วิธีกรองน้ำบาดาลกำจัดหินปูน สนิมเหล็ก

วิธีกรองน้ำบาดาล

วิธีกรองน้ำบาดาลกำจัดหินปูน สนิมเหล็ก

1.สูบน้ำบาดาลมาเก็บไว้ในบ่อพักน้ำ หรือถังเก็บน้ำ
ก่อนที่จะกรองน้ำบาดาลให้สูบน้ำบาดาล หรือน้ำดิบมาเก็บไว้ที่บ่อพักน้ำ
2.กรองน้ำบาดาลที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค
ซึ่งจะมี วิธีกรองน้ำบาดาล ผ่านถังกรองน้ำบาดาลที่มีปั๊มแรงดันจำนวน 4 ถังกรองด้วยกัน คือ ถังกรองความขุ่น ถังกรองสนิมเหล็ก ถังกรองเรซิ่น ถังกรองกลิ่น สี และเคมี
3.กรองความขุ่นของน้ำบาดาล
เป็นการกรองความขุ่นของน้ำบาดาล เพราะน้ำบาดาลในตอนแรกจะไม่ได้มีสีใสสะอาดสักเท่าไหร่ บางครั้งก็จะมีสีขุ่นแบบน้ำคลอง หรือบางทีสีของน้ำบาดาลอาจจะมีส้ม ๆ แดง ๆ ก็ได้เช่นกัน
4.กรองสนิมเหล็กที่เจือปนในน้ำบาดาล
โดยธรรมชาติแล้วน้ำบาดาลจะมีตะกอนของเหล็กละลายผสมเจือปนอยู่ด้วย เมื่อสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้งาน
5.กรองเรซิ่นเพื่อกำจัดหินปูน
เพื่อช่วยลดความกระด้างของน้ำบาดาลก่อนนำไปใช้อุปโภค-บริโภค แต่ถ้าหากว่าน้ำบาดาลไม่มีหินปูนเจือปนอยู่
6.กรองกลิ่น สี เคมีที่มากับน้ำ
หลังจากที่ผ่านการกรองความขุ่น กรองสนิมเหล็ก และกรองหินปูนในน้ำบาดาลเรียบร้อยแล้ว ถังกรองน้ำบาดาลใบสุดท้ายจะทำหน้าที่กรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
7.สูบน้ำบาดาลที่ผ่านการกรองเข้าสู่ถังเก็บน้ำ
หลังจากที่ผ่าน ขั้นตอนการกรองน้ำบาดาล เรียบร้อยแล้ว ที่นี้ก็จะได้น้ำบาดาลที่มีคุณภาพเอาไว้ใช้งานแล้วค่ะ ซึ่งถังเก็บน้ำใบนี้จะมีปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

How to filter groundwater

How to filter groundwater to remove limestone, iron rust

1. Pumping groundwater to store in the sump. Or water tank

Before filtering the groundwater, pump the groundwater. Or raw water to be stored at the reservoir

2. Filter the groundwater that has been disinfected.

Which will have a way to filter groundwater Through the groundwater filter tank with a pressure pump of 4 filter tanks together is a turbidity filter. Steel filter tank Resin filter tank, odor, color and chemical filter tank.

3. Filter the turbidity of groundwater.

It is to filter the turbidity of groundwater. Because groundwater at first will not have a clear color. Sometimes there will be a cloudy color like a canal water. Or perhaps the color of the groundwater may be reddish-orange as well.

4. Filter iron rust that is contaminated in groundwater.

By nature, groundwater contains precipitates of dissolved iron mixed with it. When pumping groundwater up to use

5. Filter the resin to remove limestone.

To help reduce the hardness of groundwater before being used for consumption – consumption But if groundwater is not contaminated with limestone

6. Filter odors, colors, chemicals that come with water.

After being filtered for turbidity iron rust filter and filtering limestone in groundwater already The last groundwater filter tank serves to filter unwanted odors.

7. Pumping filtered groundwater into the water tank.

After passing Groundwater filtration process finished Here, you will get quality groundwater for use. This water tank has an automatic water pump.

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

如何过滤地下水

如何过滤地下水去除石灰石、铁锈

1. 抽取地下水储存在集水池中。或者水箱

在过滤地下水之前,先抽地下水。或原水储存在水库

2、过滤已消毒的地下水。

其中就有一种过滤地下水的方法 通过地下水过滤池与一个压力泵的4个过滤池一起是一个浊度过滤器。钢制过滤罐树脂过滤罐、气味、颜色和化学过滤罐。

3、过滤地下水的浊度。

它是为了过滤地下水的浊度。因为地下水起初不会有清晰的颜色。有时会出现像运河水一样的混浊颜色。或者地下水的颜色也可能是红橙色。

4、过滤被地下水污染的铁锈。

从本质上讲,地下水含有与其混合的溶解铁沉淀物。抽取地下水使用时

5. 过滤树脂以除去石灰石。

在用于消耗之前帮助降低地下水的硬度 – 消耗 但如果地下水没有被石灰石污染

6. 过滤异味、颜色、水中的化学物质。

经过混浊铁锈过滤器和地下水中石灰石过滤后,最后一个地下水过滤池用于过滤不需要的气味。

7. 将过滤后的地下水泵入水箱。

通过地下水过滤过程完成后,您将获得优质的地下水供使用。这个水箱有一个自动水泵。

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s