ข้อดีข้อเสียของประตูไวนิล ประตูอลูมิเนียม ประตูไม้

ข้อดีข้อเสียของประตูไวนิล ประตูอลูมิเนียม ประตูไม้
ในปัจุบัน หน้าต่างในบ้านยุคสมัยนี้ได้เปลี่ยนจากไม้ไปเป็น วัสดุชนิดอื่นหมดแล้วนะครับ โดยวัสดุที่ได้นำมาใช้ทดแทนไม้คือ โลหะคืออลุมิเนียมและพลาสติก (UPVC)นั่นเอง

ทำไมไม่ใช้ไม้ละ ??
ในสมัยเมื่อก่อนนี้ อลูมิเนียมและ UPVC ยังไม่เป็นที่นิยม กันอย่างกว้างขวางมากนัก บ้านจึงใช้แต่บานประตูหน้าต่างกันทั้งบ้าน แต่วงกบและประตูไม้จะมีปัญหาเรื่องน้ำซึมระหว่างรอยต่อของไม้และผนังปูนมากที่สุด

แล้วUPVC คืออะไร
สูตรผสมระหว่าง UPVC (Unplastizide Poly Vinyl Choride) สารเพิ่มประสิทธิภาพที่ทนต่อทุกสภาวะแวดล้อม สารทนแรงกระแทก ให้ได้ส่วนผสมที่มีคุณภาพในการทำประตู หน้าต่าง ประตูหน้าต่างไวนิล มีคุณสมบัติเด่นอย่างไร ขจัดปัญหาหารกัดกินของปลวก มด มอด ไม่มีปัญหาการรั่วซึมเนื่องจากไม่มีรอยต่อ ทนต่อรังสี UV ไม่ผุกร่อน บิดงอ และไม่เป็นเชื้อไฟ
แล้วมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรบ้างละ

วัสดุ
มีความแตกต่างระหว่างโลหะกับพลาสติกกันอยุ่แล้วนะครับแต่สิ่งที่จะไม่เหมือนกันคือ ขนาดของ โครงสร้างของกรอบบาน(profile) ซึ่งในแต่ละยี่ห้อก็ทำไม่เหมือนกัน ผู้เขียนส่วนตัวชอบอลูมิเนียม นะครับ แต่ UPVC ในบางยี่ห้อ PROFILE ดีมากๆๆเมือนกัน

ความสวยงาม
หาพูดถึงสีแล้วละก็ อลูมิเนียมมีสีมากกว่านะครับ สีธรรมดาจนไปถึงลายไม้ก็มี ในขณะที่ไวนิลก็มี แต่ หากไม่ใช่สีขาวการทำ Profile จะยากและเก็บงานไม่เรียบร้อยกว่าอลูมิเนียมนะครับ

การติดตั้ง
การติดตั้งทั้ง อลูมิเนียมและ upvc เหมือนกันครับ แต่การแก้ไขงานที่ผิดพลาด ผู้เขียนว่าอลูมิเนียมจะแก้ไขง่ายกว่านะครับ

การดูแลรักษา
จากประสบการของผู้เขียน นั้น ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมดูแลง่าย UPVC นะครับ หากมีรอยขูดขีด อลูมิเนียมจะเก็บงานง่ายกว่า UPCV นะครับ

ราคา
ในท้องตลาด วัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้ มีราคาที่ไม่ต่างกันมากนะครับถ้าขายเป็นแบรนด์ ดังๆๆแต่ สิ่งที่แตกต่างคือ อลูมิเนียม ช่างทั่วไปสามารถทำได้ในราคาถูกนะครับ

  ติดต่อสอบถาม

The pros and cons of vinyl doors aluminum door wooden door

Nowadays, the windows in modern houses have changed from wood to All other materials are sold out. The materials used to replace wood are Metal is aluminum and plastic. (UPVC)

Why not use wood??

in the past Aluminum and UPVC are not yet popular. very widely The house therefore uses only shutters throughout the house. But wooden frames and doors will have the most problems with water seepage between the joints of the wood and the cement wall.

So what is UPVC?

Formulated with UPVC (Unplastizide Poly Vinyl Choride), an additive that is resistant to all environmental conditions. impact resistant substance To get quality ingredients for making doors, windows, doors, windows, vinyl. What are the outstanding features? Eliminate the problem of eating termites, ants, weevils, no leakage problems due to seamless, UV resistant, non-corrosive, warping and non-flammable.

So what are the different advantages and disadvantages?

material

There are differences between metal and plastic already, but what is different is the size of the structure of the frame (profile), which in each brand is not the same. The author personally likes aluminum, but UPVC in some brands PROFILE is very good as well.

beauty

Let’s talk about color Aluminum has more colors. There are normal colors to the wood grain. While vinyl is available, but if it’s not white, profile making will be harder and less tidy than aluminum.

installation

whole installation Aluminum and upvc are the same. But fixing the wrong job The author said that aluminum would be easier to fix.

care
Metal doors and windows, in the author’s experience, are easy to maintain, however UPVC becomes scratched. UPCV is much more hard to store than aluminum.

price

In the market, these 2 types of materials have very different prices. If they are sold as famous brands, but the difference is that aluminum can be made by general technicians at a cheap price.

  ติดต่อสอบถาม

如今,现代房屋的窗户已经从木头变成了所有其他材料都已售罄。用来代替木材的材料是金属、铝和塑料。(UPVC)

为什么不用木头??

过去铝和UPVC尚未流行。非常广泛 因此这所房子在整个房子里只使用百叶窗。但是木框和门会出现最多的问题,就是木材与水泥墙的接缝处掺水。

那么什么是 UPVC?

由 UPVC(Unplastizide 聚氯乙烯)配制而成,这是一种可耐受所有环境条件的添加剂。抗冲击物质 获得用于制造门、窗、门、窗、乙烯基的优质原料。有哪些突出特点?杜绝白蚁、蚂蚁、象鼻虫吃掉的问题,无缝、抗紫外线、不腐蚀、不翘曲、不易燃,无渗漏问题。

那么有哪些不同的优点和缺点呢?

材料

金属和塑料已经有区别了,不同的是框架(型材)的结构尺寸,每个品牌都不一样。笔者个人比较喜欢铝材,但有些品牌PROFILE的UPVC也很不错。

美丽

说说颜色 铝的颜色比较多。木纹有正常的颜色。虽然可以使用乙烯基,但如果它不是白色的,则型材制作将比铝更难且更不整洁。

安装

整个安装铝和upvc是一样的。但是修错了作者说铝会更容易修。

关心 

金属门窗,在笔者的经验中,维护起来很容易,但是UPVC会被划伤。UPCV 比铝更难储存。

价钱

在市场上,这两种材料的价格差异很大。如果以名牌出售,但不同的是,普通技术人员可以以便宜的价格制造铝。

  ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s