วิธีนี้มีข้อควรรู้ที่แตกต่างกัน

วิธีนี้มีข้อควรรู้ที่แตกต่างกัน

การป้องกันโพรงที่มีโอกาสเกิดขึ้นภายหลังการสร้างบ้านนั้น เจ้าของบ้านอาจเตรียมการตั้งแต่ขั้นตอนการถมดิน หรือการวางเสาเข็มก่อนสร้างบ้าน โดย 2 วิธีนี้มีข้อควรรู้ที่แตกต่างกัน

1. การถมดินก่อนสร้าง ป้องกันโพรงใต้บ้าน
สำคัญกับการปรับระดับพื้นที่ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ คือ

1.1 ลักษณะพื้นที่ที่จะถมดิน
ควรตรวจสอบลักษณะพื้นที่เบื้องต้น เพื่อประกอบการกำหนดระดับความสูงของดินที่จะถม
1.2 ความสูงของพื้นที่ที่จะถม
1.3 ระยะเวลาการทิ้งพื้นที่ไว้

ข้อควรคำนึงในการถมที่ดิน
สำหรับบ้านที่สร้างจากพื้นที่เดิมที่อาจมีการทุบหลังเก่าสร้างหลังใหม่ เมื่อมีการถมที่เพิ่มเติมอาจมีการใช้เศษอิฐ เศษคอนกรีต จากการทุบหลังเก่ามาถมที่ดิน ซึ่งกรณีนี้จะทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวของดินมากกว่าปกติ เนื่องจากเศษวัสดุเหล่านั้นจะไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกับดิน มีการเกยกันเป็นเป็นช่องว่าง และเมื่อระยะเวลาผ่านไปหากมีน้ำซึมผ่านจะพาดินไหลลงมาแทนที่ช่องว่าง ทำให้เกิดการทรุดตัวเป็นหลุมหรือโพรงใต้บ้านได้
การถมดินหากเลือกระยะเวลาได้ ควรดำเนินการในช่วงหน้าฝน เพราะน้ำฝนที่ไหลแทรกระหว่างเนื้อดินจะเป็นตัวช่วยให้ดินยุบตัวและแน่นขึ้น

2. การวางฐานโครงสร้างตั้งแต่เริ่มต้น
การป้องกันดินทรุดตัวจนเกิดโพรงใต้บ้านนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือการมีเสาเข็มรองรับน้ำหนัก ซึ่งโดยทั่วไปโครงสร้างบ้านจะถูกกำหนดให้มีเสาเข็มยาวลึกลงไปถึงชั้นดินดานหรือชั้นทรายเฉลี่ยประมาณ 18 – 21 เมตร ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์หาค่าสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดิน ซึ่งจะถูกนำมา คำนวณออกแบบความสามารถการรับน้ำหนักบรรทุกของชั้นดินได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมมากที่สุด เพื่อรองรับน้ำหนักตัวบ้านไว้

                                ติดต่อช่างดีดยกบ้าน     

Preventing burrows that have the potential to occur after building a house Homeowners may prepare from the land reclamation process. Or laying piles before building a house by these 2 methods, there are different things to know.
1. Filling the soil before building Prevent burrows under the house
It is important to adjust the area. Taking into account the following factors:
1.1 Characteristics of the area to be filled with soil
Should check the nature of the preliminary area. For determining the height of the soil to be filled
1.2 The height of the area to be filled
1.3 Period of leaving the space
Considerations for land reclamation
For a house built from the same area that may be demolished to build a new one When additional fillings may be used, rubble bricks and concrete scraps from the old back may be used to fill the land. Which in this case will cause more soil subsidence problems than usual Because those scraps will not mix with the soil. There is a gap And over time, if water seeps through, the soil will flow down instead of the gap. Causing subsidence into a hole or a cavity under the house
Land reclamation if you can choose the time period should be carried out during the rainy season Because rainwater that flows between the soil will help the soil to collapse and tighten.
2. Laying the foundation of the structure from scratch
Preventing soil subsidence until a hollow under the house is formed. The best way is to have piles to support the weight. In general, the house structure is defined as having long piles that go down to the subsoil layer or the average sand layer about 18 – 21 meters, depending on the analysis of the engineering properties of the soil layer. Which will be brought Calculate and design the load carrying capacity of the soil layer as accurately as possible according to engineering principles. To support the weight of the house

                                ติดต่อช่างดีดยกบ้าน     

防止在建造房屋后可能发生的洞穴房主可以从土地复垦过程中做好准备。或者用这2种方法建房之前先打桩,要知道的事情是不一样的。
1. 建前填土 防止屋下挖洞
调整区域很重要。考虑到以下因素:
1.1 填土区特征
应检查初步区域的性质。用于确定待填土的高度
1.2 待填充区域的高度
1.3 离场时间
土地复垦的注意事项
对于同一地区建造的房屋可能会被拆除以建造新的房屋 当可以使用额外的填充物时,可以使用旧背面的碎石砖和混凝土废料来填充土地。在这种情况下,这会导致比平时更多的土壤沉降问题,因为这些碎屑不会与土壤混合。有一个缺口 随着时间的推移,如果水渗入,土壤会流下来而不是缺口。导致下沉到房屋下方的洞或空腔中
开垦如果可以选择时间段,应该在雨季进行,因为雨水在土壤之间流动,会帮助土壤塌陷和收紧。
2.从零开始打好结构基础
防止土壤下沉,直到房屋下方形成空洞。最好的方法是用桩来支撑重量。一般情况下,房屋结构被定义为具有长桩,向下至底土层或平均沙层约18-21米,这取决于对土层工程性质的分析。这将带来根据工程原理尽可能准确地计算和设计土层的承载能力。支撑房子的重量

                                ติดต่อช่างดีดยกบ้าน     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s