ก่อนยกบ้าน ดีดบ้าน ฟังทางนี้ก่อนนะ

ดีดบ้าน” กับ 5 ข้อควรระวังก่อนตัดสินใจ จะได้ไม่เสียใจภายหลัง
ดีดบ้าน หรือ ยกบ้าน เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากหลังจากเหตุการณ์ปี 54 น้ำท่วมใหญ่หลายจังหวัด และยังคงเป็นฝันร้ายที่บางคนจำได้ไม่ลืม เพราะเกิดผลกระทบทำให้เสียทรัพย์สินจากน้ำท่วมเข้าบ้าน ประกอบกับสภาพภูมิประเทศของกรุงเทพฯและพื้นที่ชานเมืองโดยรอบเป็นที่ลุ่มต่ำแล้วยังถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำ ส่งผลให้เมื่อถึงฤดูมรสุมฝนตกหนัก บ้านที่อยู่ใกล้ริมน้ำมักจะประสบปัญหาน้ำท่วมเฉียบพลัน บางครั้งยังไม่ทันได้เก็บข้าวของน้ำก็เข้าถึงตัวบ้านแล้ว จากเหตุนี้เจ้าของบ้านหลายหลังจึงพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการ “ดีดบ้าน” หรือ “ยกบ้าน” ขึ้นนั่นเองเพราะเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาวและเป็นทางออกที่คิดว่าดีที่สุด แต่ก่อนที่คุณจะไปว่าจ้างผู้รับเหมามาดีดบ้าน ควรที่จะศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการดีดบ้านอย่างถ่องแท้และละเอียดรอบคอบเสียก่อน มิเช่นนั้นอาจจะมาเสียใจในภายหลัง
เพราะฉะนั้นก่อนเริ่มทำการใดๆจึงมีความจำเป็นที่ต้องขออนุญาตกับทางเขตที่อยู่อาศัยเสียก่อน เพื่อเป็นการป้องกันหากเกิดปัญหาที่ไม่คาดฝันขึ้น สามารถหาผู้ที่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่ระบุไว้ ซึ่งก็คือวิศวกรออกแบบและผู้ควบคุมงานนั่นเองหลายครั้งที่มักจะมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับการดีดบ้าน เช่น การเกิดอุบัติเหตุบ้านตกลงมาทับคนงานเสียชีวิต หรือดีดบ้านแล้วบ้านพังถล่มลงมาสร้างความเสียหายต่อบ้านทั้งหลังอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งอาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ด้วยการใช้ระบบหรือวิธีการเก่าๆหรือคิดวิธีเอง อย่างแม่แรง รอก หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ในการดีดบ้าน ดังนั้นการดีดบ้านไม่ควรจ้างบริษัทที่ไม่มีวิศวกรควบคุม เพราะวิศวกรจะมีวิธีการเพิ่มความปลอดภัยโดยสร้างฐานรองรับอุปกรณ์ดีดบ้านอย่างเช่นระบบแม่แรงไฮโดรลิค ซึ่งก่อนที่จะนำมาใช้ต้องตรวจสอบทุกครั้งว่ามีสภาพพร้อมที่จะนำมาใช้งาน อีกทั้งข้อดีของแม่แรงไฮโดรลิคคือ สามารถที่จะยกทุกจุดในบ้านได้พร้อมกัน แล้วยังเช็คระดับความสูง ฐานราก ความลาดเอียงได้อีกด้วย จึงมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ไม่ได้มีแค่มาตรฐานของอุปกรณ์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องรวมไปถึงการคิดคำนวณ วางแผน ความสูงของบ้านเป็นสิ่งสำคัญ

                               ติดต่อช่างดีดยกบ้าน    

Flip the house with 5 precautions before making a decision will not regret later

Flip a house or lift a house is very popular after the year 54 big flood in many provinces. And it’s still a nightmare that some people can’t remember. Because of the impact causing property damage from flooding into the house combined with the geography of Bangkok and surrounding suburbs, it is lowland and surrounded by rivers. As a result, when it comes to the monsoon season, it rains heavily. Homes near the waterfront are prone to acute flooding. Sometimes I haven’t been able to collect water, and it has reached the house. From this reason, many homeowners try to solve the problem by “elevating the house” or “raising the house” because they believe that it can solve the problem in the long term and is the best solution. But before you go to hire a contractor to flip the house Should study and find information related to the house ejection thoroughly and carefully beforehand. Otherwise, you may regret it later.

Therefore, before starting any action, it is necessary to obtain permission from the residential area first. In order to prevent any unforeseen problems Can find who will be responsible according to the specified law. That is, design engineers and supervisors. Many times, there is often bad news about house flips, such as accidents where the house fell on top of the worker and died. Or flick the house and the house collapses down, often causing damage to the whole house. This may be caused by ignorance by using old systems or methods or thinking of your own methods such as jacks, pulleys, or non-standard equipment to use in ejecting the house. Therefore, home flipping shouldn’t hire a company that doesn’t have engineers to control. Because engineers will have a way to increase safety by building a base to support equipment such as hydraulic jacks. Which, before being used, must be checked every time that it is ready to be used The advantages of hydraulic jacks are Able to lift all points in the house at the same time and also check the altitude foundation, slope as well therefore ensuring that there is a certain level of safety But this is not just the standard of equipment alone. But must include calculation, planning, the height of the house is important.

                               ติดต่อช่างดีดยกบ้าน    

翻房前做决定的5个注意事项,以后不会后悔

54年多省大洪水过后,翻房子或抬房子很流行。而且还是有些人想不起来的噩梦。由于洪水涌入房屋造成财产损失的影响,再加上曼谷和周边郊区的地理位置,它是低地,被河流环绕。结果,一到季风季节,就下大雨。靠近海滨的房屋容易发生严重的洪水。有时我没能收集到水,它已经到了房子里。出于这个原因,许多房主试图通过“抬高房子”或“抬高房子”来解决问题,因为他们认为这样可以长期解决问题,是最好地解决方案。但在聘请承包商翻转房屋之前,应事先仔细研究并仔细研究与房屋弹出相关的信息。否则,你以后可能会后悔。

因此,在开始任何行动之前,必须先获得居住区的许可。为防止出现任何不可预见的问题,可以根据指定的法律找到谁来负责。即设计工程师和主管。很多时候,经常有关于房屋倒塌的坏消息,例如房屋倒在工人身上而死亡的事故。或轻弹房屋,房屋倒塌,往往对整个房屋造成损坏。这可能是由于无知使用旧的系统或方法或考虑自己的方法(例如千斤顶、滑轮或非标准设备用于弹出房屋)所致。因此,房屋翻转不应该聘请没有工程师控制的公司。因为工程师将有办法通过建造底座来支撑液压千斤顶等设备来提高安全性。其中,每次使用前必须检查,准备使用液压千斤顶的优点是能够同时提升房屋内的所有点,并检查海拔基础,坡度,从而确保有是一定的安全水平 但这不仅仅是设备的标准。但必须包括计算、规划,房子的高度很重要。坡度以及因此确保有一定程度的安全 但这不仅仅是设备的标准。但必须包括计算、规划,房子的高度很重要。坡度以及因此确保有一定程度的安全 但这不仅仅是设备的标准。但必须包括计算、规划,房子的高度很重要。

                               ติดต่อช่างดีดยกบ้าน    

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s