รู้ก่อนสร้าง เตรียมพื้นที่อย่างไร ป้องกันโพรงใต้บ้านระยะยาว

รู้ก่อนสร้าง…เตรียมพื้นที่อย่างไร ป้องกันโพรงใต้บ้านระยะยาว

1. การถมดินก่อนสร้าง ป้องกันโพรงใต้บ้าน
การถมดินนอกจากจะเป็นการยกระดับความสูงของพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำท่วม
โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ คือ
1.1 ลักษณะพื้นที่ที่จะถมดิน
ควรตรวจสอบลักษณะพื้นที่เบื้องต้น เพื่อประกอบการกำหนดระดับความสูงของดินที่จะถม
1.2 ความสูงของพื้นที่ที่จะถม
การถมที่ดินจะให้มีความสูงกว่าถนนประมาณ 50-80 เซ็นติเมตร หรือบางพื้นที่ที่อาจต้องถมดินให้สูงถึง 1 เมตร เพื่อเผื่อไว้สำหรับการยุบตัวของดินในอนาคต
1.3 ระยะเวลาการทิ้งพื้นที่ไว้
สำหรับบ้านที่ถมดินเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรดำเนินการสร้างบ้านทันที ทิ้งระยะเวลาให้ผ่านไประยะหนึ่ง เพื่อให้หน้าดินมีการเซตตัวและไม่เกิดการทรุดตัวมากในระยะยาว

การถมดินยิ่งสูงจากระดับเดิมมากเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสทรุดตัวได้มากเท่านั้น ดังนั้นจึงควรถมทิ้งไว้ก่อนสร้างบ้าน 6 – 12 เดือน หรือหากมีเวลาน้อยอาจใช้ใช้รถบดอัดดินช่วยร่นเวลา หรือจะทั้งทิ้งระยะเวลา และบดอัดไปด้วยก็ยิ่งได้ผลดี

                             ติดต่อช่างดีดยกบ้าน   

Know before building…how to prepare the area Long-term protection for burrows under the house

1. Filling the soil before building Prevent burrows under the house

Filling the soil in addition to raising the height of the area to prevent flooding.

Taking into account the following factors:

1.1 Characteristics of the area to be filled with soil

Should check the nature of the preliminary area. For determining the height of the soil to be filled

1.2 The height of the area to be filled

Land reclamation will be about 50-80 centimeters higher than the road, or some areas that may need to fill the soil to a height of 1 meter in order for soil collapse in the future.

1.3 Period of leaving the space

For houses that have already filled the soil The construction of a house should not be carried out immediately. Leave a period of time to pass for a while. So that the topsoil is set and does not cause much subsidence in the long run

The higher the land reclamation, the higher it was from the original level. The more likely it is to collapse. Therefore, it should be left before building a house 6-12 months, or if there is little time, may use a soil compactor to help shorten the time. Or will both leave the period And compacted with it, the more effective it is.

                             ติดต่อช่างดีดยกบ้าน   

建造前了解…如何准备该区域 长期保护房屋下方的洞穴

1. 建前填土 防止屋下挖洞

除了提高该区域的高度以预防洪水泛滥外,还可以填充土壤。

考虑到以下因素:

1.1 填土区特征

应检查初步区域的性质。用于确定待填土的高度

1.2 待填充区域的高度

开垦将比道路高出约50-80厘米,或某些区域可能需要将土壤填充到1米的高度,以便将来发生土壤塌陷。

1.3 离场时间

对于已经填土的房屋不应立即进行房屋的建造。留出一段时间过去一段时间。使表土固定,从长远来看不会引起太多下沉

开垦得越高,比原来的水平就越高。倒塌的可能性越大。因此,建房前应留出6-12个月,如果时间不多,可使用压土机帮助缩短时间。或者将两者都离开期间并与它紧密结合,它更有效。

                             ติดต่อช่างดีดยกบ้าน   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s