กระจกกันเสียง

กระจกกันเสียง คือ กระจกที่มีคุณสมบัติในการป้องกันเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าจะนำกระจกประเภทใดมาทำก็จะต้องมีความหนารวมไม่น้อยกว่า 12 มม.
(ในกรณีที่ใช้กระจกแบบสองชั้น จะต้องมีช่องว่างระหว่างกระจก 70 มม.ขึ้นไป)
และควรมีค่า Sound Transmission Class หรือค่า STC ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป
ถ้าหากกระจกมีความหนามากกว่า 12 มม. ก็จะยิ่งมีค่า STC สูง ยิ่งค่า STC สูงมากเท่าใด
ก็จะยิ่งป้องกันเสียงรบกวนได้มากขึ้นตามไปด้วย

📍 ประเภทของกระจกกันเสียง (Acoustic Glass) มี 4 ประเภท ดังนี้ ‼️

1. กระจกชั้นเดียว (Single Glazing) กระจกประเภทนี้ยิ่งมีความหนามาก
ยิ่งป้องกันเสียงได้ดีส่วนใหญ่
2. กระจกลามิเนต (Laminated Glass) เป็นกระจกที่นิยมใช้กันค่อนข้างมากเพราะให้ความปลอดภัยสูง เวลากระจกแตกชั้นฟิล์มที่อยู่ตรงกลางระหว่างกระจกทั้งสองแผ่น
3. กระจกสองชั้น (Double Glazing) กระจก 2 ชั้นที่จะกันเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะต้องมีช่องว่างตรงกลางระหว่างกระจกไม่น้อยกว่า 70 มม. (7 ซม.) ถึงจะได้ค่า STC ที่สูงขึ้น
4. กระจกสองชั้น แบบผสมผสาน (Double Glazing Mix & Match)
แต่จะให้ประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงที่เพิ่มขึ้น โดยแผ่นกระจกจะเปลี่ยนจากกระจกชั้นเดียวเป็นกระจกลามิเนตแทนในส่วนที่เป็นผนังด้านใน

🔅 คุณสมบัติเด่นของกระจกกันเสียง (Acoustic Glass)​
– มีความแข็งแรง ทนต่อการบุกรุก หรือ โจรกรรม มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
– สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
– ช่วยลดรังสียูวี และป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🔅 คุณสมบัติด้อยของกระจกกันเสียง (Acoustic Glass)​
– มีน้ำหนักค่อนข้างมาก เพราะหนากว่ากระจกทั่วไป
– ขนาดของกรอบเฟรม มีขนาดที่กว้างขึ้นกว่ากระจกทั่วไป

ประเภทของกระจก ทำความรู้จักว่ากระจกแต่ละประเภท มีคุณสมบัติข้อดี ข้อเสียอย่างไร

1.กระจกใสธรรมดา (Float Glass)
2.กระจกนิรภัย เทมเปอร์ (Tempered Glass)
3.กระจกลามิเนต (Laminated Glass)

  ติดต่อสอบถาม

Soundproof glass is glass that has the ability to effectively block noise.

No matter what type of glass is made, it must have a total thickness of not less than 12 mm.

(In the case of double glazing There must be a gap between the glass 70 mm or more)

and should have a Sound Transmission Class or a STC value of 30 or more

If the glass is thicker than 12 mm, the higher the STC, the higher the STC.

It will also block more noise as well.

📍 There are 4 types of soundproof glass (Acoustic Glass).

1. Single-layer glass (Single Glazing). This type of glass is very thick.

The better the soundproofing, most of the time.

2. Laminated Glass is a glass that is quite popular because it provides high security. When the glass is broken, the film layer is in the middle between the two sheets of glass.

3. Double Glazing: 2 layers of glass to effectively insulate sound.

There must be at least 70 mm (7 cm) of space in the middle between the glass to obtain a higher STC.

4. Double Glazing Mix & Match

But it will provide increased sound protection performance. The glass sheet will change from single layer glass to laminated glass instead of the inner wall.

🔅 Distinctive properties of soundproof glass (Acoustic Glass)​

– have strength Resistant to intrusion or theft, has a long service life.

– Can be cleaned easily 

– Reduces UV rays and effectively block out external noise

🔅 Inferior properties of soundproof glass (Acoustic Glass)​

– quite heavy because it is thicker than normal glass

– size of the frame It is wider than normal glass.

Type of glass get to know each type of glass. Have advantages What are the disadvantages?

1. Ordinary clear glass (Float Glass)

2. Tempered Glass

3. Laminated Glass

  ติดต่อสอบถาม

隔音玻璃是具有有效阻隔噪音能力的玻璃。

无论制成何种类型的玻璃,其总厚度必须不小于 12 毫米。

(在双层玻璃的情况下玻璃之间必须有70毫米或更大的间隙)

并且应具有声音传输等级或 STC 值 30 或更高

如果玻璃厚度超过 12 毫米,STC 越高,STC 越高。

它还可以阻挡更多噪音。

📍 有4种隔音玻璃(Acoustic Glass)。

1.单层玻璃(Single Glazing)。这种类型的玻璃非常厚。

大多数情况下,隔音效果越好。

2.夹层玻璃是一种非常受欢迎的玻璃,因为它提供了很高的安全性。当玻璃破碎时,薄膜层位于两片玻璃之间。

3.双层玻璃:2层玻璃有效隔音。

玻璃之间的中间必须至少有 70 毫米(7 厘米)的空间以获得更高的 STC。

4. 双层玻璃混搭

但它会提供更高的声音保护性能。玻璃板将从单层玻璃变为夹层玻璃,而不是内壁。

🔅 隔音玻璃(Acoustic Glass)的独特特性

– 有强度 抗入侵或防盗,使用寿命长。

– 易于清洁

– 减少紫外线并有效阻隔外界噪音

🔅 隔音玻璃(Acoustic Glass)的劣质性能

– 很重,因为它比普通玻璃厚

– 框架尺寸比普通玻璃更宽。

玻璃类型 了解每种玻璃。有优点 有什么缺点?

1.普通透明玻璃(浮法玻璃)

2. 钢化玻璃

3.夹胶玻璃

  ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s