3 เหตุผลที่เราควรยกบ้านหรือดีดบ้าน

3 เหตุผลที่เราควรยกบ้านหรือดีดบ้าน
ปัญหาเรื่องบ้าน ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควร ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หลาย ๆ ครอบครัวอาจแก้ปัญหาด้วยการขายบ้านแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นแทน แต่ในความเป็นจริงและโดยส่วนใหญ่แล้ว เราไม่สามารถย้ายบ้านกันได้ง่ายขนาดนั้น เพราะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องนำมาขบคิดกันอย่างยาวนาน ดังนั้น หากคุณประสบปัญหา 3 เรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้ การยกบ้านอาจเป็นวิธีการแก้ปัญหาหรือเป็นทางออกที่ดีสำหรับคุณและครอบครัวได้

1.ยกบ้านเพื่อให้ระดับพื้นสูงเท่าระดับถนน
เป็นฝันร้ายที่อยู่มาวันหนึ่ง บ้านของเราก็ต้องมาตกอยู่ในสภาพที่ต่ำกว่าระดับถนนหน้าบ้าน ซึ่งแน่นอนว่าย่อมเกิดจากการขยายถนนของทางการ และเราก็ไม่สามารถโต้แย้งใด ๆ ได้เลย
2.ยกบ้านให้สูงลอยเพื่อหนีน้ำท่วม
ภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หากอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุก็คือ “น้ำท่วม” ซึ่งปัจจุบันพื้นที่อาศัยจะถูกน้ำท่วม น้ำขังอยู่เป็นจำนวนมาก และยังมีความเสี่ยงต่อความเสียหายของตัวบ้านและทรัพย์สินด้วย

3.ยกบ้านจาการทรุดตัวของฐานราก
ฐานรากเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างบ้าน เพราะต้องใช้รับน้ำหนักของตัวบ้านทั้งหมด สิ่งสำคัญที่ต้องแข็งแรงให้มากพอก็คือ เสาเข็มซึ่งเป็นส่วนของโครงสร้างที่อยู่ใต้ดิน หากเสาเข็มของบ้านเกิดการทรุดตัวลง จะทำให้ระดับพื้นของตัวบ้านไม่เท่ากัน สิ่งที่จะตามมาก็คือ กำแพงบ้านจะมีเริ่มมีรอยร้าวเป็นแนวเฉียง และตัวบ้านก็จะเริ่มทรุดเอียง

เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการยกบ้านแบ่งเครื่องมือออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้

1.ยกบ้านระบบรอกโซ่มือสาวหรือตัวดึงคานด้วยมือ จึงเป็นระบบที่ประหยัดและคุ้มค่าที่สุดสำหรับงานยกบ้านแบบครั้งคราว สั่งงานด้วยมือ แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ช่วยให้ยกบ้านได้ง่ายขึ้นและจัดการงานยกบ้านได้ปลอดภัยมากขึ้น

2.ยกบ้านระบบด้วยไฮดรอลิคขนาดเล็กสามารถประยุกต์ใช้งานยกบ้านแบบตรง โดยมีด้ามติดตัวมาสำหรับการหมุนรับดีดบ้านให้สูงขึ้นตามที่ต้องการ

3.ยกบ้านด้วยไฮดรอลิค เหมาะสำหรับยกบ้านที่มีขนาดใหญ่ หรือใช้กับงานที่ต้องการดีดบ้านน้ำหนักเยอะซึ่งจะมีด้วยกัน 2แบบ แบบมือโยกและระบบไฟฟ้า

                         ติดต่อช่างดีดยกบ้าน      

3 reasons why we should raise a house or flip a house

house problems It can be considered as a big enough matter. That needs to be resolved urgently. Many families may solve the problem by selling their home and moving to another location instead. But in fact, and for the most part We can’t move houses that easily. Because it can be considered a matter that must be pondered for a long time. Lifting the house can be a solution or a good solution for you and your family.

1. Raise the house so that the floor level is as high as the road level.

It was a nightmare that happened one day. Our home has to fall below the street level in front of the house. Which, of course, is caused by the official road expansion And we can’t argue with anything.

2. Raise the house to a height to escape the flood.

One natural disaster that we cannot avoid If you are in the area of ​​the accident, it is “flooding”, which is currently inhabited by flooded areas. There is a lot of stagnant water. There is also a risk of damage to the house and property.

3. Raise the house from the collapse of the foundation.

Foundations are a very important part of building a house. Because it must support the weight of the whole house It’s important to be strong enough. The pile, which is the part of the structure that is underground. If the piles of the homeland collapsed will make the floor level of the house not equal What will follow is The walls of the house will begin to have diagonal cracks. And the house will begin to collapse

Tools and equipment for lifting the house are divided into 3 types of tools as follows:

1. Lifting the house with a manual chain hoist or a pulling beam by hand. It is the most economical and cost-effective system for occasional home lift jobs. Hand-operated, durable, lightweight, making it easier to lift the house and handle lifting tasks more safely.

2. Lifting the house with a small hydraulic system can be used to lift the house straight. With a built-in handle for turning the house up as needed

3. Lift the house by hydraulic. Suitable for lifting large houses. Or use with the work that needs to eject a heavy house, which will be together in 2 types, a hand rocker and an electrical system.

                         ติดต่อช่างดีดยกบ้าน      

我们应该养房子或翻房子的3个理由

房子问题也算是够大的事了。这需要紧急解决。许多家庭可能会通过出售房屋并搬到另一个地方来解决问题。但事实上,在大多数情况下,我们不能那么容易地搬家。因为,这也算是一件必须深思熟虑的事情了。搬家对您和您的家人来说可能是一个解决方案或一个很好地解决方案。

1. 将房屋抬高,使地板与道路水平面一样高。

这是一天发生的噩梦。我们的家必须低于房子前面的街道水平。这当然是由官方道路扩建引起的,我们无法争论任何事情。

2. 将房子抬高以躲避洪水。

一场我们无法避免的自然灾害如果你在事故发生的地区,那就是“洪水”,目前居住在被洪水淹没的地区。有很多死水。房屋和财产也有损坏的风险。

3. 将房屋从地基倒塌中抬高。

地基是建造房屋的一个非常重要的部分。因为它必须支撑整个房子的重量,所以足够坚固很重要。桩,这是地下结构的一部分。如果家园的桩子倒塌会使房子的楼层不相等,随之而来的是房子的墙壁会开始出现斜裂缝。房子将开始倒塌

用于提升房屋的工具和设备分为以下 3 类工具:

1、用手拉葫芦或手拉梁将房屋吊起。对于偶尔的家庭电梯作业,它是最经济、最具成本效益的系统。手动操作,坚固耐用,重量轻,可以更轻松地举起房屋并更安全地处理起重任务。

2. 用小型液压系统提升鸡舍,可将鸡舍平直。带有内置把手,可根据需要转动房屋

3. 用液压提升房屋。适合吊装大房子。或与需要弹出重型房屋的工作一起使用,这将有两种类型,手动摇杆和电气系统。

                         ติดต่อช่างดีดยกบ้าน      

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s