อ่านวิธีดีดบ้านสูงอย่างไร ให้ฮวงจุ้ยไม่เสีย

อ่านวิธีดีดบ้านสูงอย่างไร ให้ฮวงจุ้ยไม่เสีย

เมื่อน้ำหลากการใช้ชีวิตคนไทยที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มจะประสบปัญหาน้ำท่วม คนไทยสมัยก่อนที่ไม่อยากใช้ชีวิตลำบาก จะใช้วิธีดีดบ้านสูง แต่กังวลเรื่องฮวงจุ้ยบ้านจะเสีย คนที่ดีดบ้านตนเองสูงแล้ว ควรปรับฮวงจุ้ยอย่างไร จะอยู่อย่างมีความสุข บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ
ก่อนการจัดฮวงจุ้ยต้องทำความเข้าใจเรื่องกระบวนการดีดตัวอาคาร ป้องกันอุบัติเหตุ ฉะนั้นมาอ่านขั้นตอนการดีดบ้านที่ปลอดภัย
พิจารณาโครงสร้างบ้าน สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่จะตัดสินใจดีดบ้านสูงต้องสำรวจบ้านตนเองก่อนว่า บ้านตัวเองมีรอยร้าวที่เสา ที่ผนัง เพดานไหม มีปลวกกินบริเวณใดบ้าง ควรให้ช่างมาตรวจเสาเข็ม เพราะบางบ้านอาจมีเสาเข็มทรุด ฉะนั้นบางทีการรื้อบ้านแล้วสร้างใหม่โดยยกพื้นสูงจะคุ้มค่ากว่าการดีดบ้านสูง
วางแผนเรื่องงบประมาณ สำหรับหลายคนอาจไม่มีทางเลือก ที่จะหนีปัญหาน้ำท่วมบางคนคิดจะย้ายบ้าน ขายบ้านแต่ไม่มีคนซื้อต่อ ต้องตัดสินใจดีดบ้านสูง ควรใส่ใจเรื่องค่าใช้จ่าย โดยรวมแล้วอยู่ที่หลักแสน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ความยากง่ายและสภาพบ้าน เพราะต้องจ่ายค่าแรง ค่าวัสดุก่อสร้าง การเทพื้น สร้างห้องน้ำ การสร้างบันไดขึ้น
ดีดบ้านอย่างปลอดภัย ขั้นแรกจะตัดเสาชั้นล่างแล้วทำฐานรองรับ ขั้นที่สองสร้างค้ำยันเพื่อกระจายน้ำหนักตัวบ้านที่จะดีดลงสู่ฐานรองรับ ขั้นที่สามติดตั้งแม่แรงไฮดรอลิก ขั้นที่สี่ตัดเสาตอม่อให้ขาดจากฐานเดิม ขั้นที่ห้ายกบ้านขึ้นพร้อม ๆ กันขณะยกจะทำค้ำยันตาม ขั้นสุดท้ายเมื่อยกบ้านสูงแล้วต่อเสาบ้านลงสู่ฐานราก ขณะยกบ้านต้องยกพร้อมกันและต้องมั่นใจว่าฐานรองรับจะต้องมั่นคง
จัดฮวงจุ้ยแก้ปัญหาเรื่องที่จะตามมา เมื่อดีดบ้านสูงแล้วงานต่อมาคือการสร้างบันไดจะต้องออกแบบฮวงจุ้ยให้เหมาะสมต่อผู้ใช้งาน กล่าวคือเรื่องการเวียนบันไดควรเลือก เวียนขวากล่าวคือให้ด้านขวาชิดตัวบ้านที่ดีดสูง ราวจับจะอยู่ด้านซ้ายเวลาขึ้นแต่เวลาลงราวจับจะอยู่ด้านขวา อาจออกแบบให้เหมาะสมต่อผู้สูงอายุในบ้านโดยมีที่พักบันได อย่าลืมต้องมีจำนวนขั้นเลขคี่ไม่นับรวมที่พักบันไดและพื้นชั้นบนสุด ต่อมาต้องวางระบบไฟฟ้า และน้ำประปาใหม่ เพราะระหว่างการดีดบ้านสูงพนักงานต้องตัดน้ำ ตัดไฟ ฉะนั้นเมื่อดีดบ้านสูงแล้วต้องระวังอุบัติเหตุจากการวางระบบไฟและต้องเดินท่อน้ำใหม่ ติดขลุ่ยจีนที่บริเวณพื้นที่ดีดสูง แขวนโมบายไม้ไผ่ที่บริเวณบ้านที่ดีดสูงเพราะจะลดพลังหยางที่ลมจะผ่านมากเกินไป

                          ติดต่อช่างดีดยกบ้าน  

Read how to flip a house high? Let Feng Shui not be wasted

When the floodwaters live, Thai people living in the lowlands will face floods. Thai people in the past did not want to live a difficult life. Will use a high house ejection method But worried about feng shui, the house will be broken. A person who has built his own house high How should I adjust Feng Shui? To live happily, this article Horoscope thaiza will recommend.

Before feng shui arrangements, one must understand the process of building ejection. Prevent accidents So let’s read the steps to eject a safe house.

Consider the structure of the house The most important thing for those who decide to flip a tall house must first examine their own home. Does the house itself have cracks in the columns, walls, ceilings? Are there any areas where termites eat? Should have a technician come to check the pile. Because some houses may have collapsed piles So perhaps demolishing a house and building a new one on a raised platform would be more cost-effective than elevating the house.

Budget planning For many people, there may not be a choice. To escape the flood problem, some people think of moving house. Sell ​​the house but no one buys it have to decide to flip the house high should pay attention to the cost Overall, it’s in the hundreds of thousands. Depending on the difficulty and the house conditions for having to pay wages Cost of construction materials, pouring floors, building bathrooms, building stairs

home safely First, the lower pillars are cut, and the bases are made. The second step is to build support to distribute the weight of the house that will fall onto the support. The third step is to install the hydraulic jack. The fourth step is to cut the stanchion from the original base. The fifth step is to raise the house at the same time while lifting it will support it accordingly. Finally, when the house is raised high and then attached the house pillars to the foundation. When lifting the house, it must be lifted at the same time and must ensure that the support base must be stable.

Arrange Feng Shui to solve problems that will follow. When the house is high, then the next task is to create a staircase. Feng Shui must be designed to suit the user. That is to say, the spiral staircase should be chosen. Circular right, that is, the right side is close to the house that jumps high. The handrail is on the left side when going up but when going down the handrail is on the right side. May be designed to suit the elderly in homes with stairwells Remember, there must be an odd number of steps, excluding stairs and the top floor. Later, the electrical system must be installed. And new water supply Because during the high house flip, employees have to cut the water, cut the power, so when the house is high, be careful of accidents from installing the electrical system and have to re-route the water pipes. Stick on a Chinese flute at a high playing area. Hang bamboo mobiles around the house with a high flicker, as this will reduce too much of the yang energy that the wind will pass through.

                          ติดต่อช่างดีดยกบ้าน  

阅读如何将房子翻高?让风水不浪费

当洪水泛滥时,生活在低地的泰国人将面临洪水。过去的泰国人不想过着艰难的生活。会用高屋弹射法 但是担心风水,房子会坏。把自己的房子盖得高的人应该如何调整风水?为了幸福地生活,这篇星座运势泰扎将推荐。

在安排风水之前,必须了解建筑弹射的过程。预防事故 所以让我们阅读弹出安全屋的步骤。

考虑房子的结构对于决定翻转高大房子的人来说,最重要的事情必须首先检查自己的房子。房子本身的柱子、墙壁、天花板是否有裂缝?有白蚁吃的地方吗?应该有技术人员来检查桩。因为有些房子可能已经有倒塌的桩,所以也许拆除房子并在升高的平台上建造新房子比将房子抬高更划算。

预算规划 对于很多人来说,可能别无选择。为了逃避洪水问题,有些人想到了搬家。卖房子没人买要决定把房子炒高要注意成本 总体在几十万。视难易程度和房屋条件而定,需支付建筑材料、浇筑地板、建造浴室、建造楼梯的费用。

安全回家 首先,切割较低的支柱,并制作底座。第二步是建立支撑以分配将落在支撑上的房屋的重量。第三步是安装液压千斤顶。第四步是从原来的底座上剪下支柱。第五步是同时抬高房子,同时抬高它会相应地支撑它。最后,当房子被抬高时,然后将房子的柱子连接到地基上。起吊房屋时,必须同时起吊,且必须保证支撑底座稳固。

安排风水解决接下来的问题。当房子很高时,接下来的任务是创建一个楼梯。风水的设计必须适合用户。也就是说,应该选择螺旋楼梯。圆形右边,即右边靠近跳高的房子。上山时扶手在左侧,下山时扶手在右侧。可能设计为适合有楼梯间的家中的老年人 请记住,楼梯数量必须为奇数,不包括楼梯和顶层。之后,必须安装电气系统。和新供水 因为在高楼翻转期间,员工要断水,断电,所以当房子高时,要小心安装电气系统引起的事故,不得不重新布线水管。在高高的演奏区坚持吹奏中国长笛。将竹手机挂在房子周围,高闪烁,因为这会减少风通过的太多阳能。

                          ติดต่อช่างดีดยกบ้าน  

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s