ความหมายของบ่อบาดาล

ความหมายของบ่อบาดาล(Ground Water Well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาลและสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ

ช่างเจาะบาดาล
ารเลือกที่เจาะที่ถูกหลัก ในท้องที่ที่ไม่เคยเจาะน้ำบาดาลมาก่อน หรือในท้องที่ที่ชั้นน้ำเป็นหินแข็ง จะต้องใช้ความรู้ทางวิชาการประกอบกับผลที่ได้จากการสำรวจด้วยวิธีการต่างๆที่กล่าวข้างต้น วิชาการส่วนใหญ่ที่ใช้ประกอบในการเลือกที่เจาะ คือ ความรู้ทางธรณีวิทยา และอุทกวิทยาน้ำบาดาลในบริเวณที่จะเจาะ การเจาะบ่อขนาดใหญ่ที่ต้องการน้ำมาก ๆ ในบางแห่งยังต้องมีการเจาะบ่อทดสอบ ( Test hole ) ดูเสียก่อน 2 – 3 บ่อ การเจาะบ่อทดสอบมีวัตถุประสงค์ที่จะหาความลึกของแหล่งน้ำบาดาล จุดที่ชั้นน้ำบาดาลหนาที่สุด จุดที่น้ำบาดาลมากที่สุด คุณภาพน้ำที่ดีที่สุด ผลจากการทดสอบและรายละเอียดการตรวจสอบอื่นๆ เช่น การตรวจสอบชั้นหิน การตรวจชั้นน้ำด้วยเครื่องมือไฟฟ้า และการทดสอบปริมาณน้ำ เมื่อมาประเมินให้ถูกหลักก็จะกำหนดจุดเจาะให้ได้ผลดีที่สุดได้ แต่ในบางกรณีผู้ที่จะเจาะน้ำบาดาล หรือผู้ที่อยากได้บ่อบาดาลไม่มีประสบการณ์หรือขาดความรู้ หรือขาดทุนทรัพย์ที่จะดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ การเลือกที่เจาะจึงมักจะไม่ค่อยถูกหลัก ยิ่งกว่านั้นบางรายมักจะไปจ้างพ่อมดหมอผี หรือคนทรงนั่งทางในมาเลือกที่เจาะหรือขุดให้ บางรายก็ประสบผลสำเร็จ บางรายก็เสียเงินเปล่า ที่สำเร็จนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นที่ซึ่งไม่จำเป็นต้องให้ใครเลือกให้ หรือไม่จำเป็นต้องใช้หมอผี จะขุดตรงไหนก็ได้น้ำ ข้อแนะนำข้างล่างนี้ให้ไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ไม่ใช่เพื่อนักวิชาการและหลักการที่ให้ไว้นี้ ก็เป็นหลักทั่วๆไป ไม่ใช่เฉพาะแห่งหนึ่งแห่งใด การเลือกใช้ข้อหนึ่งข้อใดเป็นแนวทาง ควรที่จะเลือกใช้ลักษณะภูมิประเทศของที่นั้นๆ มาร่วมพิจารณาด้วย

        รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด      

Meaning of Ground Water Well

In academic terms, it means a hole or vent that is dug or drilled down to the groundwater layer. For the purpose of bringing up groundwater for use, therefore, in academics, it does not determine the depth of the well, how deep the well is. Therefore, it is called a common well. How deep is a well called an artesian well? Readers who have read about the origins and layers of groundwater will still remember that. The groundwater layer and the groundwater level may always be at the surface level. Less than one meter below the soil surface or several tens of meters, so every well, no matter how deep, if dug or drilled down to the water layer, it can be called an artesian well But how deep, no measure will tell. Therefore, giving different opinions or meanings of artesian wells In the opinion of experts, artesian wells, in the most comprehensible definition, are likely to refer to all types of wells that use drilling rigs. Drill down to get the groundwater up to use. With sufficient quantities throughout the year

Having or drilling an artesian well and pumping out water as intended It is the destination of groundwater work that begins with exploration, planning and drilling. A good well has to be the result of good exploration and planning. Use the correct drill Develop the pond properly and bring water up for use in an appropriate method according to the principles of the pond’s hydraulics as follows: The essence of the artesian well will be briefly discussed.

Borehole

Choosing the right piercing in the area that had never drilled groundwater before or in areas where the water layer is hard rock Must use academic knowledge in conjunction with the results obtained from the survey through the various methods mentioned above. Most of the academics used in the selection of drilling rigs are geological knowledge. And groundwater hydrology in the area to be drilled Drilling large wells that require a lot of water in some places still need to drill 2 to 3 test wells (Test Holes). Drilling test wells aims to find the depth of groundwater sources. The point where the groundwater layer is thickest The point where the groundwater is the best water quality The results of testing and other inspection details such as the rock layer inspection Testing the water layer with an electric apparatus and water content testing When it comes to evaluating correctly, it can determine the piercing point for the best results. But in some cases, those who will drill groundwater or those who want an artesian well have no experience or lack of knowledge or loss of property to be carried out as mentioned above choosing a piercing is often not the right choice. Moreover, some people tend to hire sorcerers and sorcerers. Or a medium sitting on the way to choose a place to drill or dig for him some have been successful Some of them wasted money. Success is most often where it is not necessary to be chosen by anyone. Or no need for a magician You can dig anywhere you get water. The recommendations below are for the public. Not for the academics and the principles provided herein. It’s basically all around. Not just anyone place choose one of these as a guideline. Should choose to use the topography of that place. Come to consider It’s basically all around. Not just anyone place choose one of these as a guideline. Should choose to use the topography of that place. Come to consider It’s basically all around. Not just anyone place choose one of these as a guideline. Should choose to use the topography of that place. Come to consider

        รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด      

地下水井的意义

在学术术语中,它意味着挖或钻到地下水层的孔或通风口。因此,为了取用地下水,学术上并没有确定井的深度,井的深度。因此,它被称为普通井。一口井称为自流井有多深?读过地下水的起源和层次的读者仍会记得这一点。地下水层和地下水位可能始终处于地表水平。离地表不到一米或几十米,所以每一口井,无论多深,挖到或钻到水层,都可以称为自流井,但多深,无从衡量。因此,对自流井赋予不同的意见或含义在专家看来,自流井、在最容易理解的定义中,很可能是指使用钻机的所有类型的井。向下钻取以使用地下水。全年数量充足

拥有或钻探自流井并按预期抽水 这是地下水工作的目的地,从勘探、规划和钻探开始。一口好井必须是良好勘探和规划的结果。使用正确的钻头根据池塘水力学原理,正确开发池塘并以适当的方法取水使用: 将简要讨论自流井的本质。

钻孔

在以前从未钻过地下水的地区或在水层为硬岩的地区选择合适地穿孔必须结合学术知识和通过上述各种方法从调查中获得的结果。选择钻机所用的学术知识大多是地质知识。而待钻地区的地下水水文在一些地方钻需要大量水的大井,仍需钻2~3口试井(Test Holes)。钻探井的目的是寻找地下水源的深度。地下水层最厚的点 地下水水质最好的点 测试结果和其他检查细节,如岩层检查 用电器测试水层和含水量测试 当谈到正确评估时,它可以确定最佳效果的穿刺点。但在某些情况下,那些将钻探地下水的人或想要自流井的人没有经验或缺乏知识或财产损失,如上所述,选择穿孔通常不是正确的选择。此外,有些人倾向于雇用巫师和巫师。或者一个中途坐在路上为他选择一个地方钻孔或挖掘一些已经成功的一些浪费了金钱。成功通常是不需要由任何人选择的。或者不需要魔术师您可以在任何有水的地方挖掘。以下建议适用于公众。不适用于此处提供的学者和原则。基本上到处都是。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑一下,基本都在。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑一下,基本都在。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑 不适用于此处提供的学者和原则。基本上到处都是。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑一下,基本都在。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑一下,基本都在。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑 不适用于此处提供的学者和原则。基本上到处都是。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑一下,基本都在。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑一下,基本都在。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑 来考虑一下,基本都在。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑 来考虑一下,基本都在。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑

        รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด      

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s