ขั้นตอนในการเจาะน้ำบาดาล

ขั้นตอนในการเจาะน้ำบาดาล ช่างบาดาลทำเรื่องขอเจาะน้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
1. สำรวจหาเเหล่งน้ำที่ต้องการเจาะ
2. ระบุตำเเหน่งให้ช่างเจาะบาดาลให้ชัดเจน
3. ทำการเจะน้ำบาดาลด้วยรถเจาะบาดาล มีให้ท่าเลือก 2 เเบบคือ เครื่องเจาะน้ำวน กับเครื่อง ลมเเอร์
4. หากท่านต้องการเจาะบาดาลเพื่อใช้ภายในบ้าน เเนะนำให้ใช้เครื่องน้ำวนก็พอ (ในพื้นที่ ๆ เจาะง่าย) ดินเหนียว เเละหินไม่เเข็ง
5. หากในพื้นที่ใดต้องการน้ำปริมาณมาก เเนะนำให้ใช้เครื่องลมเเอร์ เจาะบ่อบาดาลได้ตั้งเเต่ 3-6 นิ้ว เเละสามารถเจาะได้ลึกถึง 100 เมตรกำแพงเพชรทีเดียว
6. ถ้าเจาะเเล้วไม่ได้น้ำ หรือว่าน้ำไม่พอใช้นั้น ทางช่างเจาะบาดาลของเรา ยินดีที่จะเจาะให้ท่านใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เว้นเเต่ว่าในพื้นที่ใด ที่ช่างเจาะบาดาลบอกว่าถ้าเจาะลึกเเล้วจะเจอน้ำเค็ม เเล้วลูกค้ายังต้องการบ่อบาดาลลึก ทางช่างจะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้
7. เมื่อทำการเจาะบาดาลเเล้วได้น้ำ ทางทีมงานบาดาลจะรับประกันดูเเลรักษาบ่อบาดาลให้เป็นระยะเวลา 1 ปี เต็ม

น้ำบาดาล คือน้ำที่อยู่ไต้ดินลึกลงไป เกิดจาการดูดซึมของดินและกินไหลลึกลงไป จนไปแทรกระหว่างหินและดินลึกลงไป หากมีแรกดันของน้ำที่ต่ำกว่าน้ำใต้ดินที่มีจะเกิดเป็นน้ำพุขึ้นมา มักเกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงภูเขา

น้ำบาดาล เกิดจากน้ำฝนที่อยู่ชั้นบรรยากาศตกลงมาสู่พื้น กลายเป็นน้ำผิวดิน ส่วนหึ่งก็จะเกิดการซึมลงไปอีกส่วนก็ระเหย หรอรวมตัวกันเป็นแหล่งน้ำต่างๆ แหล่งน้ำเหล่านั้นหากซึมลงไปก็จะถูกเก็บไว้ในชั้นใต้ดินที่ลึกลงไป ซึ่งลงไปหลายเมตรจนถึงเป็นกิโลเมตร น้ำบาดาลที่อยู่ในหินเรียกว่า น้ำในกิน หากบริเวณที่มีหินหนืดหรือใกล้เคียง เรียกว่า น้ำหินหนืด

น้ำบาดาล สามารถที่จะขุดเจาะได้ตามบริเวณชั้นหินลึกลงไป แต่บางที่อาจจะลึกไม่มากนิยมสูบมาใช้งาน น้ำบาดาลมักจะอยู่ในระดับการซึมเข้าไปถึงและเป็นชั้นที่เก็บน้ำได้ หากลึงลงไปมากกว่า 15 กิโลเมตรมักจะไม่มีน้ำพบแต่ชั้นหินเท่านั้น

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด      

The procedure for drilling groundwater The groundwater technician made a request to drill groundwater with the Department of Groundwater Resources.

1. Explore the water source to drill.

2. Specify the location for the drill technician clearly.

3. Perform groundwater drilling with an artesian truck. There are 2 types of ports to choose from: the whirlpool drill and the air blower.

4. If you want to drill a well for home use It is recommended to use a whirlpool machine (in easy to penetrate areas), clay and not hard rock.

5. If in any area that needs a lot of water It is recommended to use an air conditioner. Can drill artesian wells from 3-6 inches and can drill up to 100 meters deep in Kamphaeng  Phet

6. If drilling and not getting water or that the water is not enough Our underground drilling technicians Willing to drill for you new without additional cost except in any area The drill technician said that if you drill deep, you will find salt water. And customers still want deep artesian wells The technician is not responsible for this part.

7. When drilling the groundwater, get water. The groundwater team will guarantee to take care of the artesian well for a period of 1 full year.

Groundwater is water that lies deep beneath the soil. Caused by the absorption of soil and ingested deeper until it penetrates deep between rock and soil If there is a pressure of water that is lower than the groundwater it has, a spring will be formed. Usually occurs near the mountains.

Groundwater is caused by rainwater in the atmosphere falling to the ground. Become surface water The buzzing part will seep into the other part, it will evaporate. Or gathered together as a source of water Those water sources, if absorbed, are stored in deeper basements. Which goes down several meters to kilometers Groundwater in the rock is called water in food, if the area with magma or nearby is called magma water.

Groundwater can be drilled in deep rock layers. But some may be deep, not very popular to use. Groundwater is usually at the permeability and storage level. Turning down more than 15 kilometers, often there is no water, but only rock layers are found.

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด      

钻探地下水的程序 地下水技术人员向地下水资源部提出了钻探地下水的请求。

1、探索水源进行钻探。

2. 明确指定钻孔技术人员的位置。

3. 使用自流车进行地下水钻探。有两种类型的端口可供选择:漩涡钻和鼓风机。

4.如果你想打井供家庭使用建议使用漩涡机(在容易穿透的区域),粘土而不是硬岩。

5.如果在任何需要大量水的地方建议使用空调。可以钻 3-6 英寸的自流井,可以在甘烹碧钻深 100 米。

6. 如果钻进不进水或水不够我们的地下钻探技术人员愿意为您钻新,除了在任何区域外无需额外费用钻探技术员说,如果您钻得深,您会发现盐水。并且客户还想要深自流井 技术人员不负责这部分。

7. 钻取地下水时,取水。地下水团队将保证对自流井进行为期1年的维护。

地下水是位于土壤深处的水。由土壤吸收引起,吸收得更深,直到它渗透到岩石和土壤之间的深处如果水压低于地下水的压力,就会形成泉水。通常发生在山区附近。

地下水是由大气中的雨水落到地面造成的。变成地表水嗡嗡作响的部分会渗入其他部分,它会蒸发。或聚集在一起作为水源 那些水源如果被吸收,就会储存在更深的地下室中。下降数米至数公里 岩石中的地下水称为食物中的水,如果有岩浆或附近的区域称为岩浆水。

可以在深岩层中钻探地下水。但有些可能很深,使用起来不是很流行。地下水通常处于渗透性和储存水平。转下15公里多,往往没有水,只发现岩层。

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด      

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s