ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้

ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้

ประเทศไทยของเราในช่วง 2-3 ปีให้หลังนั่นมักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ยิ่งในช่วงหน้าแล้งนั่นแทบทุกภูมิภาคมักจะพบปัญหาขาดแคลนน้ำกันทั่วทั้งประเทศ ถึงแม้มีโครงการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่จากทางรัฐบาลเองก็ตามแต่ก็มักจะโดนต่อต้านจากคนในพื้นที่จึงมีคนเสนอให้ขุดเจาะบ่อบาดาลและนำน้ำจากบ่อบาดาลขึ้นมาใช้เรามาดูกันว่าการขุดเจาะบ่อบาดาลมีข้อดีอย่างไรบ้างในหัวข้อ ข้อดี 4 อย่างที่เราขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อไหนที่โดนใจกันบ้างตามมาดูกันเลย

1.น้ำบาดาลมีความใสสะอาด
น้ำบาดาลที่ได้จากบ่อบาดาลมักเป็นน้ำที่ความ ใสสะอาดเพราะน้ำบาดาลจะต้องไหลผ่านทั้งชั้นดินและต้องซึมผ่านช่องหินที่ความหนาแน่นสูงจึงทำให้น้ำจากบ่อบาดาลมีความใสสะอาดระดับหนึ่งนั่นเอง

2.น้ำบาดาลมีปริมาณมากพอ
ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นจำนวนมากขึ้นก็ตามแต่ปริมาณน้ำบาดาลยังคงมีปริมาณมากพอสมควรให้เราได้สามารถนำมาใช้กันได้และช่วงหน้าฝนเมื่อฝนตกก็มีน้ำไหลลงไปเป็นน้ำบาดาลหมุนเวียนไปเรื่อยๆจึงทำให้น้ำบาดาลมีปริมาณเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย

3.เสียพื้นที่ในการขุดเจาะไม่มาก
การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้จะมีการเสียพื้นที่ในการขุดเจาะไม่มากนักถ้าเทียบจากการกักเก็บน้ำแบบอื่นซึ่งเราก็สามารถนำน้ำบาดาลมาใช้และยังเหลือพื้นที่ในทำประโยชน์อย่างอื่นต่อไป

4.มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีไม่หมดหรือแห้งขอด
บ่อบาดาลจะมีน้ำออกมาตลอดทั้งปีโดยที่ไม่แห้งขอดแต่การนำน้ำบาดาลมาใช้ต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสมด้วยก็จะทำให้น้ำจากบ่อบาดาลมีปริมาณมากพอที่จะสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีนั่นเอง

      ติดต่อช่างเจาะบาดาล

Drilling an artesian well and using groundwater
Our country in the last few years that often faces a shortage of drinking water, especially during the dry season that almost every region has a water shortage problem throughout the country. Although there are large dam projects from the government itself, but they are often opposed by the local people, so they are proposed to drill artesian wells and bring water from artesian wells to use. Let’s see how well drilling What are the advantages of groundwater in the topic 4 advantages that we drill wells and use groundwater. What are some things that resonate with each other? Let’s go and see.
1. Groundwater is clear and clean.
Groundwater from artesian wells is often water that is clear because groundwater must flow through the entire soil layer and must seep through the rock channel at a high density, thus making the water from the groundwater to have a certain level of clarity.
2. There is enough groundwater.
Although at present there is many artesian wells being drilled, but the amount of groundwater is still large enough for us to be able to use each other and during the rainy season when it rains, there is water flowing down into water. Groundwater continually circulates, thus increasing the volume of groundwater.
3. Not much waste of drilling space
Drilling an artesian well to bring water for use will not waste much drilling space compared to other types of water storage, which we can use groundwater and still have a lot of space to use. Next
4. There is no water to use all year round or dry.
Artesian wells will have water throughout the year without drying out, but the use of groundwater must be managed appropriately, so that water from artesian wells will be sufficient to be used throughout the year itself.

      ติดต่อช่างเจาะบาดาล

钻一口自流井并使用地下水
我国近几年经常面临饮用水短缺,尤其是旱季,全国几乎每个地区都存在缺水问题。虽然政府本身也有大型水坝工程,但往往遭到当地民众的反对,所以建议打自流井,从自流井中取水使用。让我们看看如何打井地下水有什么好处我们打井和使用地下水的4个优点。有哪些可以相互产生共鸣的东西?我们去看看吧。
1、地下水清澈干净。
自流井的地下水往往是清澈的水,因为地下水必须流经整个土层,必须以高密度从岩石通道中渗出,从而使地下水中的水具有一定的清澈度。
2、地下水充足。
虽然目前有很多自流井在钻,但地下水量仍然足够我们可以互相利用,而且在下雨的雨季,有水流下水。地下水不断循环,从而增加了地下水量。
3. 不浪费钻孔空间
与其他类型的蓄水方式相比,打自流井取水不会浪费太多钻井空间,我们可以使用地下水,而且还有很多空间可以使用。下一个
4. 常年无水或干燥。
自流井终年有水,不会干涸,但必须妥善管理地下水的使用,使自流井的水足可全年使用。

      ติดต่อช่างเจาะบาดาล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s