เจาะน้ำบาดาล ขออนุญาตอย่างไร

เจาะน้ำบาดาล ขออนุญาตอย่างไร เจาะโดยใคร

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร
ผู้ต้องการขออนุญาตติดต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาดลโดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
2) หนังสือมอบอำนาจและสำเนาประจำตัวบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ไม่มายื่นด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท)
3) หนังสือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีโรงงานอุตสาหกรรม)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตฯ เป็นนิติบุคคล)

ขั้นตอนที่ 2
เจ้าพนักงานจะพิจารณาลักษณะของบ่อตามขนาดและพื้นที่ โดยบ่อขนาด 2-3 นิ้ว ปริมาณน้ำไม่เกิน 100 ลบ.ม. อาจใช้เวลาเพียง 1-2 วัน แต่หากเป็นบ่อที่มีขนาดใหญ่เช่น บ่อขนาด 5 นิ้วขึ้นไป ปริมาณน้ำมากกว่า 300 ลบ.ม. ก็อาจกินเวลาพิจารณาถึง 17 วัน

ขั้นตอนที่ 3
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็สามารถดำเนินการเจาะน้ำบาดาลตามความประสงค์ได้ แต่ผู้เจาะน้ำบาดาลนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลและการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ขั้นตอนที่ 4
หากต้องการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ และทางเคมี เพื่อให้ตรงตามจุดประสงค์การใช้งาน สามารถดำเนินการส่งให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้
1.การเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำบาดาล จะต้องสูบน้ำทิ้งอย่างน้อย 15 นาที ก่อนเก็บตัวอย่างน้ำ
2.ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง ควรเป็นขวดแก้วหรือขวดพลาสติกที่สะอาด
3.ล้างทั้งขวดและฝา ด้วยตัวอย่างน้ำที่จะเก็บประมาณ 2-3 ครั้ง แล้วเก็บให้เต็มขวดปริมาณไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร

4.เขียนฉลากปิดข้างขวด มีรายละเอียดดังนี้
– หมายเลขบ่อน้ำบาดาล / ใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล / พิกัด
– สถานที่ตั้ง
– ความลึกของบ่อ
– ชื่อผู้เก็บตัวอย่างน้ำ
– วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

Drilling groundwater, how to get permission, by whom? 

Step 1 Prepare documents 

Those who wish to apply for permission should contact the local groundwater personnel in the groundwater area by preparing the following documents:

1) Land rights letter

2) Power of attorney and a copy of the person’s identity card (In the case of a license applicant not submitting in person with a stamp duty of 30 baht)

3) Factory business license letter (In the case of industrial plants)

4) Juristic person certificate (In the case of a license applicant is a juristic person)

Step 2

The officer will consider the characteristics of the pond according to the size and area. The pond size is 2-3 inches, the amount of water does not exceed 100 cubic meters, it may take only 1-2 days, but if it is a large pond, such as a pond of 5 inches or more, the amount More than 300 cubic meters of water can take up to 17 days to consider.

Step 3

Once permission is granted, groundwater drilling can be carried out at will. But the groundwater driller must comply with the ministerial regulations prescribing types of groundwater use and obtaining permits and issuing permits in relation to groundwater business operations.

Step 4

If you want to inspect the water condition to analyze the physical and chemical properties to meet the purpose of use. Can be sent to the Department of Groundwater Resources

1. Collecting water samples from an artesian well The water must be drained for at least 15 minutes before the water sample is collected.

2. A container used to collect samples. It should be a clean glass or plastic bottle.

3. Wash both the bottle and the lid. With a sample of water to be collected about 2-3 times and then collected to fill a bottle with not less than 1.5 liters.

4. Write a label on the side of the bottle. The details are as follows.

– Artesian Well Number / Well Drilling Permit / Coordinates

– Location

– depth of the well

– Name of the water sample collector

– Date of water sample collection

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

开采地下水,如何获得许可,由谁获得?

步骤 1 准备文件

申请许可者,应准备下列文件,与当地地下水工作人员联系:

1) 土地权证

2) 授权委托书和本人身份证复印件(如果执照申请人未亲自提交,印花税为 30 泰铢)

3) 工厂营业执照信(如果是工业工厂)

4) 法人证明书(如果执照申请人是法人)

第2步

官员会根据池塘的大小和面积考虑池塘的特点。池塘大小为2-3英寸,水量不超过100立方米,可能只需要1-2天,但如果是大池塘,如5英寸以上的池塘,用量更多超过 300 立方米的水可能需要长达 17 天的时间来考虑。

第 3 步

一旦获得许可,就可以随意进行地下水钻探。但地下水钻探者必须遵守规定地下水使用类型的部级法规,并获得与地下水业务运营相关的许可证和颁发许可证。

第四步

如果要检查水的状况,分析理化性质,才能达到使用目的。可发送至地下水资源部

1. 采集自流井水样 采集水样前必须将水排干至少 15 分钟。

2. 用于收集样品的容器。它应该是一个干净的玻璃或塑料瓶。

3. 清洗瓶子和盖子。用一个水样大约采集2-3次,然后采集到装满1.5升的瓶子。

4. 在瓶子的侧面写上标签。详细情况如下。

– 自流井编号/钻井许可证/坐标

– 地点

– 井深

– 水样采集器的名称

– 水样采集日期

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s