ขั้นตอนการดีดบ้านปูนสองชั้น

ขั้นตอนการดีดบ้านปูนสองชั้น

ขั้นตอนที่ 1
ขุดเจาะรอบตัวบ้านให้พบถึงคานคลอดิน แล้วเทฐาน สำหรับรองรับ การตั้งเครื่องมือประกอบการดีดบ้าน เพื่อการประกอบเครื่องมือจะได้แน่นหนาไม่มีการทรุดเอียงแต่อย่างใด พร้อมที่จะทำงานได้อย่างมั่นใจปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 2
ประกอบเครื่องมือเข้ากับตัวบ้าน ล็อกให้แน่นหนาถาวร และลัดกุมอย่างไม่มีการติดขัด มั่นคงและแข็งแรง จนสามารถที่จะดีดตัวบ้านขึ้นได้

ขั้นตอนที่ 3
ทำการดีดบ้าน ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่ทีมงานเราได้ประกอบไว้อย่างแข็งแรง แน่นหนาและ ลัดกุม เมื่อถึงระดับ ที่ ต้องการจะทำการเช็คปรับระดับเสาทุกต้นให้อยู่ในระดับเดียวกันเพื่อไม่ให้มีการทรุดเอียง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยของเรา

ขั้นตอนที่ 4

ทำการเชื่อมต่อเสาตอม่อ โดยเชื่อมจากรากฐานของเสาตอม่อตัวล่างเดิมเพื่อความมั่นคง และแข็งแรง พร้อมทั้ง ประกอบแบบเทเสาตอม่อให้กับที่ ใหญ่กว่าเดิมสามารถรับน้ำหนักตัวบ้านได้อย่างมั่นคง แน่นหนาถาวรตลอดไป

ขั้นตอนที่ 5
ทำการถอดแบบเสาตอม่อ และถอดเครื่องมือออกจากตัวบ้าน พร้อมขึ้นอยู่อย่างมั่นคงและแข็งแรง แน่นหนาถาวร อย่างสบายใจตลอดไป

                             ติดต่อช่างดีดยกบ้าน  

The process of ejecting a two-storey cement house

Step 1

Dig around the house to find the soil beams, then pour the base for support. for the assembly of the tool to be firmly without any tilt Ready to work confidently and safely

Step 2

Assemble the tools to the house permanently locked and without interruption stable and strong until able to bounce the house up

Step 3

Do house flipping with modern equipment. The team that we have assembled is strong, tight and tight. When it reaches the desired level, it will check the level of all pillars to be at the same level so that they do not tilt. with our modern tools

Step 4

make the connection of the pole by connecting from the foundation of the original lower stanchion for stability and strength, as well as assembling the pole pole to the place Bigger than before, able to support the weight of the house stably forever and ever

Step 5

Remove the stanchion and remove the tools from the house Ready to depend on stability and strength, permanently stable, and always at ease

                             ติดต่อช่างดีดยกบ้าน  

两层水泥房顶出过程

第1步

在房子周围挖掘以找到土梁,然后浇筑底座作为支撑。使工具组装牢固,没有任何倾斜 准备好自信和安全地工作

第2步

将工具组装到房屋中 永久锁定并且不间断地稳定而坚固,直到能够将房屋弹起

第 3 步

用现代设备做房子翻转。我们组建的团队强大,紧密,紧密。当它达到所需的水平时,它会检查所有支柱的水平是否在同一水平,以便它们不会倾斜。使用我们的现代工具

第四步

从原来的下支柱的基础上进行连接,以稳定和强度,并将杆杆组装到比以前更大的地方,能够永远稳定地支撑房屋的重量

第 5 步

卸下支柱并从房屋中取出工具准备依靠稳定性和强度,永久稳定,始终轻松自在。

                             ติดต่อช่างดีดยกบ้าน  

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s