ประโยชน์ของน้ำบาดาล

ประโยชน์ของน้ำบาดาล
1. การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคอุปโภค ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อเป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ ในครัวเรือน
2. การใช้น้ำบาดาลเพื่อการทำเกษตรกรรม ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกพืช ผัก และการเลี้ยงสัตว์
3. การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุตสาหกรรมและการประกอบธุรกิจอาทิเช่น
– การใช้น้ำบาดาลในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น โรงงานผลิตสุรา ห้องเย็น อาหารกระป๋อง การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด โรงงานผลิตน้ำแข็ง น้ำอัดลม เป็นต้น
– การใช้น้ำประกอบธุรกิจบริการ ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลเพื่อการบริการลูกค้า เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า สวนสนุก สนามกีฬา และสถานบันเทิง เป็นต้น

เราควรที่จะใช้น้ำบาดาลอย่างชาญฉลาด ซึ่งมี หลักสำคัญอยู่ 3 ประการ คือ

1. การใช้น้ำบาดาลในเชิงอนุรักษ์ ไม่ให้เกินสมดุลตามธรรมชาติ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บของแหล่งน้ำบาดาล โดยอาจใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือหลักเศรษฐศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. การป้องกันคุณภาพของน้ำบาดาล โดยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาล ควรตระหนักเสมอว่า มลพิษ สารพิษ สิ่งปฏิกูลบนพื้นดินและใต้ดินทุกอย่าง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำบาดาลด้วย

3. การใช้น้ำบาดาลอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ควรให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมองเห็นความสำคัญของน้ำบาดาล ซึ่งนำมาใช้และผลที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว

         รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด       

The benefits of groundwater

1. The use of groundwater for consumption, i.e. use of water for drinking water, household water

2. The use of groundwater for agriculture is the use of water for planting, vegetable and animal husbandry.

3. Use of groundwater for industry and business operations such as

– Use of groundwater in the industrial sector, such as the use of groundwater in industrial plants or as raw materials in production such as a liquor factory, cold storage, canned food, bottled water production Ice factory, soft drinks, etc.

– Use of water for service business, such as using groundwater for customer service, such as hotels, shopping centers, amusement parks, stadiums and entertainment venues, etc.

We should use groundwater wisely, which has 3 main principles:

1. Conservative use of groundwater do not exceed the natural balance This increases the storage capacity of groundwater resources. May take legal measures or economic principles and public participation

2. Protection of the quality of groundwater by being careful not to cause contamination in groundwater sources Always be aware that pollution, toxins, all ground and underground sewage. Affects the quality of groundwater as well.

3. The most valuable and beneficial use of groundwater should educate and encourage people to see the importance of groundwater which is used, and the effect will occur in the short and long term

         รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด       

地下水的好处

1. 地下水的消费用途,即饮用水、生活用水。

2、农业用水是指种植、蔬菜、畜牧业用水。

3. 地下水用于工业和商业活动,例如

– 工业部门使用地下水,如工业厂房使用地下水或作为生产原料使用,如酒厂、冷库、罐头、瓶装水生产制冰厂、软饮料等。

– 服务业用水,如将地下水用于客户服务,如酒店、购物中心、游乐园、体育场馆和娱乐场所等。

我们应该明智地使用地下水,它有3个主要原则:

1. 节约使用地下水,不超过自然平衡 增加地下水资源的储存能力。可能采取法律措施或经济原则和公众参与

2. 保护地下水质量,注意不要对地下水源造成污染 时刻注意污染、毒素、所有地面和地下污水。也会影响地下水的质量。

3. 地下水的最有价值和最有益的用途应该教育和鼓励人们看到所使用的地下水的重要性,其效果将在短期和长期内显现。

         รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด       

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s