ข้อควรคำนึงในการถมที่ดิน

ข้อควรคำนึงในการถมที่ดิน

สำหรับบ้านที่สร้างจากพื้นที่เดิมที่อาจมีการทุบหลังเก่าสร้างหลังใหม่ เมื่อมีการถมที่เพิ่มเติมอาจมีการใช้เศษอิฐ เศษคอนกรีต จากการทุบหลังเก่ามาถมที่ดิน ซึ่งกรณีนี้จะทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวของดินมากกว่าปกติ เนื่องจากเศษวัสดุเหล่านั้นจะไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกับดิน มีการเกยกันเป็นเป็นช่องว่าง และเมื่อระยะเวลาผ่านไปหากมีน้ำซึมผ่านจะพาดินไหลลงมาแทนที่ช่องว่าง ทำให้เกิดการทรุดตัวเป็นหลุมหรือโพรงใต้บ้านได้
การถมดินหากเลือกระยะเวลาได้ ควรดำเนินการในช่วงหน้าฝน เพราะน้ำฝนที่ไหลแทรกระหว่างเนื้อดินจะเป็นตัวช่วยให้ดินยุบตัวและแน่นขึ้น

2. การวางฐานโครงสร้างตั้งแต่เริ่มต้น
การป้องกันดินทรุดตัวจนเกิดโพรงใต้บ้านนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือการมีเสาเข็มรองรับน้ำหนัก ซึ่งโดยทั่วไปโครงสร้างบ้านจะถูกกำหนดให้มีเสาเข็มยาวลึกลงไปถึงชั้นดินดานหรือชั้นทรายเฉลี่ยประมาณ 18 – 21 เมตร ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์หาค่าสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดิน ซึ่งจะถูกนำมา คำนวณออกแบบความสามารถการรับน้ำหนักบรรทุกของชั้นดินได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมมากที่สุด เพื่อรองรับน้ำหนักตัวบ้านไว้

ข้อควรคำนึงในการวางเสาเข็ม
พื้นที่ดินบางแปลงอาจเคยเป็นบ่อ หนอง คลอง บึง หรือบ่อทิ้งขยะเก่า การก่อสร้างบ้านบริเวณนี้ควรมีการเจาะสำรวจชั้นดิน ไม่ควรใช้วิธีเทียบเคียงจากพื้นที่ข้างๆ เนื่องจากความลึกของเสาเข็มอาจไปอยู่ตำแหน่งตรงกับบ่อขยะเก่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปขยะมีการย่อยสลาย จะทำให้เสาเข็มทรุดตัวได้

การเตรียมพื้นที่ให้พร้อมก่อนสร้างบ้านเป็นสิ่งสำคัญ หากเจ้าของบ้านมีการเตรียมพร้อมในส่วนของที่ดินตั้งแต่เนิ่นๆ และมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา และแนะนำอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร สถาปนิก หรือผู้ให้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน จะช่วยให้การวางรากฐานสำหรับการสร้างบ้านนั้นมีมาตรฐานและแข็งแรงยิ่งขึ้น

                              ติดต่อช่างดีดยกบ้าน   

Considerations for land reclamation
For a house built from the same area that may be demolished to build a new one When additional fillings may be used, rubble bricks and concrete scraps from the old back may be used to fill the land. Which in this case will cause more soil subsidence problems than usual Because those scraps will not mix with the soil. There is a gap And over time, if water seeps through, the soil will flow down instead of the gap. Causing subsidence into a hole or a cavity under the house
Land reclamation if you can choose the time period should be carried out during the rainy season Because rainwater that flows between the soil will help the soil to collapse and tighten.
2. Laying the foundation of the structure from scratch
Preventing soil subsidence until a hollow under the house is formed. The best way is to have piles to support the weight. In general, the house structure is defined as having long piles that go down to the subsoil layer or the average sand layer about 18 – 21 meters, depending on the analysis of the engineering properties of the soil layer. Which will be brought Calculate and design the load carrying capacity of the soil layer as accurately as possible according to engineering principles. To support the weight of the house
Considerations for laying piles
Some plots of land may have been pits, swamps, canals, marshes, or old garbage dumps. Construction of houses in this area should be drilled to explore the soil layer. Should not use the comparative method from the adjacent area. Because the depth of the pile may be in the same position as the old waste pit. Over time, the waste decomposes. Will cause the pile to collapse
It is important to prepare the area before building a house. If the homeowner has prepared the land early. And have experts to give advice and closely recommended Whether it’s an engineer, architect or service provider of a home building company. It will help to lay the foundation for building a house to be more standard and strong.

                              ติดต่อช่างดีดยกบ้าน   

土地复垦的注意事项
对于同一地区建造的房屋可能会被拆除以建造新的房屋 当可以使用额外的填充物时,可以使用旧背面的碎石砖和混凝土废料来填充土地。在这种情况下,这会导致比平时更多的土壤沉降问题,因为这些碎屑不会与土壤混合。有一个缺口 随着时间的推移,如果水渗入,土壤会流下来而不是缺口。导致下沉到房屋下方的洞或空腔中
开垦如果可以选择时间段,应该在雨季进行,因为雨水在土壤之间流动,会帮助土壤塌陷和收紧。
2.从零开始打好结构基础
防止土壤下沉,直到房屋下方形成空洞。最好的方法是用桩来支撑重量。一般情况下,房屋结构被定义为具有长桩,向下至底土层或平均沙层约18-21米,这取决于对土层工程性质的分析。这将带来根据工程原理尽可能准确地计算和设计土层的承载能力。支撑房子的重量
打桩注意事项
一些地块可能是坑、沼泽、运河、沼泽或旧垃圾场。在该地区建造房屋应钻探土层。不应使用相邻区域的比较方法。因为堆的深度可能和旧垃圾坑在同一位置。随着时间的推移,废物会分解。会导致桩倒塌
在建造房屋之前准备好该区域很重要。如果房主提前准备了土地。并有专家给予建议和密切推荐 无论是工程师、建筑师还是住宅建筑公司的服务提供商。为把房子建得更规范、更坚固打下基础。

                              ติดต่อช่างดีดยกบ้าน   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s