ข้อเสียน้ำบาดาลมีอะไรบ้าง

ข้อเสียน้ำบาดาลมีอะไรบ้าง

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 1 : สนิมเหล็ก
ส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่ไม่มีความสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ที่นำไปใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 2 : การปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูล หรือสารเคมี
อาจทำให้น้ำบาดาลมีการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลหรือปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นพิษ

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 3 : มีค่าฟลูออไรต์เกินค่ามาตรฐาน
ทำให้กระบวนการผลิตสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ คุณภาพของสินค้าก็แย่ลงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 4 : การผสมของหินปู
การผสมของหินปูนในน้ำบาดาล ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้น้ำบาดาลมีความกระด้าง

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 5 : การกัดกร่อน
อาจทำให้บริเวณชั้นหินเกิดการผุกร่อนหรือกัดกร่อนได้ ส่งผลให้เกิดการยุบตัวของดินตามทิศทางการไหลของน้ำ

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 6 : น้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยอาจมีการปนเปื้อนของดิน หิน กรวดหรือโคลน

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 7 : มีต้นทุนสูงในการขุดเจาะ
นอกจากนั้นยังทำให้พื้นที่ห่างไกลจากทรัพยากรน้ำ หรือน้ำประปาเข้าไปไม่ถึงได้มีโอกาสใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภค ได้อีกด้วย

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 8 : มีต้นทุนสูงในการติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล
การสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้จำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เพื่อให้ได้น้ำบาดาลที่มีความใสสะอาด ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อน เพราะหากน้ำบาดาลไม่สะอาด เมื่อใช้อุปโภคหรือบริโภคแล้วจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย แต่การติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาลอาจมีต้นทุนสูง และถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนสูงในระยะแรก แต่ก็สามารถคืนทุนได้ในระยะยาวอย่างแน่นอน อีกทั้งยังทำให้ได้น้ำบาดาลที่มีความใสสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายด้วย

ปัญหาก่อนการติดตั้งระบบน้ำบาดาล
1. น้ำบาดาลมีซากพืช ซากสัตว์ปนอยู่
2. น้ำบาดาลมีเศษหิน กรวดเจือปน
3.มีแมงกานีส หรือค่าสนิมเหล็กเจือปน
4. น้ำบาดาลมีค่าคลอไรด์เกินมาตรฐาน
5. น้ำบาดาลยังไม่ถูกปรับค่ากรด-ด่าง
6. น้ำบาดาลมีหินปูน
7. มีค่าโลหะที่เป็นอัตรายเจือปนอยู่
8. มีค่าฟลูออไรต์ในน้ำบาดาลเกินมาตรฐาน
9. น้ำบาดาลมีสารละลายในน้ำเยอะเกินไป
10. น้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น

      รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด  

What are the disadvantages of groundwater?
Disadvantages of groundwater 1: Iron rust
Affects the quality of water that is not clean, safe for the health of those who use it for consumption or consumption.
Disadvantages of groundwater 2: Contamination of sewage or chemicals
It may contaminate groundwater with sewage or contaminate toxic chemicals.
Disadvantages of groundwater 3 : Fluorite values exceed the standard.
Causing the production process to be inefficient Product quality is deteriorating especially in the food industry.
Disadvantages of groundwater 4 : Mixing of paving stones
Mixing of limestone in groundwater which occurs naturally is inevitable make the groundwater hard
Disadvantages of groundwater 5 : Corrosion
May cause erosion or erosion of the rock layer. Resulting in the collapse of the soil according to the direction of the water flow.
Disadvantages of groundwater 6 : Groundwater has a bad smell.
Naturally occurring They may be contaminated with soil, rocks, gravel or mud.
Groundwater Disadvantage 7 : High Cost of Drilling
It also makes the area far from water resources. Or inaccessible to tap water, there is an opportunity to use water for consumption – consumption as well
Disadvantages of groundwater 8 : The high cost of installing a groundwater purifier.
Pumping up groundwater requires the installation of a water filter. To obtain clean and clear groundwater Free from chemicals or contaminants because if groundwater is not clean When consumed or consumed, it will adversely affect the health of the body. But installing an underground water filter can be costly. And although the cost is high in the early stages But it can definitely pay back in the long run. It also makes the groundwater that is clean and safe for the health of the body.
Problems before installing a groundwater system
1. Groundwater contains humus. Carcass
2. Groundwater contains rubble and gravel.
3. Contains manganese or iron rust impurities
4. Groundwater has a chloride value that exceeds the standard.
5. Groundwater has not been adjusted to the acid-base value.
6. Groundwater contains limestone.
7. There are precious metals that are at the rate of impurities.
8. The fluorite value in groundwater exceeds the standard.
9. Groundwater contains too much aqueous solution.
10. Groundwater has a bad smell.

      รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด  

地下水的缺点是什么?
地下水的缺点1:铁锈
影响不干净的水的质量,对使用它或消费的人的健康是安全的。
地下水的缺点2:污水或化学品的污染
它可能会用污水污染地下水或污染有毒化学品。
地下水的缺点3:萤石值超标。
导致生产过程效率低下 产品质量正在恶化,尤其是在食品行业。
地下水的缺点4:铺路石混杂
地下水中自然发生的石灰石混合不可避免,使地下水变硬
地下水的缺点5:腐蚀
可能引起岩层的侵蚀或侵蚀。导致土壤根据水流方向坍塌。
地下水的缺点6:地下水有异味。
自然产生 它们可能被土壤、岩石、砾石或泥浆污染。
地下水缺点7:钻井成本高
这也使得该地区远离水资源。或无法获得自来水,有机会使用水来消费 – 消费也是如此
地下水的缺点8:安装地下水净化器成本高。
抽取地下水需要安装滤水器。获得干净、清澈的地下水 不含化学物质或污染物,因为如果地下水不干净,如果消耗或消耗,将对身体健康产生不利影响。但是安装地下水过滤器的成本可能很高。而且虽然前期成本高,但从长远来看绝对可以收回成本。它还使地下水清洁安全,有益于身体健康。
安装地下水系统前的问题
1、地下水中含有腐殖质。胴体
2、地下水中含有碎石和砾石。
3.含有锰或铁锈杂质
4、地下水氯值超标。
5、地下水没有调整到酸碱值。
6. 地下水含有石灰石。
7.有贵金属杂质率。
8、地下水中萤石值超标。
9. 地下水含有过多的水溶液。
10.地下水有异味。

      รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด  

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s