ่ หรือใช้กับงานที่ต้องการดีดบ้านน้ำหนักเยอะซึ่งจะมีด้วยกัน 2แบบ แบบมือโยกและระบบไฟฟ้า

                               ติดต่อช่างดีดยกบ้าน   

Raised house caused by subsidence of the foundation is the pile of houses that are not equal make the floor of the house have different levels. The wall has diagonal cracks. So how to raise a house Also known as the “Flip the House” is a method that has been used to fix this dilapidated house. This will be done after the piles have been reinforced. Because the pier of the original building has to be cut off. And the weight of the building will be transferred onto a new pile while lifting the house

Tools and equipment for lifting the house Flip the house, raise the level of the house – the building. Which is popularly chosen to be appropriate and the most beneficial in order to receive the weight of the house of each type in order to be consistent with the work on the site Therefore, we have divided the tools into 3 types as follows:

1. Lifting the house with a manual chain hoist or a pulling beam by hand. It is the most economical and cost-effective system for occasional home lift jobs. Hand-operated, durable, lightweight, making it easier to lift the house and handle lifting tasks more safely.

2. Lifting the house with a small hydraulic system can be used to lift the house straight. With a built-in handle for turning the house up as needed

3. Lift the house by hydraulic. Suitable for lifting large houses. Or use with the work that needs to eject a heavy house, which will be together in 2 types, a hand rocker and an electrical system.

                               ติดต่อช่างดีดยกบ้าน   

地基下陷引起的高架房屋是不等量的房屋堆砌,使房屋的地板具有不同的高度。墙壁有斜裂缝。那么如何养房子 又称“翻屋”,是人们用来修复这间破旧房屋的一种方法。这将在桩被加固后进行。因为原建筑的码头要截断了。并且在提升房屋的同时,建筑物的重量将转移到新的桩上

用于提升房屋的工具和设备 翻转房屋,提高房屋 – 建筑物的水平。为了与现场工作保持一致,通常选择合适和最有益的方式来承受每种类型的房屋的重量,因此,我们将工具分为以下 3 种类型:

1、用手拉葫芦或手拉梁将房屋吊起。对于偶尔的家庭电梯作业,它是最经济、最具成本效益的系统。手动操作,坚固耐用,重量轻,可以更轻松地举起房屋并更安全地处理起重任务。

2.采用小型液压系统起吊房屋,可将房屋直起。带有内置把手,可根据需要转动房屋

3. 用液压提升房屋。适合吊装大房子。或与需要弹出重型房屋的工作一起使用,这将有两种类型,手动摇杆和电气系统。

                               ติดต่อช่างดีดยกบ้าน   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s